Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng
... thu: - - Xi mang: -. _ _. _-_ _ _._ _ _._ _. _-_ - Gach nung QTC: - V6 bao xi mang: 824,291 .• _,._ _ .- -" ' _ _-_ _._. _-_ . _-_ .-. _" " , Tan _-_ _-_ _ _-_ _ 500.000 ... vao luc 11 gio 30 phut cling Nu; nhlj.n: - T6ng Cty CN XM VN (bao cao), - Ban Thuong vu Bang uy Cong ty - Uy vien HDQT - Ban Giam d6c - Cac phong C6ng ty - Liru Thir ky HDQT ... NGHJQUYET D~I HQI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2016 CONG TY CO PHAN VICEM VLXD DA NANG Dai hQi d6ng cb dong thuong nien narn 2016 Cong ty cb phan VICEM VLXD Da N~ng duce tien hanh vao hIC 08 gib' 30...
 • 5
 • 23
 • 0

Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 08-05-2009 - Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng

Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 08-05-2009 - Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng
... số cổ phần tham dự Đại hội (không tính cổ phần đại diện phần vốn nhà nước quản lý) Đại hội thông qua nghị với 100% đại diện cổ đông đồng ý Giao cho HĐQT Công ty tổ chức thực nội dung mà Đại hội ... thống thông qua chủ trương sát nhập Công ty CP đá xây dựng Hoà phát vào Công ty CP xi măng VLXD xây lắp Đà nẵng theo tờ trình Chủ tịch HĐQT trình trước Đại hội ủy quyền cho HĐQT thực thủ tục cần ... mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thư ký Công ty cổ phần xi măng VLXD xây lắp Đà nẵng với tỷ lệ biểu 100% số cổ phần tham dự: 1) Chủ tịch Hội đồng quản trị: 2.500.000...
 • 2
 • 22
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2007 - Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng

Báo cáo thường niên năm 2007 - Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng
... Trưởng Bộ Xây Dựng Quyết định số 1615/QĐ - BXD việc cổ phần hóa Cơng ty Xi măng vật liệu xây dựng xây lắp Đà Nẵng Cơng ty thức hoạt động theo mơ hình cơng ty cổ phần từ ngày 01/06 /2007 theo giấy ... ty Xi măng Vật liệu xây dựng Xây lắp Đà Nẵng Chúng tơi, Cơng ty TNHH Kiểm tốn kế tốn AAC, kiểm tốn Báo cáo tài cho kỳ tài từ ngày 01/01 /2007 đến ngày 31/05 /2007 Cơng ty Xi măng Vật liệu xây dựng ... Hải Nam BÁO CÁO TÀI CHÍNH ( cho kỳ tài từ ngày 01/06 /2007 đến 31/12 /2007 ) BÁO CÁO KIỂM TỐN Kính gửi: Hội đồng quản trị Ban Giám đốc Cơng ty Cổ phần Xi măng Vật liệu xây dựng Xây lắp Đà Nẵng Chúng...
 • 31
 • 30
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2009 - Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng

Báo cáo thường niên năm 2009 - Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng
... ~; - T; ••••• - - - " - - - - - "' Chi '" "' ,- 'M Th~ j - '" ••• ~ •• " j j ~ '" ' " - , ~ , ~ NgII; Tmngl5 C6NG TYCP Xl MA,IW VlXDXL Tom tit Iy Ijeh cae 0'; NiNG BJio cAo THUONC NIEN HiM 2009 ... kinh t...
 • 44
 • 24
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2011 - Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng

Báo cáo thường niên năm 2011 - Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng
... 203/2009/TT-BTC ngy 20 thỏng 10 nm 2009 ca B Ti chớnh Loi ti sn Thi gian khu hao (nm) Nm 2010 Nm 2011 Nh ca, vt kin trỳc - 25 - 50 Mỏy múc, thit b - 12 - 20 Phng tin ti - 10 - 10 Thit b dng c qun lý - ... 10/1988 - 3/1990: Trung Tõm Thụng tin t liu - Tng Cc a cht + Thỏng 3/1990 - 9/1998: Cụng ty XNK Xi mng - Tng Cụng ty Xi mng Vit Nam + Thỏng 10/1998 - 8/2001: Phú trng phũng XNK Thit B - Cụng ty XNK ... 9/200 1- 1/2010: Phú Giỏm c Cụng ty XNK Xi mng - Tng Cụng ty XNK Xi mng + Thỏng 2/201 0- n nay: Phú Tng Giỏm c Tng Cụng ty Xi mng Vit nam - Chc v hin ti: Ch tch HQT Cụng ty CP Xi mng VLXD XL Nng -...
 • 49
 • 25
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2013 - Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng

