Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2010 - Công ty Cổ phần Dược phẩm Viễn Đông

công ty cổ phần đường biên hòa báo cáo tài chính giữa niên độ quý 3 năm 2010

công ty cổ phần đường biên hòa báo cáo tài chính giữa niên độ quý 3 năm 2010
... 30 0 31 0 31 1 31 2 31 3 31 4 31 5 31 6 31 7 31 8 31 9 32 0 32 3 32 0 33 1 33 2 33 3 33 4 33 5 33 6 33 7 33 8 33 9 400 410 411 412 4 13 414 415 Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài niên độ V.07a V.08 V.09 ... với Báo cáo tài niên độ 23 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Địa chỉ: KCN Biên Hòa I, Biên Hòa, Đồng Nai BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Từ ngày 01 tháng 07 năm 2010 đến ngày 30 tháng 09 năm 2010 ... với Báo cáo tài niên độ 10 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Địa chỉ: KCN Biên Hòa I, Biên Hòa, Đồng Nai BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Từ ngày 01 tháng 07 năm 2010 đến ngày 30 tháng 09 năm 2010...
 • 28
 • 165
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2010 - Công ty Cổ phần Dược phẩm Viễn Đông

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2010 - Công ty Cổ phần Dược phẩm Viễn Đông
... 16.3S5.1S9,l04 19.729 .31 3.798 (l .37 4,lZ4,6901 ) 98,86o.tJ7,219 13. D2S.60S,5 73 U,246,851.695 (I,2lS.N7.122) 1igJ',"'n gia 172.152.60~.5 ~3 201,114JM7.8H (30 .981 ,482.260~ M07,l00.2n 51. 934 , 231 ,37 4 ... n:un ( 13. 984 .34 0,692) ( 13. Y84 .34 D.692) (31 1 81 A~1.2601 (30 ~N1.4Nl.2f,ll) Gi:\m "am s6 rubi k.\' ,,10.Iri s(, run I~i di" nam 51 ~34 .2)U74 S/; ru,',i ky • 38 .695.295.000 133 .457 _lI0.5 93 11Z.152.605.5 ~3 ... 89 .31 1. '36 ,13Q 89.)71. 436 , 130 ~61.11 f(J.' • .W ••• 1l.1 ',W','7 • )I' l~,89U""'.S M .31 3. "-' H1O ~Jl'>1,!81.119 IM~'"l'M4.l 2Q.00I,Q14.O-'9 40,'lS.7...
 • 23
 • 18
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Dược phẩm Viễn Đông

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Dược phẩm Viễn Đông
... 273,7SD.l>07,I60 913,3lJo1i,4sq,%8 529,1~6 ,4~ O,790 39, 043 ,.296,961 145 ,119.092,892 B,278,878,SS4 288,810,s26 12,I1J.SI6,60S 2f>11 ,41 S,fI811 ,4 75 U l,4Ol'i,I)()(),1)()() 1 34, 248 ,44 3,6 04 - '" 5.S19,OlJ,OOO ... 61J,.J65.J11,8S~ 4, 6 '4, 286.150 J,S87,uS ,44 1 841 1,1 "-1 %,313 ;.(l9,777 ,48 l ,41 7 88S,233 ,40 8 317,21l ,48 4 t >4. 8tl3.lI1O,Jll'l '4, 31s,lU,9S9 lI,687,6~8,~O 8,687,69l1,~O lJ,.J62,7'11,Ql~ '1,6~7SJ,nl 41 U1'!'O,7'1l,9'lIl ... 17,786 ,47 0,JOO 103,056J73 ,42 ~ 109, 147 ,316 ,47 9 17 ,4~ .8\I8 1 04. 972,~78 1J,792 ,4~ ~ 1,7~t1J,~26 13,6 64, 443 (1,! \4~ , 010, I 't48) 103.0M.~37Jl68 107,YJlI,lls.lI31 30,375,175.073 180.072,771 71.'1 74. 135.566...
 • 22
 • 19
 • 0

CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO - BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ I NĂM 2010 ppt

CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO - BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ I NĂM 2010 ppt
... Nợ d i hạn Số dư khoản thuê t i Công ty cho thuê t i II - Chi nhánh Cần Thơ Số dư khoản thuê t i Công ty cho thuê t i Ngân hàng ngo i thương Việt Nam Công ty Cho thuê t i SACOMBANK - Chi nhánh ... đầy đủ + Cổ phiếu thường + Cổ phiếu ưu đ i - Số lượng Cổ phiếu mua l i + Cổ phiếu thường + Cổ phiếu ưu đ i - Số lượng cổ phiếu lưu hành + Cổ phiếu thường + Cổ phiếu ưu đ i * Mệnh giá cổ phiếu lưu ... thuê t i phần lớn quyền l i r i ro quyền sở hữu t i sản chuyển sang cho ngư i thuê Tất khoản thuê khác xem thuê hoạt động Công ty ghi nhận t i sản thuê t i t i sản Công ty theo giá trị hợp lý tài...
 • 21
 • 126
 • 0

công ty cổ phần đường biên hòa báo cáo tài chính giữa niên độ quý 2 năm 2010

công ty cổ phần đường biên hòa báo cáo tài chính giữa niên độ quý 2 năm 2010
... 21 9 22 0 22 1 22 2 22 3 22 4 22 5 22 6 22 7 22 8 22 9 23 0 V.01 V.03 V.04 V.05 V.03 V.06a V.06b V.06c SỐ CUỐI QUÝ (4) 650 .20 9.097.638 14.964.739 .20 1 14.964.739 .20 1 23 1. 825 .374 .23 2 59.190.556.336 166.551 .27 9.557 ... với Báo cáo tài niên độ 12 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Địa chỉ: KCN Biên Hòa I, Biên Hòa, Đồng Nai BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Từ ngày 01 tháng 04 năm 20 10 đến ngày 30 tháng 06 năm 20 10 ... với Báo cáo tài niên độ 20 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Địa chỉ: KCN Biên Hòa I, Biên Hòa, Đồng Nai BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Từ ngày 01 tháng 04 năm 20 10 đến ngày 30 tháng 06 năm 20 10...
 • 28
 • 181
 • 0

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2009 - Công ty Cổ phần Dược phẩm Viễn Đông

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2009 - Công ty Cổ phần Dược phẩm Viễn Đông
... Lê Văn Dũng Công ty Cổ phần Dược phẩm Viễn Đông B03-DN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009 THÔNG TIN DOANH NGHIỆP Công ty công ty cổ phần thành ... ty Cổ phần dược phẩm Savi Công ty Cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc Công ty TNHH Qui Long Công ty TNHH Tiến Tuấn Công ty TNHH Saigon Tech Công ty cổ phần Quốc tế Viễn Đông Khác 103.309.706.201 - 92.560.783.663 ... ngày 31 tháng 12 năm 2009 ngày phát hành báo cáo tài hợp Công ty không nhận phản hồi thức khác từ Bộ Tài Chính 24 Công ty Cổ phần Dược phẩm Viễn Đông B03-DN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT...
 • 28
 • 16
 • 0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2010 - Công ty Cổ phần Dược phẩm Viễn Đông

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2010 - Công ty Cổ phần Dược phẩm Viễn Đông
... 747,597,844 21, 811 5,2 21 7 415 91, 844 8 512 39,394 5 .10 210 6 792 510 2,'06 ,19 2 2509,743,435 11 615 1 01. 508 5,4356 61, 0'6 5,435,6 61, 016 2, H~.6 91 ,039 10 ,836,22~.427 V12 4,336.649,423 4.336,649,423 2,669, 314 ,18 1 33,522,664, 211 4 ... 1. 22g.2 611 . 814 :- .11 111 '11 1 m 118 Ir,; tl~n tnt,1c COng ty c6 ph!n 13 , 018 .17 0,587 Qu6c T~ Viln f)(jng Cling ty TNIIH Phat Tri(l'" TM KT Boiln Thi~n Cae khaeh hang kMc Oing sf, d11l nam o o 1\ .5 71. 132. 014 ... 28.3,663 ,11 11, 7!6 11 1,n55,OOO,OOO 15 3,4 61. 000,000 29,Cl40,024,967 11 4,n 31, 64l.35 I 25,476.906,067 V .15 V ,16 25.553,059,3 91 (372,065,746) 33.369,31l4.5 91 1, 215 .950,3 31 11, 313 ,423,844 646,940,6 91 580,000.000...
 • 17
 • 23
 • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2010 - Công ty Cổ phần Dược phẩm Viễn Đông

