Báo cáo KQKD quý 1 năm 2011 - Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành

Báo cáo KQKD quý 2 năm 2010 - Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành

Báo cáo KQKD quý 2 năm 2010 - Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành
... ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI Q NÀY NĂM TRƯỚC 28 .9 82. 391.840 16.7 92. 261.136 33 .27 2.616. 020 27 .151.581.1 52 16. 025 .345.774 1.599.745.173 1.830.810.688 766.915.3 62 345.594.697 64 .29 4 .24 5 64 .29 4 .24 5 1.146.5 12. 129 ... Tp.HCM, ngày 20 7 42. 235 .26 9 (577.053.755) 87.676 .24 5 1.160. 122 .198 1.096.555.453 490.557.677 48.078.410 #REF! 501.389.131 tháng 07 năm 20 10 CTY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH MST: 0303310875 5 9-6 5 HUỲNH ... = 50 - 51 + 52) 18 lãi cổ phiếu (*) LẬP BIỂU Nguyễn Hồng Nhung KẾ TOÁN TRƯỞNG Hồng Thị Thúy Hương THUYẾT MINH NĂM NAY 01 02 10 VI .25 34.8 72. 361.193 11 20 VI .27 21 22 23 24 25 30 VI .26 VI .28 MS...
  • 5
  • 27
  • 0

Báo cáo KQKD quý 1 năm 2011 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương

Báo cáo KQKD quý 1 năm 2011 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương
... Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương Số 14 Lê Đại Hành, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội Báo cáo tài Quý năm 2 011 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý năm 2 011 ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY ... SO SÁNH Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương Báo cáo tài Số 14 Lê Đại Hành, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội Quý năm 2 011 Số liệu so sánh số liệu Báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày 31/ 12/2 010 ... 1, 2 71, 486,335 1, 322 ,19 3,367 50,707,032 2,909,528,673 2,802,825,0 21 Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương Báo cáo tài Số 14 Lê Đại Hành, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội Quý năm 2 011 31/ 12/2 010 ...
  • 12
  • 80
  • 0

Báo cáo KQKD quý 1 năm 2011 - Công ty Cổ phần Khoáng sản và khí

Báo cáo KQKD quý 1 năm 2011 - Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí
... 24 1. 142.499 .10 0 1. 489.464. 619 1. 142.499 .10 0 1. 489.464. 619 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 1. 9 31. 524.429 1. 217 .687.443 1. 9 31. 524.429 1. 217 .687.443 10 Lợi nhuận từ HĐKD 30 31. 839.8 61 -2 .305 .17 3.597 ... Mã số Quý Q1.2 011 Lũy hết quý I Q1.2 010 Năm 2 011 Năm 2 010 Doanh thu BH v cung cấp dịch vụ 01 8.586.705.583 9.899.359.9 91 8.586.705.583 9.899.359.9 91 Các khoản giảm trừ 02 307.468.800 215 .526.960 ... -2 .305 .17 3.597 31. 839.8 61 11 Thu nhập khác 31 52 .19 4.500 52.867.755 52 .19 4.500 52.867.755 12 Chi phí khác 32 26.075.569 29.783.2 41 26.075.569 29.783.2 41 13.Lợi nhuận khác(40= 3 1- 31) 40 26 .11 8.9 31 23.084. 514 ...
  • 5
  • 28
  • 0

Xem thêm