Sự chỉ đạo của đảng trong chiến dịch phòng không bảo vệ hà nội, hải phòng tháng 12 năm 1972

Sự chỉ đạo của đảng trong chiến dịch phòng không bảo vệ nội, hải phòng tháng 12 năm 1972

Sự chỉ đạo của đảng trong chiến dịch phòng không bảo vệ hà nội, hải phòng tháng 12 năm 1972
... QUỐC MỸ BẢO VỆ HÀ NỘI VÀ HẢI PHÒNG THÁNG 12 NĂM 1972 2.1 Quá trình đạo chiến lược Đảng chiến dịch phòng không bảo vệ Nội Hải Phòng tháng Chạp năm 1972 Trước âm mưu đế quốc Mỹ, Trung ương Đảng ... 2: SỰ CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐẬP TAN CUỘC TẬP KÍCH ĐƯỜNG KHÔNG CHIẾN LƯỢC CỦA ĐẾ QUỐC MỸ BẢO VỆ HÀ NỘI VÀ HẢI PHÒNG THÁNG 12 NĂM 1972 43 2.1 Quá trình đạo chiến lược Đảng chiến dịch phòng không ... tài: Sự đạo Đảng chiến dịch phòng không bảo vệ Nội Hải Phòng tháng 12 năm 1972 làm đề tài nghiên cứu luận văn Tình hình nghiên cứu vấn đề Cho đến nghiên cứu chiến dịch đánh thắng B52 bảo vệ Hà...
 • 145
 • 173
 • 0

Sự chỉ đạo của đảng trong việc giải quyết vấn đề nông dân ở tỉnh nghệ an những năm 1930 1935

Sự chỉ đạo của đảng trong việc giải quyết vấn đề nông dân ở tỉnh nghệ an những năm 1930 1935
... Chƣơng 2: Đảng giải vấn đề nông dân năm 193 11935 Chƣơng 3: Một số nhận xét kinh nghiệm - 13 - Chương CHỦ TRƢƠNG CỦA ĐẢNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ NÔNG DÂN TỈNH NGHỆ AN NĂM 1930 1.1 Nông dân Nghệ An dƣới ... Về thời gian: Tìm hiểu lãnh đạo Đảng việc giải vấn đề nông dân tỉnh Nghệ An từ năm 1930 đến năm 1935 - Về không gian: Trên địa bàn nông thôn tỉnh Nghệ An - Nội dung vấn đề nghiên cứu: Những sách ... dụng việc xác định chủ trƣơng sách ngày Vì lý trên, việc nghiên cứu đề tài Sự đạo Đảng việc giải vấn đề nông dân tỉnh Nghệ An năm 1930- 1935 không vấn đề có tính lịch sử mà mang tính thời sự, ...
 • 138
 • 164
 • 0

Trình bày sự chỉ đạo của Đảng Lao động Việt Nam trong việc kết hợp hai nhiệm vụ chiến lược chống đế quốc và chống phong kiến trong thời gian kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954)?

Trình bày sự chỉ đạo của Đảng Lao động Việt Nam trong việc kết hợp hai nhiệm vụ chiến lược chống đế quốc và chống phong kiến trong thời gian kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954)?
... +Từ năm 1947 đến năm 1953 Đảng lãnh đạo nông dân đấu tranh thực giảm tô 25%, tịch thu ruộng đất bọn thực dân ,lấy ruộng đất Việt gian đem chia cho nông dân ruộng thiếu ruộng Đến năm 1953, tính ... dưỡng sức dân đẩy mạnh kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn +Cuộc vận động giảm tô cải cách ruộng đất thực số địa phương vùng tự Qua vận động giảm tô cải cách ruộng đất hàng triệu nông dân động viên ... nông dân động viên mạnh mẽ phục vụ cho tiền tuyến, mặt hoạt động kháng chiến đẩy mạnh Cải cách ruộng đất nhân tố định toàn vận động thực sách ruộng đất Đảng kháng chiến ...
 • 2
 • 1,312
 • 3

CHỦ TRƯƠNG VÀ SỰ CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH PHẦN KINH TẾ NHÀ NƯỚC TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGIỆP HOÁ

CHỦ TRƯƠNG VÀ SỰ CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH PHẦN KINH TẾ NHÀ NƯỚC TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGIỆP HOÁ
... Những chủ trương kim nam định hướng cho trình tổ chức thực phát triển thành phần kinh tế nhà nước thực tiễn 1.2 Đảng đạo xây dựng phát triển thành phần kinh tế nhà nước thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp ... hội lần thứ IX Đảng, Đảng tổng kết trình đạo xây dựng thành phần kinh tế nhà nước, rút học, đồng thời tiếp tục đạo xây dựng phát triển thành phần kinh tế nhà nước năm tới hoàn thành việc củng ... thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Tạo tiền đề vững để chuyển sang thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá đất nước, xác định nước ta có thành phần kinh tế là: Kinh tế nhà nước; kinh...
 • 22
 • 281
 • 0

Sự lãnh đạo của Đảng trong cuộc đấu tranh xây dựng chính quyền thời kỳ 1945 – 1946

Sự lãnh đạo của Đảng trong cuộc đấu tranh xây dựng chính quyền thời kỳ 1945 – 1946
... lượng có tổ chức Quân dân ta chiến đấu đất nước ta Đảng ta hoạt động bí mật nắm vững quyền lãnh đạo cách mạng, lãnh đạo Nhà nước, có kinh nghiệm 15 năm đấu tranh chống đế quốc Đế quốc Pháp đế ... đất Trong kháng chiến nhân dân Việt Nam không đấu tranh cho riêng mình, nhân dân Việt Nam vừa đấu tranh để tự cứu ,vừa đấu tranh cho hoà bình giới “ Cho nên kháng chiến nhân dân Việt Nam chiến tranh ... giặc, Đảng ta gắn liền với nhân dân thành khối, chiến tranh diễn nhiều hình thái phong phú: chiến tranh cài lược, chiến tranh lộn ẩu, chiến tranh không mặt trận, chiến tranh bao vây, chiến tranh...
 • 13
 • 479
 • 2

Sự lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ 1954-1975

Sự lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ 1954-1975
... Sự lãnh đạo Đảng thời kỳ 1954-1975 1969-1975: Nhân dân ta bước làm phá sản chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” – Hoàn thành nghiệp giải phóng miền Nam, thống đất nước Sự lãnh đạo Đảng thời ... với thân nước ta mà có ý nghĩa thời đại, mang tầm cỡ giới Sự lãnh đạo Đảng thời kỳ 1954-1975 KẾT LUẬN Thắng lợi kháng chiến chống Mỹ, cứu nước kết lãnh đạo đắn Đảng ta, đội tiên phong dầy dạn ... đày, 68.000 bị Sự lãnh đạo Đảng thời kỳ 1954-1975 giết hại (Con số lấy từ sách Lịch sử Đảng - NXB Chính trị quốc gia-2001) Cách mạng miền Nam lần đứng trước thử thách nghiêm trọng Trong tình hình...
 • 20
 • 410
 • 4

CHỦ TRƯƠNG VÀ SỰ CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG KẾT HỢP SỨC MẠNH

CHỦ TRƯƠNG VÀ SỰ CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG KẾT HỢP SỨC MẠNH
... quân thù 1.2 QUÁ TRÌNH ĐẢNG LÃNH ĐẠO KẾT HỢP SỨC MẠNH DÂN TỘC VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI TRONG NHỮNG NĂM TỪ 1965 ĐẾN 1973 1.2.1 Chủ trương Đảng kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại Chiến lược ... đòi hỏi Chỉ kết hợp ấy, tạo nên sức mạnh tổng hợp dân tộc ta chiến thắng đế quốc Mỹ xâm lược Tuy nhiên, kết hợp SMDT với SMTĐ đòi hỏi Đảng ta phải có chủ trương đạo đắn tạo nên sức mạnh đè ... kết hợp SMDT với SMTĐ, nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp kết hợp yếu tố kinh tế, quân sự, trị, ngoại giao để đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược Nếu kết hợp SMDT với SMTĐ, sức mạnh nội lực với sức mạnh...
 • 47
 • 268
 • 0

Đề tài: Sự lãnh đạo của Đảng trong cuộc đấu tranh xây dựng chính quyền thời kỳ 1945 - 1946 docx

Đề tài: Sự lãnh đạo của Đảng trong cuộc đấu tranh xây dựng chính quyền thời kỳ 1945 - 1946 docx
... Đề tài: "Sự lãnh đạo Đảng đấu tranh xây dựng quyền thời kỳ 1945 - 1946" “Khi Pháp cố ý gây chiến tranh, nhịn kháng chiến toàn quốc bắt đầu” Cuộc kháng chiến nhân dân ... lượng có tổ chức Quân dân ta chiến đấu đất nước ta Đảng ta hoạt động bí mật nắm vững quyền lãnh đạo cách mạng, lãnh đạo Nhà nước, có kinh nghiệm 15 năm đấu tranh chống đế quốc Đế quốc Pháp đế ... đất Trong kháng chiến nhân dân Việt Nam không đấu tranh cho riêng mình, nhân dân Việt Nam vừa đấu tranh để tự cứu ,vừa đấu tranh cho hoà bình giới “ Cho nên kháng chiến nhân dân Việt Nam chiến tranh...
 • 13
 • 280
 • 0

