Vấn đề lý luận sử học ở miền bắc việt nam thời kỳ 1954 1975

Vấn đề luận sử học miền bắc việt nam thời kỳ 1954 1975

Vấn đề lý luận sử học ở miền bắc việt nam thời kỳ 1954 1975
... luận sử học miền Bắc Việt Nam thời kỳ 1954- 1975 Chỉ ƣu điểm, hạn chế luận sử học miền Bắc Góp phần bổ sung kiến thức cho chuyên ngành Lịch sử sử học Việt Nam đại nói chung luận sử học nói ... tìm hiểu tiến trình sử học Việt Nam nói riêng với khuyến khích Thầy, Cô môn luận Sử học, mạnh dạn chọn đề tài Vấn đề luận sử học miền Bắc Việt Nam thời kỳ 1954- 1975 làm luận văn Thạc sỹ, ... miền Bắc nhƣ nào, có yếu tố hợp bất hợp Dƣới góc độ lịch sử sử học, khảo cứu vấn đề luận sử học miền Bắc thời kỳ 1954- 1975 làm sáng tỏ luận điểm lịch sử sử học thể tƣ tƣởng phƣơng pháp sử...
 • 104
 • 154
 • 0

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LUẬN VỀ NHÀ CỦA NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ NƯỚC NGOÀI VÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NHÀ Ở CỦA NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI VÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
... người Việt Nam định nước người nước Việt Nam B NỘI DUNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NHÀ CỦA NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ NƯỚC NGOÀI VÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 1.1 Khái niệm Người nước Theo ... hạn sở hữu nhà người nước Việt Nam: 2.2.3 Quyền nghĩa vụ chủ sở hữu nhà người nước Việt Nam: ĐÁNH GIÁ QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ VẤN ĐỀ SỞ HỮU NHÀ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT ... nước với nước họ công dân, tránh tình trạng xung đột pháp luật A MỞ ĐẦU B NỘI DUNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NHÀ CỦA NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ NƯỚC NGOÀI VÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 1.1...
 • 13
 • 45
 • 0

Xác định ngưỡng nhiệt độ chuyển đổi tính dục của một số dòng TGMS đang sử dụng miền bắc việt nam

Xác định ngưỡng nhiệt độ chuyển đổi tính dục của một số dòng TGMS đang sử dụng ở miền bắc việt nam
... hai chế độ xử lý cho nhiệt độ Một chế độ nhiệt độ cao cho bất dục chế độ nhiệt độ thấp cho hữu dục Chế độ nhiệt độ cao đợc xác định định tiền xử lý nguyên tắc hầu hết dòng P(T)GMS bất dục giai ... với cá thể ổn định giúp cho công tác đánh giá thuận lợi 1.3 ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Đề tài Xác định ngỡng nhiệt độ chuyển đổi tính dục số dòng TGMS sử dụng miền Bắc Việt Nam có ý nghĩa ... thái dòng TGMS vụ mùa vụ xuân - Đánh giá ổn định tính bất dục dòng: Kiểu bất dục hạt phấn, tỷ lệ bất dục, thời gian bất dục, nhiệt độ chuyển đổi điều kiện tự nhiên - Xác định ngỡng chuyển đổi tính...
 • 106
 • 235
 • 0

Bước đầu tìm hiểu vai trò của phong trào phật giáo đối với cách mạng miền nam việt nam thời kỳ 1954 1975

Bước đầu tìm hiểu vai trò của phong trào phật giáo đối với cách mạng miền nam việt nam thời kỳ 1954  1975
... nổ phong trào đấu tranh Phật giáo, làm bật vai trò to lớn phong trào Phật giáo cách mạng miền Nam Việt Nam thời kỳ 1954 1975 3.2 Nhiệm vụ Nghiên cứu đề tài Vai trò phong trào Phật giáo cách mạng ... nước Với lý trên, chọn đề tài "Bước đầu tìm hiểu vai trò phong trào Phật giáo cách mạng miền Nam Việt Nam thời kỳ 1954 - 1975" làm đề tài nghiên cứu Lịch sử nghiên cứu vấn đề Nghiên cứu vai trò phong ... nhập động Chương VAI TRÒ CỦA PHONG TRÀO PHẬT GIÁO ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG MIỀN NAM THỜI KỲ 1954 - 1975 2.1 Những nhân tố tác động đến phong trào Phật giáo Miền Nam 2.2.1 Phong trào yêu nước Trước nguy...
 • 76
 • 194
 • 2

