Báo cáo thường niên năm 2009 - Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng

Báo cáo thường niên năm 2009 - Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng

Báo cáo thường niên năm 2009 - Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng
... ~; - T; ••••• - - - " - - - - - "' Chi '" "' ,- 'M Th~ j - '" ••• ~ •• " j j ~ '" ' " - , ~ , ~ NgII; Tmngl5 C6NG TYCP Xl MA,IW VlXDXL Tom tit Iy Ijeh cae 0'; NiNG BJio cAo THUONC NIEN HiM 2009 ... kinh t...
 • 44
 • 32
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2007 - Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng

Báo cáo thường niên năm 2007 - Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng
... Trưởng Bộ Xây Dựng Quyết định số 1615/QĐ - BXD việc cổ phần hóa Cơng ty Xi măng vật liệu xây dựng xây lắp Đà Nẵng Cơng ty thức hoạt động theo mơ hình cơng ty cổ phần từ ngày 01/06 /2007 theo giấy ... ty Xi măng Vật liệu xây dựng Xây lắp Đà Nẵng Chúng tơi, Cơng ty TNHH Kiểm tốn kế tốn AAC, kiểm tốn Báo cáo tài cho kỳ tài từ ngày 01/01 /2007 đến ngày 31/05 /2007 Cơng ty Xi măng Vật liệu xây dựng ... Hải Nam BÁO CÁO TÀI CHÍNH ( cho kỳ tài từ ngày 01/06 /2007 đến 31/12 /2007 ) BÁO CÁO KIỂM TỐN Kính gửi: Hội đồng quản trị Ban Giám đốc Cơng ty Cổ phần Xi măng Vật liệu xây dựng Xây lắp Đà Nẵng Chúng...
 • 31
 • 34
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2011 - Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng

Báo cáo thường niên năm 2011 - Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng
... 203/2009/TT-BTC ngy 20 thỏng 10 nm 2009 ca B Ti chớnh Loi ti sn Thi gian khu hao (nm) Nm 2010 Nm 2011 Nh ca, vt kin trỳc - 25 - 50 Mỏy múc, thit b - 12 - 20 Phng tin ti - 10 - 10 Thit b dng c qun lý - ... 10/1988 - 3/1990: Trung Tõm Thụng tin t liu - Tng Cc a cht + Thỏng 3/1990 - 9/1998: Cụng ty XNK Xi mng - Tng Cụng ty Xi mng Vit Nam + Thỏng 10/1998 - 8/2001: Phú trng phũng XNK Thit B - Cụng ty XNK ... 9/200 1- 1/2010: Phú Giỏm c Cụng ty XNK Xi mng - Tng Cụng ty XNK Xi mng + Thỏng 2/201 0- n nay: Phú Tng Giỏm c Tng Cụng ty Xi mng Vit nam - Chc v hin ti: Ch tch HQT Cụng ty CP Xi mng VLXD XL Nng -...
 • 49
 • 27
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2013 - Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng

Báo cáo thường niên năm 2013 - Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng
... t~ - Tai chinh K~ toan Qua trinh cong tac: + Thang - 1211984: Nhan vien k~ toan - Cong ty cung ling V?ttu s6 - BXD - tai Da N~g + Thang 111985 - 611986: Nhan vien k~ toan - Cong ty XM VLXD s6 - ... chi hanh nghJ s6 0396 -2 01 3- 01 0-1 Pham Nguy~n Htrong Ly Ki~m toan vien Chung chi hanh nghJ s6 1926 -2 01 3- 01 0-1 Bao cao tai chinh duQ'c ki~m toan: Ban Giam d6c Cong ty phan Vicem V~t li~u Xay dung ... N~ng - S6 di~n thoai : (8 4-0 511) 3822832 - 3562509 - S6 Fax: (8 4-0 511) 3822 338 - 3834984 - Website : http://www.coxiva.com.vn - Ma c6 phieu : DXV 3203001458, Qua trinh hinh va phat tri€n: Cong ty...
 • 49
 • 23
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2014 - Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng

Báo cáo thường niên năm 2014 - Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng
... chi : 15 Le H6ng Phong - Thanh ph6 Da N~ng - S6 dien thoai : ( 8 4-0 511) 3822 832 - 3562 509 - S6 Fax: (8 4-0 511) 3822 338 - 3834984 - Website : http://www.coxiva.com.vn - Ma c6 phieu : DXV Qua ... B] - Cong ty XNK Xi rnang + Thang 91200 1- 1/2010: Ph6 Giam d6c Cong ty XNK Xi rnang - T6ng Cong ty XNK Xi rnang + Thang 21201 0- d6n nay: Ph6 T6ng Giam d6c T6ng Cong ty eN Xi mang Viet nam - Chirc ... o6c C6ng ty (nay la C6ng ty c6 phan) - Chirc vu hien tai: UVHBQT - Giam 06c C6ng ty CP Vicem VLXD Da N~ng - Chirc vu dang nam gifr a cac t6 chirc khac: Kh6ng 3) Ong: HA Ngai -TV HDQT - Sinh narn:...
 • 51
 • 28
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2015 - Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng

Báo cáo thường niên năm 2015 - Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng
... %THl!C 2015 2015 HIBN Doanh thu va thu nh~p khac Ti d~!l~ II MljC TIEU -1 -= Vc ban -2 -_ ._ _ _1 _ -_ _ _ _ •• • _ I~n 1.000c_._ _- - _ _ _ .: 7-= - 3-= -9 ~, 2-= -6 =-3 1_ =-5 4 : ... T512oo7 - TIl2oo8: Ph6 Giam d& Kinh doanh - Cong ty xi mang Hill Van + Tu T412oo8 - T5 12015: Ph6 Giam d& Kinh doanh - Cong ty ch pMn xi mang Vicem HillVan + Tu T6 12015 - d~nnay : Giam d& Cong ty ch ... hanh nghe kiem toan 0034 -2 01 5- 05 5-1 kiem toan 1937 -2 01 5- 05 5-1 Thay mijt Vtl i/fJi di?n cho CONG TY TNlllI KIEM ToAN AN VI¥T Ha N...
 • 52
 • 26
 • 0

báo cáo thường niên năm 2009 công ty cổ phần xi măng và xây dựng quảng ninh

báo cáo thường niên năm 2009 công ty cổ phần xi măng và xây dựng quảng ninh
... Uụng * 03/1997 n 07 /2009 Giỏm c Xớ nghip xõy dng Uụng BCTN -2009 16 công ty cổ phần xi măng xây dựng quảng ninh * 08/ 2009 n Phú tng giỏm c Cụng ty c phn Xi mng v Xõy dng Qung Ninh ễng: Phan Ngụ ... giỏm c Cụng ty c phn Xi mng v Xõy dng Qung Ninh Gii tớnh: Nam Ngy/thỏng/nm sinh: 14/01/1956 Quờ quỏn: Hip hũa Yờn Hng Qung Ninh BCTN -2009 15 công ty cổ phần xi măng xây dựng quảng ninh Quc tch: ... li ớch ca Cụng ty m: - Quyn biu quyt ca Cụng ty m: 6.162.336.013 ng 61,52% 61,52% Cụng ty liờn kt c hp nht bỏo cỏo BCTN -2009 13 công ty cổ phần xi măng xây dựng quảng ninh Cụng ty c phn c khớ...
 • 23
 • 133
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2009 - Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương

Báo cáo thường niên năm 2009 - Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương
... nha d~u tu khu CN" - Ma rQng khu CN D~t Cu6c tit 212 len 553 11.-BAo cAo CUA H - I DONG VAN TRI VA BAN TONG GIAM DOC: 1- K~t qua ho~t dQng SXKD nam 2009: 1. 1- ve san lugng: - Da XD: Khai thac ... KSt qua san xuelt kinh doanh nam 2009 la diSu ki~n va co sO-eho vj~e xay dl,fng va thvc hi~l1kS ho~ch nam 2010 va nhung nam sau 2- CO'ciu t8 chu-c - lao d{)ng: 2. 1- Co celut6 chuc bQmay: HQidang ... - CO'sa v~t 'ch~tky thu~t co.trong nhiing nam qua va d~u tu mai hoan thanh, k~t qua tai chinh n~m 2009, cac ti~m nang ]Q'ithe kinh doanh 3. 2- Chi tieu tai chinh: - Doanh thu: - LQ'i nhu~n: -...
 • 7
 • 27
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2009 - Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3

Báo cáo thường niên năm 2009 - Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3
... -2 24.701.754.206 VII.34 Thuyết minh báo cáo tài Năm 2009 I- Đặc điểm hoạt động doanh nghiệp - Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần Đầu t xây dựng HUD3 với tiền thân Công ty xây dựng kinh doanh nhà Hà Đông ... tỷ đồng) II- Kỳ kế toán, đợn vị tiền tệ sử dụng kế toán 1- Niên độ kế toán Công ty cổ phần Đầu t Xây dựng HUD3 (Bắt đầu từ ngày 01/01 /năm dơng lịch kết thúc ngày 31/12 /năm dơng lịch) 2- Đơn vị ... khoản đầu t tài - Các khoản đầu t vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào sở kinh doanh đồng kiểm soát - Các khoản đầu t chứng khoán ngắn hạn - Các khoản đầu t ngắn hạn, dài hạn khác - Phơng...
 • 43
 • 26
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2009 - Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh

Báo cáo thường niên năm 2009 - Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh
... hoạt động sơi động trở lại Đất Xanh cam kết nỗ lực để đáp ứng mong đợi cổ đơng Cơng ty BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC ĐẤT XANH BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH Tổng quan ... gia vào hoạt động cộng đồng, xã hội, góp phần làm hưng thịnh quốc gia CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC ĐẤT XANH BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Ơng Lương Trí Thìn - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám ốc ... Hội đồng quản trị, năm 2009 cơng ty thực mua lại thành cơng Cơng ty TNHH XD-TM-DV Hà Thuận Hùng 14 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC ĐẤT XANH Trong năm 2010 năm cơng ty tiếp tục định hướng...
 • 104
 • 27
 • 0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2010 - Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2010 - Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng
... I'!,,'\4,K~U70 V .19 ~ Il6?W!J~ _1, 1'56,27< :1, 7 21 ~1~ ~,2JI, 31 295,) 61, _ 3'4,'60 ,1' 1 ni"""" 1, 270, 212 ,3 (1' 2n,'82,7')~ 39,990.6 -1 2 7, 315 ,203 1, '20 ,1> 6(. (1' 9 , , H1i •••• [tool kf , , •...
 • 18
 • 31
 • 0

Xem thêm