Báo cáo thường niên năm 2013 - Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng
... t~ - Tai chinh K~ toan Qua trinh cong tac: + Thang - 1211984: Nhan vien k~ toan - Cong ty cung ling V?ttu s6 - BXD - tai Da N~g + Thang 111985 - 611986: Nhan vien k~ toan - Cong ty XM VLXD s6 - ... chi hanh nghJ s6 0396 -2 01 3- 01 0-1 Pham Nguy~n Htrong Ly Ki~m toan vien Chung chi hanh nghJ s6 1926 -2 01 3- 01 0-1 Bao cao tai chinh duQ'c ki~m toan: Ban Giam d6c Cong ty phan Vicem V~t li~u Xay dung ... N~ng - S6 di~n thoai : (8 4-0 511) 3822832 - 3562509 - S6 Fax: (8 4-0 511) 3822 338 - 3834984 - Website : http://www.coxiva.com.vn - Ma c6 phieu : DXV 3203001458, Qua trinh hinh va phat tri€n: Cong ty...
 • 49
 • 21
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2014 - Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng

Báo cáo thường niên năm 2014 - Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng
... chi : 15 Le H6ng Phong - Thanh ph6 Da N~ng - S6 dien thoai : ( 8 4-0 511) 3822 832 - 3562 509 - S6 Fax: (8 4-0 511) 3822 338 - 3834984 - Website : http://www.coxiva.com.vn - Ma c6 phieu : DXV Qua ... B] - Cong ty XNK Xi rnang + Thang 91200 1- 1/2010: Ph6 Giam d6c Cong ty XNK Xi rnang - T6ng Cong ty XNK Xi rnang + Thang 21201 0- d6n nay: Ph6 T6ng Giam d6c T6ng Cong ty eN Xi mang Viet nam - Chirc ... o6c C6ng ty (nay la C6ng ty c6 phan) - Chirc vu hien tai: UVHBQT - Giam 06c C6ng ty CP Vicem VLXD Da N~ng - Chirc vu dang nam gifr a cac t6 chirc khac: Kh6ng 3) Ong: HA Ngai -TV HDQT - Sinh narn:...
 • 51
 • 27
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2015 - Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng

Báo cáo thường niên năm 2015 - Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng
... %THl!C 2015 2015 HIBN Doanh thu va thu nh~p khac Ti d~!l~ II MljC TIEU -1 -= Vc ban -2 -_ ._ _ _1 _ -_ _ _ _ •• • _ I~n 1.000c_._ _- - _ _ _ .: 7-= - 3-= -9 ~, 2-= -6 =-3 1_ =-5 4 : ... T512oo7 - TIl2oo8: Ph6 Giam d& Kinh doanh - Cong ty xi mang Hill Van + Tu T412oo8 - T5 12015: Ph6 Giam d& Kinh doanh - Cong ty ch pMn xi mang Vicem HillVan + Tu T6 12015 - d~nnay : Giam d& Cong ty ch ... hanh nghe kiem toan 0034 -2 01 5- 05 5-1 kiem toan 1937 -2 01 5- 05 5-1 Thay mijt Vtl i/fJi di?n cho CONG TY TNlllI KIEM ToAN AN VI¥T Ha N...
 • 52
 • 24
 • 0

Kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần VICEM vật liệu xây dựng Đà Nẵng

Kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần VICEM vật liệu xây dựng Đà Nẵng
... KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG 2.1.1 Quá trình hình thành, phát triển công ty Vicem vật ... chức máy kế toán công ty cổ phần Vicem VLXD Đà Nẵng a Tổ chức kế toán công ty b Bộ máy kế toán đơn vị trực thuộc 2.2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VLXD ĐÀ NẴNG 2.2.1 ... TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG 3.1 TỐ CHỨC XÂY DỰNG MÔ HÌNH CÁC TRƯNG TÂM TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CP XI MĂNG VÀ VLXD ĐÀ NẴNG 3.1.1 Xác định trung tâm trách nhiệm Công...
 • 26
 • 114
 • 0

Đề tài Phân tích tình hình tài chính tại xí nghiệp sản xuất vỏ bao xi măng chi nhánh công ty cổ phần Vicem vật liệu xây dựng Đà Nẵng