Một số vấn đề luận về nhà

Một số vấn đề lý luận về nhà ở
... lôc I Một số vấn đề luận nhà ở: 1 Khái niệm nhà ở: Đặc điểm nhà ở: Phân loại nhà ở: II Quy định pháp luật hành giao dịch nhà ở: ... quyền quản nhà Có giao dịch chuyển quyền sử dụng nhà sau: - Cho thuê; - Cho mượn; - Cho nhờ; - Ủy quyền quản nhà (các bên thỏa thuận cho bên quản nhà quản chủ sở hữu) Luật Nhà quy định ... quản nhà (sau gọi chung hợp đồng nhà ở) Trường hợp pháp nhân tặng cho nhà phải có văn tặng cho Hợp đồng nhà ở, văn tặng cho nhà phải thể nội dung sau đây: a) Tên địa bên; b) Mô tả đặc điểm nhà...
 • 22
 • 199
 • 0

vấn đề xây dựng nhân cách đạo đức sinh viên trong điều kiện kinh tế thị trường việt nam hiện nay (qua thực tế các trường đại học khối xã hội nhân văn miền bắc việt nam

vấn đề xây dựng nhân cách đạo đức sinh viên trong điều kiện kinh tế thị trường ở việt nam hiện nay (qua thực tế các trường đại học khối xã hội nhân văn ở miền bắc việt nam
... Việt Nam Vì vậy, chọn đề tài: "Vấn đề xây dựng nhân cách đạo đức sinh viên điều kiện kinh tế thị trường Việt Nam (qua thực tế trường đại học khối hội nhân văn miền Bắc Việt Nam" làm luận văn ... cứu vấn đề xây dựng nhân cách đạo đức sinh viên điều kiện kinh tế thị trường nước ta yêu cầu cấp thiết Tình hình nghiên cứu Về vấn đề xây dựng nhân cách, giáo dục đạo đức điều kiện kinh tế thị trường ... nhân cách đạo đức sinh viên - Phân tích tầm quan trọng việc xây dựng nhân cách đạo đức cho sinh viên điều kiện kinh tế thị trường Việt Nam - Tìm hiểu thực trạng nhân cách đạo đức sinh viên trường...
 • 96
 • 441
 • 1

Nghiên cứu tính bất hợp trong chỉ định thuốc và để xuất giải pháp nâng cao tính hợp trong sử dụng thuốc tại một số bệnh viện miền bắc việt nam

Nghiên cứu tính bất hợp lý trong chỉ định thuốc và để xuất giải pháp nâng cao tính hợp lý trong sử dụng thuốc tại một số bệnh viện ở miền bắc việt nam
... CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI CẤP BỘ NGHIÊN CỨU TÍNH BẤT HỢP LÝ TRONG CHỈ ĐỊNH THUỐC VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO TÍNH HỢP LÝ TRONG SỬ DỤNG THUỐC TẠI MỘT SỐ BỆNH VIỆN MIỀN BẮC, VIỆT NAM Chủ nhiệm ... 2010 BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI CẤP BỘ Tên đề tài: Nghiên cứu tính bất hợp định thuốc đề xuất giải pháp nâng cao tính hợp sử dụng thuốc số bệnh viện miền Bắc, Việt Nam Chủ nhiệm đề ... thuận) Tên Đề tài: Nghiên cứu tính bất hợp định thuốc đề xuất giải pháp nâng cao tính hợp sử dụng thuốc số bệnh viện miền Bắc Việt Nam Thuộc Chương trình (nếu có): đề tài cấp Bộ định Thời gian...
 • 167
 • 729
 • 4

nghiên cứu tính bất hợp trong chỉ định thuốc và đề xuất giải pháp nâng cao tính hợp trong sử dụng thuốc tại một số bệnh viện miền bắc, việt nam