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2010 - Công ty Cổ phần Dược phẩm Viễn Đông
... 8Sl,OI7,993,OI9 26 S,115 ,27 M78 586.$80,398.8 32 322 , 320 .'i09 1'l4,15'J,92S,Ml3 156,380.01U71 (2, 220 ,093.%14) 13.089.501,409 I,039.613.'i29 4,643.060 ,29 8 '_817~ 82 3T1,117,33l,t36 35,. 02, 208. 022 304,439,610,3 42 ... s.I ...
 • 9
 • 24
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2010 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Dược phẩm Viễn Đông

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2010 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Dược phẩm Viễn Đông
... dltQ'C khAu tru Tai san ngan h~n kMc 22 1 22 2 22 3 22 2 - (2, 220 .093 ,27 4) 723 .21 8 .23 8.768 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • C6ng ty cb phan DLI'Q'c pham Vien E>6ng ... n!lm 20 10 cu6i kj l(Ii ngily 30 lhilng fltim 20 10 1.159.950.000 11000000000 428 9 622 960 1 .24 26 320 76 26 573587,860 7, 922 , 926 ,691 339,7 52, 895 38078899 522 Trong ...
 • 35
 • 26
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: công ty cổ phần dược phẩm viễn đông hoseđịa chỉ công ty cổ phần dược phẩm viễn đôngcông ty cổ phần dược phẩm viễn đông phá sảnhoàn thiện quản trị lực lượng bán hàng của công ty cổ phần dược phẩm viễn đôngthực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền lập và phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại công ty cổ phần dược phẩm an đông mekongphương pháp thu thập số liệu thu thập số liệu trực tiếp từ các báo cáo tài chính của ngân hàng qua 3 năm 2005 2007công ty cổ phần dược phẩm imexpharm đồng thápcông ty cổ phần dược phẩm domesco đồng tháphợp nhất báo cáo tài chính công ty mẹ conbáo cáo tài chính công tybáo cáo tài chính công ty mỹphân tích các báo cáo tài chính công typhân tích báo cáo tài chính công tybáo cáo tài chính công ty cổ phần dianađề cương phân tích báo cáo tài chính công tyTh c tr ng ho t ng th tr ng d ch v t i ch nh Vi t NamChuong trinh ngay hoi doc sachGioi thieu von tai lieu Thu vien Bo Tu phap30 b i t p PH P V T File word c l i gi i chi ti tphu luc 3. tuyen bo va cam ket45 b i t p PH P I X NG TR C File word c l i gi i chi ti t40 b i t p PH P I X NG T M File word c l i gi i chi ti tDanh sach duoc ket nap Dang thang 7.2016Nghi quyet phien hop BTV Dang uy thang 8.2016chuong trinh ngay 05 tháng 5 năm 2014.docCv cua Dang uy 22082013BC ve TTHC tai ND hd Luat Tin nguong ton giaoTơ trinh của Bo VHTTDL ve sưa doi QĐ 22 (Tuấn).doc4002_GD- Về việc tổ chức ngày Nhà giáo Việt Nam.doc (38.5 Kb)QD 57 ve ban hanh gia dat nam 201005 chau thanh.doc (594.5 Kb)03_quytrinhbauTruongkhom,ap Trinhky (01-10).doc (111 Kb)02 UB Chi thi 2010 PC SXH04 kinh phi xay dung van ban quy pham phap luat Quyet dinh10 QUYET DINH BAN HANH QUY DINH CHUC NANG NHIEM VU CUA BAN