Báo cáo thường niên năm 2010 - Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh Giáo dục

Báo cáo thường niên năm 2010 - Công ty Cổ phần Bản đồ Tranh ảnh Giáo dục

Báo cáo thường niên năm 2010 - Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh Giáo dục
... 04 /2010/ HĐQT-NQ 16/12 /2010 Thông qua phương án trả cổ tức đợt năm 2010 tỷ lệ 8%; ngày chốt danh sách cổ đông 10/1/2011; ngày thực chi trả cổ tức đợt 24/1/2011 thông qua đơn giá tiền lương thức năm ... tiền lương thức năm 2010 III Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: không thay đổi IV Giao dịch cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn người liên quan: - Giao dịch cổ phiếu: Số cổ phiếu Số cổ phiếu Lý tăng, ... thực cổ đông nội bán, chuyển Số cổ Số cổ giao bộ /cổ đông Tỷ lệ Tỷ lệ đổi, thưởng ) phiếu phiếu dịch lớn Nhà xuất Cổ đông 1.020.000 54,84% 390.700 21,005% Cơ cấu lại tỷ lệ Giáo lớn nắm giữ dục...
 • 2
 • 14
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2011 - Công ty Cổ phần Bản đồ Tranh ảnh Giáo dục

Báo cáo thường niên năm 2011 - Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh Giáo dục
... 25 thỏng nm 2012 TM HI NG QUN TR CH TCH Nguyn Th Hng Loan - 33 - Báo cáo thờng niên năm 2011 - 34 - Báo cáo thờng niên năm 2011 - 35 - ... ph trỏch Cụng ty Bn - Tranh nh giỏo khoa; - T T6/200 3-1 /2004: Quyn Giỏm c Cụng ty Bn - Tranh nh giỏo khoa; - T 2/200 4-1 2/2006: Giỏm c Cụng ty Bn - Tranh nh giỏo khoa; - T 1/2007 - nay: Ch tch ... 1135/KTV - 27 - Báo cáo thờng niên năm 2011 VI Cỏc cụng ty cú liờn quan - Cụng ty nm gi trờn 50% c phn/vn gúp ca t chc, cụng ty: khụng - Cụng ty cú trờn 50% c phn/vn gúp t chc, cụng ty nm gi: khụng -...
 • 35
 • 20
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Bản đồ Tranh ảnh Giáo dục

Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh Giáo dục
... cp - Mi - Tỏi bn Sỏch mm non - Mi - Tỏi bn Sỏch DA, v, vin - Mi - Tỏi bn Bn - Mi - Tỏi bn Tranh nh giỏo khoa - Mi - Tỏi bn Tng cng 137 69 64 236 75 52 100 50 66 -8 - Báo cáo thờng niên năm 2012 ... Cụng ty CP Bn v Tranh nh giỏo dc; - 12 - Báo cáo thờng niên năm 2012 - T 8/2/2010 nay: K toỏn trng Cụng ty CP Bn v Tranh nh giỏo dc; * Nhng thay i ban iu hnh: Nm 2012, Cụng ty c phn Bn v Tranh ... hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty - 18 - Báo cáo thờng niên năm 2012 Cỏc k hoch, nh hng ca Hi ng qun tr - Tổ chức th nh công Đại hội đồng cổ đông thờng niên năm 2013, đề xuất trình Đại hội...
 • 45
 • 15
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2015 - Công ty Cổ phần Bản đồ Tranh ảnh Giáo dục

Báo cáo thường niên năm 2015 - Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh Giáo dục
... Cụng ty Bn - Tranh nh giỏo khoa; - 11 - Bỏo cỏo thng niờn nm 2015 + T 3/200 3-5 /2003: Phú Giỏm c ph trỏch Cụng ty Bn - Tranh nh giỏo khoa; + T T6/200 3-1 /2004: Quyn Giỏm c Cụng ty Bn - Tranh ... ng-ời lao động: - Thành lập Hội đồng Thi đua - Khen th-ởng Công ty Ký kết thoả - c lao động tập thể hàng năm ng-ời sử dụng lao động đại diện ng-ời sử dụng lao động Lãnh đạo Công ty tạo điều kiện ... 2/200 4-1 2/2006: Giỏm c Cụng ty Bn - Tranh nh giỏo khoa; + T 1/2007 - nay: Ch tch HQT kiờm Giỏm c Cụng ty CP Bn v Tranh nh giỏo dc; ễng Lờ Phỳ - U viờn HQT kiờm Phú Giỏm c: - Ngy sinh 25/2/1957 -...
 • 50
 • 17
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2010 - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển giáo dục Hà Nội

Báo cáo thường niên năm 2010 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Hà Nội
... xuất giáo dục Nội; Từ tháng 5/2007 đến Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu Phát triển Giáo dục Nội; - 17 - Số cổ phần Số cổ phần cá nhân 22.200 cổ phần, chiếm 0,148% vốn điều lệ Cổ phần người ... hình thành phát triển Công ty cổ phần Đầu Phát triển Giáo dục Nội Công ty Nhà xuất Giáo dục thành lập theo Quyết định số 310/Q - TCNS ngày 23/03/2007 Chủ tịch Hội đồng quản trị Nhà xuất Giáo ... Hµ Néi, th¸ng - 2011 -2 - I Lịch sử hoạt động Công ty Tóm tắt trình hình thành phát triển • Tên Công ty Tên tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI Tên giao dịch:...
 • 34
 • 22
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2010 - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Giáo dục Đà Nẵng

Báo cáo thường niên năm 2010 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng
... ( BH) : - HI NG QUN TR : ễng Hunh Bỏ Võn Ch tch HQT ễng H Vn Lnh - y viờn HQT ễng Nguyn Quang Dng - y viờn HQT ễng Phm Vn An - y viờn HQT - Min nhim ngy 14/07 /2010 ễng Phm Thanh Nam - U viờn ... CC CễNG TY Cể LIấN QUAN : + Cụng ty nm gi trờn 50% c phn/vn gúp ca t chc, cụng ty Khụng cú + Cụng ty cú trờn 50% c phn/vn gúp t chc, cụng ty nm gi Khụng cú + Tỡnh hỡnh u t vo cỏc cụng ty cú liờn ... 1.398.41.900 575.164.325 - Nguyờn giỏ 222 2.072.558.689 985.795.963 - Giỏ tr hao mũn ly k 223 -6 74.139.789 -4 10.631.638 Ti sn c nh vụ hỡnh 227 4.580.225.520 5.486.778.559 - Nguyờn giỏ 228 4.580.225.520...
 • 19
 • 26
 • 0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2010 - Công ty Cổ phần Bản đồ Tranh ảnh Giáo dục

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2010 - Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh Giáo dục
... nhân vay) - - Cộng - - Đầu tư ngắn hạn CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC 45 Hàng Chuối, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2 010 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP ... BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ Quý I năm 2 010 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2 010 Mẫu số B 03 - DN Ban hành theo QĐ số 15 /2006/QĐ - BTC ngày 20/3/2006 Bộ trưởng BTC CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH ... trị lại Số đầu năm - Số cuối kỳ - CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC 45 Hàng Chuối, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2 010 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP THEO)...
 • 15
 • 20
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2011 - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển giáo dục Hà Nội

Báo cáo thường niên năm 2011 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Hà Nội
... NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 (Ban hành kèm theo Thông số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 ... Công ty Cổ phần Đầu Phát triển Giáo dục Nội Từ tháng 4/2008 đến tháng 4 /2011 : Phó Giám đốc (nay Phó TGĐ) Công ty CP Đầu Phát triển Giáo dục Nội Ủy viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc Công ... vốn cổ phần/ vốn góp tổ chức, công ty : - Công ty có 50% vốn cổ phần/ vốn góp tổ chức, công ty nắm giữ : - Tình hình đầu vào công ty có liên quan : + Công ty CP Thiết bị Giáo dục + Công ty CP...
 • 35
 • 59
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển giáo dục Hà Nội

Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Hà Nội
... 4 /2012 Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu Phát triển Giáo dục Nội Từ tháng 4 /2012 – Chủ tịch HĐQT danh dự Công ty Cổ phần Đầu Phát triển Giáo dục Nội Số cổ phần Số cổ phần cá nhân cổ ... HĐQT - Giám đốc (nay Tổng Giám đốc) Công ty cổ phần Đầu Phát triển Giáo dục Nội Cổ phần người liên quan Phó Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu Phát triển Giáo dục Nội ... CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 (Ban hành kèm theo Thông số 52 /2012/ TT-BTC ngày tháng năm 2012 Bộ trưởng Bộ Tài hướng dẫn việc Công bố...
 • 31
 • 81
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2013 - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển giáo dục Phương Nam

Báo cáo thường niên năm 2013 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Phương Nam
... với Công ty Cổ phần Đầu Phát triển Giáo dục Phương Nam, công ty hoạt động lĩnh vực Giáo dục, lĩnh vực nhận ưu tiên trọng định hướng phát triển Nhà nước; thêm vào đó, sản phẩm công ty sách giáo ... năm 2014 Số: /2014/BCKT-AAC BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP Kính gửi: Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu Phát triển Giáo dục Phương Nam Chúng kiểm toán Báo cáo tài năm 2013, ... với cổ đông nội Trong năm công ty không thực giao dịch với cổ đông nội Việc thực quy định quản trị công ty Công ty Cổ phần Đầu Phát triển Giáo dục Phương Nam cam kết thực quy định quản trị công...
 • 73
 • 29
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2008 - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển giáo dục Hà Nội

Báo cáo thường niên năm 2008 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Hà Nội
... đồng cổ đông - Quyết định chiến lợc, kế hoạch phát triển trung hạn kế hoạch kinh doanh hàng năm Công ty; - Kiến nghị loại cổ phần tổng số cổ phần đợc quyền chào bán loại; - Quyết định chào bán cổ ... chức công tác kế toán, thống kê lập báo cáo tài - Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài năm sáu tháng công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý Hội đồng quản trị lên Đại hội đồng cổ ... lý, điều hành hoạt động kinh doanh, tổ chức công tác kế toán, thống kê lập báo cáo tài - Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài năm sáu tháng công ty, báo cáo đánh giá công tác quản...
 • 33
 • 23
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2011 - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Giáo dục Đà Nẵng

Báo cáo thường niên năm 2011 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng
... mại Phát triển sản phẩm - Đảm bảo chất lợng - Giá hợp lí Phủ kín thị trờng; - Tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm kinh doanh: Lịch giáo dục 2013, thiết bị GD, đầu t tài chính, cho thuê kho bãi - Phát ... tiêu Đầy đủ - Đồng - Kịp thời nhằm khai thác hết hội phát hành để gia tăng sản lợng phát hành SBT.SGK SGK tự chọn; Tập trung xuất hệ thống sách giáo dục Công ti củng cố chiến lợc phát triển thị ... xuất đơn vị * Thống kê tình hình STK xuất qua năm đợc tái năm 2011 XB năm khứ Tái năm 2011 b Công tác mở rộng thị trờng: Dự kiến tái năm 2012 Đã phát hành đến 25 tỉnh (Tp) so với kế hoạch 32...
 • 16
 • 72
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Giáo dục Đà Nẵng

Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng
... k Công tác đầu phát triển sở vật chất Tiếp tục trì việc đầu vào hạng mục sau: Đầu vào : CTCP S - TBTH Bình Định: 2.919.500.000đ; CTCP In DV Đà Nẵng: 2.530.000.000đ; CTCP DVXBGD Đà Nẵng: ... Ngãi, Đà Nẵng, Nghệ An, Thanh Hóa; Đã tham mưu NXBGDVN kí phát hành công văn 995 ngày 2 2-6 -2 012 v/v: Giới thiệu sách phục vụ năm học 201 2- 2013 đến tất Sở Công ty địa phương; d Kết công tác phát ... với khối Công ty đầu để đầu kinh phí làm sách tiếng Anh theo đề án NNQG 2020 năm 2012: 690.000.000 đ; Kinh phí nâng cấp SBT: 284.000.000 đ; - Đã bắt đầu triển khai làm STK giáo dục điện...
 • 22
 • 72
 • 0

Xem thêm