Nghị quyết Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều

Nghị quyết Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều

Nghị quyết Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều
... chuyên môn : Thạc sỹ Quản trị kinh doanh - Chức vụ : Phó giám đốc Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều 2.2/ Quyết định có hiệu lực từ ngày ký HĐQT Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kỳ ... Tổng công ty Viglacera thành viên HĐQT Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều Điều : Thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT sau 2.1/ Thống bổ nhiệm thành viên có tên vào HĐQT Công ty cổ phần Viglacera ... quy định Điều lệ Công ty Điều 3: Điều khoản thi hành Hội đồng quản trị biểu thông qua điều khoản với tỷ lệ trí 100% thành viên dự họp Nghị có hiệu lực từ ngày ký Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát,...
  • 2
  • 13
  • 0

Nghị quyết Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Viglacera Đông Anh

Nghị quyết Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Viglacera Đông Anh
... TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG ANH V/v: Quyết định giá khởi điểm đấu giá HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - Căn vào điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh - Căn Biên họp Hội đồng Quản trị Công ... CÔNG TY VIGLACERA CÔNG TY CP VIGLACERA ĐÔNG ANH Số: 10 /NQ/HĐQT-DAC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Đông Anh, ngày 17 tháng năm 2013 NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG ... 35 thị trấn Đông Anh Hà Nội, Hội đồng Quản trị Công ty tiến hành họp I Thành phần tham dự họp Ông Nguyễn Bá Uẩn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ông Đặng Huy Ngọc - Ủy viên Hội đồng Quản trị Ông Đỗ...
  • 5
  • 20
  • 0

Nghị quyết Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát

Nghị quyết Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát
... ttdng qu6n tri, T6ng gi6rn d6c C6ng ty chiu tr6ch nhiem thi hdnh Nghi Quy6t ndy Nehi Quy6t c6 hieu luc ru ngdy lci I.DdNG QUAN TRI c^H - rrDQT4 {- CBTT: Lvu VP PHAM ANH DI'ONG ...
  • 2
  • 34
  • 0

Xem thêm