nghiên cứu tính bất hợp lý trong chỉ định thuốc và đề xuất giải pháp nâng cao tính hợp lý trong sử dụng thuốc tại một số bệnh viện ở miền bắc, việt nam
... toàn hạn chế phối hợp thuốc không hợp bệnh viện miền Bắc Việt nam 16 II TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Khái niệm sử dụng thuốc hợp lý, an toàn số yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng thuốc hợp lý, an toàn Theo ... phổi [29] 2.9 Phương pháp số đánh giá sử dụng thuốc hợp an toàn Có phương pháp thường sử dụng để đánh giá sử dụng thuốc: Sử dụng số liệu tổng hợp Phương pháp không sử dụng thông tin thu thập ... quản nhà nước 20 2.5 Một số yếu tố khác 20 2.6 Hậu sử dụng thuốc không hợp lý, an toàn 21 2.7 Nghiên cứu sử dụng thuốc hợp lý, an toàn giới 22 2.8 Nghiên cứu sử dụng...
 • 159
 • 618
 • 2

Luận văn nghiên cứu bệnh đốm vàng lụi lúa (rice yellow stunt virus) miền bắc việt nam

Luận văn nghiên cứu bệnh đốm vàng lụi lúa (rice yellow stunt virus) ở miền bắc việt nam
... a TS Hà Vi t Cư ng, ti n hành ñ tài: Nghiên c u b nh vàng l i lúa (Rice yellow stunt virus) mi n B c Vi t Nam Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i - Lu n văn th c sĩ khoa h c nông nghi p …………………………… ... h c Nông nghi p Hà N i - Lu n văn th c sĩ khoa h c nông nghi p …………………………… T NG QUAN TÀI LI U 2.1 B nh vàng l i th gi i Vi t Nam B nh vàng lùn lúa (rice yellow stunt disease) ñư c phát hi n ñ ... b nh lúa g i b nh vàng t m th i (rice transitory yellowing disease) ñã gây thành d ch ðài Loan (Chiu et al., 1965) virus gây b nh ñư c g i RTSV (Rice transitory yellowing virus) T i Vi t Nam, ...
 • 74
 • 606
 • 2

vận dụng luận hình thái kinh tế – xã hội trong thời kỳ quá độ lên cnxh việt nam hiện nay

vận dụng lý luận hình thái kinh tế – xã hội trong thời kỳ quá độ lên cnxh ở việt nam hiện nay
... luận, hình thái kinh tế - hội việc vận dụng vào điều kiện nớc ta b Nhiệm vụ: nêu rõ thực chất luận hình thái kinh tế - hội chứng minh luận giữ nguyên giá trị Vận dụng luận hình ... dung luận hình thái kinh tế hội .3 Quan điểm vật lịch sử học thuyết hình thái kinh tế hội Các yếu tố cấu thành hình thái kinh tế hội Sự phát triển hình thái kinh tế ... tiễn hội khoa học, loài ngời ngày tìm phơng pháp tiếp cận hội, nhng mà luận hình thành kinh tế hội trở lên lỗi thời Cùng với việc khái quát luận hình thành kinh tế hội, nhà kinh...
 • 23
 • 452
 • 2

TIỂU LUẬN: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LUẬN – THỰC TIỄN QUA TỔNG KẾT 20 NĂM ĐỔI MỚI TRONG CÁC VĂN KIỆN ĐẠI HỘI X CỦA ĐẢNG pot

TIỂU LUẬN: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN – THỰC TIỄN QUA TỔNG KẾT 20 NĂM ĐỔI MỚI TRONG CÁC VĂN KIỆN ĐẠI HỘI X CỦA ĐẢNG pot
... lệ Đảng quy định Ban chấp hành Trung ương Trên số vấn đề vấn đề luận thực tiễn Đảng rút qua tổng kết 20 năm đổi đất nước theo định hướng x hội chủ nghĩa đưa vào Văn kiện Đại hội X Đảng ... phát triển”, Đảng ta đưa khẳng định nhiều vấn đề luận thực tiễn công đổi mới, chủ nghĩa x hội đường lên chủ nghĩa x hội Việt Nam Trong khuôn khổ viết này, đề cập đến tất vấn đề đó, mà tập ... hội Văn kiện Đại hội X Đảng đặc trưng chủ nghĩa x hội, tác giả làm rõ nhận thức sáng tạo Đảng ta chủ nghĩa x hội đường lên chủ nghĩa x hội Việt Nam Một học lớn trình đổi Đại hội Đảng xem có...
 • 78
 • 434
 • 0

Đề tài: " MỘT SỐ VẤN ĐỀ LUẬN – THỰC TIỄN QUA TỔNG KẾT 20 NĂM ĐỔI MỚI TRONG CÁC VĂN KIỆN ĐẠI HỘI X CỦA ĐẢNG " pdf

Đề tài:
... MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN THỰC TIỄN QUA TỔNG KẾT 20 NĂM ĐỔI MỚI TRONG CÁC VĂN KIỆN ĐẠI HỘI X CỦA ĐẢNG ĐẶNG HỮU TOÀN (*) Hai mươi năm tiến hành công đổi đất nước theo định hướng x hội chủ ... phát triển”, Đảng ta đưa khẳng định nhiều vấn đề luận thực tiễn công đổi mới, chủ nghĩa x hội đường lên chủ nghĩa x hội Việt Nam Trong khuôn khổ viết này, đề cập đến tất vấn đề đó, mà tập ... đổi để qua đó, rút học kinh nghiệm, giải, kết luận số vấn đề luận thực tiễn nhằm đưa công đổi đất nước theo định hướng x hội chủ nghĩa ngày vào chiều sâu quy mô rộng lớn Đảng x c định...
 • 14
 • 318
 • 0

trầm tích luận và tướng đá cổ địa các thành tạo trầm tích màu đỏ tươi JURA CRETA và khoáng sản liên quan miền bắc việt nam

trầm tích luận và tướng đá cổ địa lý các thành tạo trầm tích màu đỏ tươi JURA CRETA và khoáng sản liên quan ở miền bắc việt nam
... Nguyễn Thị Việt, Hoàng Thị Loan BÁO CÁO TỔNG KẾT TRẦM TÍCH LUẬN VÀ TƯỚNG ĐÁ CỔ ĐỊA LÝ CÁC THÀNH TẠO TRẦM TÍCH MÀU ĐỎ TUỔI JURA - CRETA VÀ KHOÁNG SẢN LIÊN QUAN MIỀN BẮC VIỆT NAM Viện trưởng Chủ ... DỊ CỦA CÁC THÀNH TẠO TRẦM TÍCH MÀU ĐỎ TUỔI JURA - CRETA MIỀN BẮC VIỆT NAM 93 V.1 VỀ SỰ HÌNH THÀNH VÀ TỒN TẠI CỦA CÁC BỒN TRŨNG TRẦM TÍCH JURA - CRETA MIỀN BẮC VIỆT NAM TRONG MỐI LIÊN QUAN VỚI ... TRÍ CÁC THÀNH TẠO TRẦM TÍCH MÀU ĐỎ TUỔI JURA - CRETA TRONG CẤU TRÚC ĐỊA CHẤT KHU VỰC IV.1 SƠ LƯỢC VỀ CÁC THÀNH TẠO TRẦM TÍCH MÀU ĐỎ JURA CRETA ĐÔNG DƯƠNG VÀ CÁC KHU VỰC KẾ CẬN IV.2.VỊ TRÍ CÁC...
 • 256
 • 400
 • 0

Luận án tiến sĩ nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và biện pháp kỹ thuật trồng, chăm sóc hoa lan đai châu (rhynchostylis gigantea (lindley) ridley) miền bắc việt nam

Luận án tiến sĩ nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và biện pháp kỹ thuật trồng, chăm sóc hoa lan đai châu (rhynchostylis gigantea (lindley) ridley) ở miền bắc việt nam
... biện pháp kỹ thuật trồng, chăm sóc hoa lan Đai Châu (Rhynchostylis gigantea (Lindley) Ridley) miền Bắc Việt Nam 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu đƣợc đặc điểm nông sinh học hoa lan Đai Châu ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - ĐINH THỊ DINH NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC VÀ CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC HOA LAN ĐAI CHÂU ... 48 2.2 Nội dung nghiên cứu 49 2.2.1 Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học hoa lan Đai Châu 49 2.2.2 Nghiên cứu ảnh hƣởng số biện pháp kỹ thuật đến sinh trƣởng giai đoạn vƣờn ƣơm...
 • 153
 • 454
 • 3