Đề tài Phân tích tình hình tài chính tại xí nghiệp sản xuất vỏ bao xi măng chi nhánh công ty cổ phần Vicem vật liệu xây dựng Đà Nẵng
... tích tình hình tài doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng tình hình tài nghiệp sản xuất vỏ bao xi măng chi nhánh công ty cổ phần vicem vật liệu xây dựng Đà Nẵng Chương 3: Giải pháp cải thiện tình hình ... Ái Linh • Quá trình hình thành nghiệp sản xuất vỏ bao xi măng chi nhánh công ty cổ phần vicem vật liệu xây dựng Đà Nẵng Vào ngày 25/10/1975 Công ty xi măng VLXD –XL Đà Nẵng thành lập theo ... tổng công ty xi măng Việt Nam định đầu tư dự án nghiệp sản xuất vỏ bao xi măng Đà Nẵng công ty cổ phần vật liệu xây dựng Đà Nẵng làm chủ đầu tư - Xét định phòng tổ chức lao động công ty tổng...
 • 38
 • 258
 • 0

Bản cáo bạch - Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng

Bản cáo bạch - Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng
... BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CP XM VLXD XL ĐÀ NẴNG Đà nẵng, ngày 18 tháng 12 năm 2007 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG XÂY LẮP ĐÀ NẴNG ... 24/11/2006 Bộ Trưởng Bộ Xây Dựng Quyết định số 1615/QĐ - BXD việc cổ phần hóa Công ty Xi măng vật liệu xây dựng xây lắp Đà Nẵng Công ty thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 01/06/2007 ... Công ty Cổ phần Xi măng VLXD XL Đà Nẵng Quảng Nam • Chi nhánh Công ty C phần Xi măng VLXD XL Đà Nẵng Quảng Ngãi • Chi nhánh Công ty C phần Xi măng VLXD XL Đà Nẵng Bình Định • Chi nhánh Công ty...
 • 61
 • 29
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá chung hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cp sản xuất vật liệu xây dựng hải hậu năm 2014đánh giá chung tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cp sản xuất vật liệu xây dựng hải hậu năm 2014nghi quyet dai hoi co dongcông ty tnhh một thành viên đại hoàng phát hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực buôn bán vật liệu xây dựng với những ngành nghề kinh doanh sautính chất cơ bản của vật liệu xây dựngphân tích cổ phiếu ngành vật liệu xây dựngtính chất cơ lý của vật liệu xây dựngnhững tính chất cơ bản của vật liệu xây dựngcác tính chất cơ bản của vật liệu xây dựngtính chất cơ học của vật liệu xây dựngcác tính chất cơ học của vật liệu xây dựngnhiều năm tháng hoạt động trên lĩnh vực sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng để phấn đấu cho công ty được lớn mạnh và ngày càng phát triểnsơ đồ 1 1 sơ đồ tổ chức quản lý hoạt động bán hàng tại xí nghiệp xăng dầu vật liệu xây dựng bắc ninhtổ chức quản lý hoạt động bán hàng của xí nghiệp xăng dầu vật liệu xây dựng bắc ninhmẫu thẻ biểu quyết đại hội cổ đôngThông tư 25 2015 TT-BLĐTBXH quy định về đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dụcThông tư ban hành quy định kiểm định kỹ thuật đối với xe tời điệnThông tư quy định về chế độ báo cáo trong hoạt đọng đo đạc và bản đồThông tư 29 2015 TT-BCT nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch phát triển và sử dụng năng lượng sinh khốiThông tư quy định về an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanhThông tư liên tịch 12 2016 TTLT-BTNMT-BTC quy định việc quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phí đo đạc xác định diện tích đất vi phạm.Thông tư 13 2016 TT-BCT quy định về quản lý than trôi.Thông tư hướng dẫn thực hiện chương trình phát triển KHCN năm 2020Thông tư sửa đổi, bổ sung thông tư số 152 2011 TT-BTCThông tư 19 2015 TT-BCA quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc nổNghiên cứu xác định giống và biện pháp kỹ thuật sản xuất hoa thảm, hoa chậu cho hà nội (tt)Đồ án nền móng cọc tham khảoThông tư ban hành khuôn khổ Việt Nam về hợp đồng dịch vụ đảm bảoTuần 7. Người thầy cũTuần 7. Thời khoá biểuNghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả kinh tế cây chè trên địa bàn xã phúc xuân thành phố thái nguyênThông tư 134 2016 TT-BTC Quy chế quản lý tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam do Bộ Tài chính ban hànhThông tư 16 2016 TT-BGDĐT hướng dẫn Quyết định số 72 2014 QĐ-TTg quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong các cơ sở giáo dụcThông tư 20 2015 TT-BNNPTNT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang bị an toàn tàu cá.Thông tư 34 2015 TT-BNNPTNT ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam