Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2010 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2010 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang
... 105 ,21 9,135,409 29 9,458 ,28 9,130 (194 ,23 9,153, 721 i 27 , 526 ,596 ,24 1 29 ,731,733, 625 (2, 205, 117,384) 4,837 ,20 6 ,26 1 31 ,22 9,789,313 11 ,22 9.789,313 20 ,000,000,000 " " 6,307,359,9% 1,550,146,557 525 ,958,300 ... 1,014,608 ,26 7,951 175,nO,087 ,22 0 94,009 ,24 9,981 V,14 " 13,711,JZO,OOO 17,8 72) 20,000 (4,150,OOO.OOO) 866,537,018 3,638,189, 629 23 ,21 8,846,014 29 9 ,28 6,183 ,26 9 (20 5 ,27 6,933 ,28 8) 27 ,28 9,437,OIl 29 ,731,733, 625 ... (3,315,OOO,OOO) V ,29 (4,8 12, 1 42, 000) V ,29 V,19 74,0 12, 271,097 40,906,946,880 V .29 8 ,26 2,676,583 12, 4S2,890,8 02 47, 920 ,8S6,90S 12, IS9,3J6,918 V ,29 28 ,938.809,309 V.,O 4,906,698 ,21 1 4,906,698 ,21 1 , " 11,3(19,478, 023 ...
 • 32
 • 61
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - Công ty cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - Công ty cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam
... dieu nanh - - - C6 phieu quy - - - - - 43 ,23 4,340,000 - - 28 8,000,000,000 - - - - - - - - - 19 ,20 0,040,000 24 ,034,300,000 phan - truoe -Tanq von nam tnnc 38,400,080,000 So du dau narn Nam tnrde ... Ot'E't'El' Et' - OOO'OOO'OOO'BBl - - - - - - - - - - - - - GvV'LL8'88L'S - - lvV'LL8'88L'S - - (v99'vSL'99V' ~~) (~66'8GV'vLV'G ~~) - (LO~'699'LOO' W~) - - - - AOb n_~!lJdp~ - - ! ~op t9lJ ~!6 ... 38, 529 ,576, 825 - - - 6 ,21 3,045,353 - - - 32, 316',531,4 72 tfli ehfnh Quy dl! phong 150,781,161,387 (1,863,913,606) ( 12, 426 ,090,706) (24 ,959,9 92, 000) ( 12, 426 ,090,706) (51,676,087,018) 126 , 725 ,694 ,22 3 - 75,731,554,182...
 • 42
 • 21
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát
... lnoAn vay tai n8a)_ 20 14Id50 rj' ddtrg SAN NG,iN IT .AN c6 dd 51.?36 .29 ?.474 qut, IiI,IC k, cwc igin 16.r2t.r2s.300 5 .28 1.384 .25 0 13.119.513.031 5.365'165.101 han E + ,' H.E; 2; = E o_ !=a I !,i-: ... XAN'TT AN PEIT rrgP 1.6 CNI 1+CNl2 cun c6ng nehiqp An o6n3, (ht ntu Nan Sich, hulcn Nan Stch, tinh Hii Nlrir cho 19 hoe! dotre tt 0l/0lr20l4dan l0/06 /20 14 Ddd TFEO) NT,IU 56 BO9 - DN,IIN TETTYiT naNII ... Tien 91, 325 ,0t8 .21 2 173,335, 124 ,1 92 Phti ld r6L ngddi bin ).hu" &' viL phti eid gid tit knic ui l,op l/.'ld t58,3 12. 126 .95? 1 32, 883,117.446 b' d ui c nn q rcnE -o bi -h nn br ng;) lA-h :- ni:n r'...
 • 34
 • 95
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình
... 40.557 .22 2.111 21 .4 42. 381.1 62 - - 21 .4 42. 381.1 62 20. 025 .4 42. 891 - - 20 . 025 .4 42. 891 300.000.000 - 122 . 329 .20 0 - 300.000.000 122 . 329 .20 0 41.767. 824 .053 122 . 329 .20 0 - 41.890.153 .25 3 29 CÔNG TY CỔ PHẦN ... tính 2. 3 Cơ sở hợp Báo cáo tài Báo cáo tài hợp Công ty lập sở hợp báo cáo tài riêng Công ty báo cáo tài công ty Công ty kiểm soát (các công ty con) lập ngày 30 tháng 06 năm 20 14 Việc kiểm soát ... Từ năm trở xuống VND Trên năm đến năm VND Trên năm VND Cộng VND 24 .018. 628 .557 - - 24 .018. 628 .557 16.416 .26 4.354 - - 16.416 .26 4.354 - 122 . 329 .20 0 - 122 . 329 .20 0 40.434.8 92. 911 122 . 329 .20 0 - 40.557 .22 2.111...
 • 35
 • 32
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú
... kloanphaithuklac 14 .26 2.165 .27 4 14.651.957 621 22 0.146 .27 2 22 9.600.98r 14.1 52. 199 735 22 0.146 .27 2 t4.541.9 92. 0 82 229 .600.981 c0nc 34 .28 3.174.980 31.173 .20 9-4 /l 23 .3 4 2- sat- 724 8.570.!88.661 23 .4 5 2- 547 -2 6 3 ... doanhthu l Doan}rbuthu;n vAbrinhdngvd cLrngcip dich r,ru VI,18 44 .26 9.699 .28 8 Gidv6nhdnebtur vI.19 22 .007. 326 .9',75 23 .28 4.650 308 22 .26 2.3' 72. 313 15 .22 2.883 900 t61.840.'764 3',7. 621 .6 32 2.t56.6t0. 425 ... 5.546.9 52. t46 3. 722 .28 2.579 44.0t4.713.t 82 0 (74.000.000) 5.546.9 52. 146 3. 722 .28 2.579 33.731.184.984 U U 0 22 2.3 42. 179.096 u 22 2 .29 2.7 50.7tl & ic| IEl rit ,/ x cdNG TY c6 PHANcrfliu x4 AN PEf 86o c6o...
 • 30
 • 83
 • 0

Xem thêm