Tóm tắt luận án nghiên cứu xác định giống và phát triển lúa japonica miền bắc việt nam (Tóm tắt + toàn văn)

Tóm tắt luận án nghiên cứu xác định giống và phát triển lúa japonica ở miền bắc việt nam (Tóm tắt + toàn văn)
... thái miền Bắc Việt Nam Vì vậy, lúa japonica hướng phát triển nghề trồng lúa miền Bắc nước ta Xuất phát từ lí trên, việc thực hiện: Nghiên cứu xác định giống phát triển lúa japonica miền Bắc Việt ... cứu luận án đánh giá miền Bắc Việt Nam nơi có tiềm lớn để phát triển lúa japonica Đã xác định giống lúa japonica J01 J02 giống cho suất cao ổn định, chống chịu với sâu bệnh Đồng thời xác định số ... suất giống lúa japonica J01 đảm bảo hiệu kinh tế cao tư liệu có sở khoa học góp phần phát triển lúa japonica tỉnh miền Bắc Việt Nam Khối lƣợng cấu trúc luận án: Luận án gồm 144 trang Cấu trúc luận...
 • 27
 • 379
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: vấn đề xây dựng nhân cách đạo đức sinh viên trong điều kiện kinh tế thị trường ở việt nam hiện nay qua thực tế các trường đại học khối xã hội nhân văn ở miền bắc việt nambooh đề thi thử đại học 3 miền bắc trung nam môn ngữ văntuyen tap de thi thu dai hoc ba mien bac trung nam mon tieng anhvận dụng lý luận địa tô vào thực tiễn việt nam4 mùa ở miền bắc việt namnhững địa điểm nổi tiếng ở miền bắc việt namcác địa danh du lịch ở miền bắc việt namđịa điểm du lịch ở miền bắc việt nambãi biển đẹp ở miền bắc việt namcác bãi biển đẹp ở miền bắc việt namcác địa điểm du lịch ở miền bắc việt namkhu du lich o mien bac viet namdu lich o mien bac viet namcác dân tộc thiểu số ở miền bắc việt namrầy chổng cánh diaphorina citri kuwayamahại cam quýt ở miền bắc việt nam và biện pháp phòng trừnghiên cứu tình hình hoạt động của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp vạn thiện, huyện nông cống, tỉnh thanh hóasự phân hóa giàu nghèo ở viêt nam hiện naykỹ thuật giải quyết mâu thuẫnhệ thống cung cấp điện trên ôtô máy kéoTrả lời các câu hỏi lý thuyết tàu thủyBài báo cáo tham quan nhà máy nước tân hiệp27 ON THI HSG CAC CAP THI TUYEN SINH VAO 10 BAI TOAN BIEN TRO TRAN MINH BANGtruyền hình lai ghép hbb tvBài thuyết trình ngành ngân hàng cấu trúc và sự cạnh tranh chương 17,18,19TÍNH CÁCH NHIỆT CÁCH ẩm CHO KHO LẠNHPhát hiện v định lượng sự pha trộn của các loại dầu mè với dầu thực vật bằng phương pháp sắc ký khí và phân tích dữ liệu đa biếnđồ án thi công xây dựng trung tâm thương mại 7 tầngGiải pháp giải quyết việc làm cho lao động nông thôn tại xã hùng sơn, huyện tràng định, tỉnh lạng sơnXÂY DỰNG hệ THỐNG QUẢN lý KHÁCH sạnbài báo cáo sắc ký lỏng hiệu năng cao (hplc)công nghệ lên men sản xuất probiotic với khả năng tồn tại cao và chất lượngthực hành lập dự toán với phần mềm dự toán gxdTổ chức công tác đào lò xây dựng cơ bàn DV7 cánh tây – khu vực vàng danhthuế xuất nhập khẩu hiện tượng trốn thuế nhập khẩuthấu kính mỏng VA