tóm tắt tiếng anh chủ trương và sự chỉ đạo cuả đảng cộng sản việt nam về hợp tác giáo dục - đào tạo với các nước asean từ năm 1995 đến năm 2010

tóm tắt tiếng anh chủ trương và sự chỉ đạo cuả đảng cộng sản việt nam về hợp tác giáo dục - đào tạo với các nước asean từ năm 1995 đến năm 2010
... between Vietnam and ASEAN within the scope of the seminar on Vietnam - ASEAN Integration prior to the beginning of XXI century, including: "5 years backward looking on Vietnam – ASEAN educational ... cooperation between Vietnam and ASEAN from 1995 to 2010 10 CHAPTER PARTY’S VIEWPOINTS AND GUIDANCE ON COOPERATION ON EDUCATION AND TRAINING WITH ASEAN COUNTRIES (1995 - 2001) 1.1 OBJECTIVE REQUIREMENTS ... of Vietnam's regional integration Since 1995, Vietnam's ASEAN policy has always been an inseparable and crucial part of the overall foreign policy of Vietnam for the growth of ASEAN Vietnam proactively...
 • 33
 • 337
 • 0

tóm tắt chủ trương và sự chỉ đạo cuả đảng cộng sản việt nam về hợp tác giáo dục - đào tạo với các nước asean từ năm 1995 đến năm 2010

tóm tắt chủ trương và sự chỉ đạo cuả đảng cộng sản việt nam về hợp tác giáo dục - đào tạo với các nước asean từ năm 1995 đến năm 2010
... chớnh, H Ni Nguyn Th Mai (2010) , Hp tỏc Vit Nam - ASEAN (1995 - 2010) , Tp Lch s ng, s Nguyn Th Mai (2012), Ch trng ca ng v quan h hp tỏc Vit Nam ASEAN thi k i mi, ng Cng sn Vit Nam tin trỡnh gii phúng ... V ASEAN (B Ngoi giao) phi hp hot ng gia Vit Nam vi ASEAN Ngy 2 8-7 -1 995 ti Brunõy, l kt np Vit Nam vo ASEAN c t chc 1.2.2 Ch trng v s ch o ca ng v hp tỏc giỏo dc v o to vi cỏc nc ASEAN (1996 - ... Vit Nam v ASEAN t nm 1995 n nm 2010 7 Chng QUAN IM V S CH O CA NG V HP TC GIO DC V O TO VI CC NC ASEAN (1995 - 2001) 1.1 YấU CU KHCH QUAN CA VIC HP TC GIO DC V O TO GIA VIT NAM VI CC NC ASEAN...
 • 27
 • 313
 • 0

Tóm tắt luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Vũ Trọng LâmĐỔI MỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẨNG TRONG ĐIỀU KIỆN XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN Ở VIỆT NAM (LIÊN HỆ QUA THỰC TIỄN Ở THÀNH PHỐ NỘI)

Tóm tắt luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Vũ Trọng LâmĐỔI MỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẨNG TRONG ĐIỀU KIỆN XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN Ở VIỆT NAM (LIÊN HỆ QUA THỰC TIỄN Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI)
... 6/2013, tr.38-42 V Trng Lõm (2008), Đổi phơng thức lãnh đạo Đảng hệ thống trị thành phố Nội, Tạp chí Khoa học (Kinh tế - Luật), Đại học Quốc gia Nội s 4/2008, tr 218-223 V Trng Lõm (2006), ... 2011: Giải pháp phát triển văn hóa đối ngoại nớc ta điều kiện hội nhập quốc tế (Mã s: KHBĐ(2011)-07), nghiệm thu 16/8/2012 đạt loại xuất sắc Th ký đề tài khoa học trọng điểm cấp Thành phố năm 20032005: ... ngha Vit Nam 4.1.1 Tớnh tt yu khỏch quan v mc tiờu v i mi s lónh o ca ng iu kin xõy dng nh nc phỏp quyn xó hi ch ngha Vit Nam i mi s lónh o ca ng l yờu cu tt yu khỏch quan, l iu kin quan trng...
 • 28
 • 193
 • 1

Sự lãnh đạo của đảng trong thời kỳ 1954 – 1975

Sự lãnh đạo của đảng trong thời kỳ 1954 – 1975
... đạo Đảng thời kỳ 1954 1975 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU I Giai đoạn 1954- 1960: Mở đầu nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước - Q độ lên CNXH miền Bắc Hồn cảnh lịch sử thòi kỳ Chủ trương, lãnh đạo Đảng chống ... sử Đảng cộng sản Việt Nam (Nxb Chính trị Quốc gia) gia) OBO OKS CO M 70 câu hỏi tìm hiểu Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam (Nxb Chính trị Quốc Lịch sử Đảng Việt Nam (Nxb Giáo dục) Sự lãnh đạo Đảng ... hội miền Bắc thời kỳ Mỹ thay chân Pháp thống trị miền Nam” Chủ trương, lãnh đạo Đảng chống lại âm mưu hành động MỹNgụy Với tình hình diễn khơng có lợi cho việc tiếp tục tiến cơng, Đảng ta chủ...
 • 17
 • 309
 • 0

Tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam dưới sự lãnh đạo của đảng trong thời kỳ mới

Tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam dưới sự lãnh đạo của đảng trong thời kỳ mới
... VI:¢T NAM - NHiJ'NG THANH TlfU TRONG QuA TRINH HINH THANH, xAY Dl/NG vA PHAT TRlEN 2.1 Qua trinh nh~n thuc If Iu~n - chinh trj cua Dang CS Vi~t Nam Trong qua trlnh Hinhd~o cach m~ng Vi~t Nam, ... vi~c di~u chinh cac quan h~ xa hQi duqc d~ c~p tu Hien phap nam 1946 va tiep wc duqc kh~ng dinh cac ban Hien phap nam 1959, nam 1980 va nam 1992; dong thai, duQ'CCl;lth~ hoa cac d(;lolu~t v~ t6 ... phap Iy quan B6 Ia co ch€ phan anh m6i quan h~: Bang C9ng san Vi~t Nam- Nhan dan Vi~t Nam- Nha nu6c cong hoa xa h9i chu nghia Vi~t Nam Crrong linh xay dVng dfrt nu6c thai Icy qua 1en chu nghia xa...
 • 40
 • 86
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quan điểm của đảng trong chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốcsự lãnh đạo của đảng trong kháng chiến chống mỹsự lãnh đạo của đảng trong kháng chiến chống phápsự lãnh đạo của đảng trong cách mạng tháng 8sự lãnh đạo của đảng trong giáo dụcsự lãnh đạo của đảng trong cách mạng việt namsự lãnh đạo của đảng trong cách mạng tháng támsự lãnh đạo của đảng trong công cuộc đổi mớitiểu luận sự lãnh đạo của đảng trong thời kỳ 19541975đấu tranh chính trị dưới sự lãnh đạo của đảng trong giai đoạn 19541965su chi dao cua dang ve mo hinh kinh te thoi ki doi moisự lãnh đạo của đảng trong lĩnh vực văn hóatăng cường sự chỉ đạo của đảng và nhà nước đến sự nghiệp bhxhđẩy mạnh sự lãnh đạo của đảng trong công tác giáo dục nâng cao ý thức pháp luậtbiện pháp này chỉ có thể được thực hiện tốt khi có sự chỉ đạo của đảng sự chủ động sáng tạo của các cơ quan có thẩm quyền và sự tham gia của quần chúngQuyết định 65 2016 QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An GiangQuyết định 1259 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch tỷ lệ 1 500 khu dân cư thôn Vĩnh Tiến, xã Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 3736 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt nhiệm vụ và dự toán khảo sát, lập quy hoạch chung xây dựng đô thị Đông Thanh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030Quyết định 516 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon TumQuyết định 41 2016 QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tỉnh Quảng TrịQuyết định 3446 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường của Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Bình ĐịnhQuyết định 39 2016 QĐ-UBND Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam ĐịnhQuyết định 2958 QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Cần ThơQuyết định 2853 QĐ-UBND về Kế hoạch kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm 2016 trên địa bàn tỉnh Đắk LắkQuyết định 2125 QĐ-UBND về phân bổ kinh phí hỗ trợ xi măng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016 do thành phố Hải Phòng ban hànhQuyết định 2615 QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Hội đồng đấu giá trong trường hợp đặc biệt do tỉnh Thái Bình ban hànhQuyết định 2644 QĐ-UBND năm 2016 về Quy chế hoạt động của Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái BìnhQuyết định 1265 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 3382 QĐ-BVHTTDL năm 2016 về kiện toàn Ban Hội nhập quốc tế về kinh tế Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchQuyết định 3780 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt danh mục và giá mua hiện vật của Bảo tàng tỉnh Thanh HóaQuyết định 2484 QĐ-UBND năm 2016 Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô của cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án thuộc phạm vi tỉnh Hòa Bình quản lýQuyết định 29 2016 QĐ-UBND bổ sung Bảng giá đất trên địa bàn thành phố Đà NẵngQuyết định 68 2016 QĐ-UBND quy định mức chi cho công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên HuếQuyết định 63 2016 QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 32 2015 QĐ-UBND do tỉnh Phú Yên ban hànhQuyết định 27 2016 QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu