Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2013 - Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2013 - Công ty Cổ phần Đầu Alphanam

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2013 - Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam
... s s.l N ! Oo \ \ -I G \ o\ -I "o\ S \o \lII \ { tJ I S.t J-, S -I (5 \)l \l sl lrrl (-I l s S a -I a to E Ut lE' l-U t\ S P Ol -\ -\ Y' -s \s\s+ \oq5\os\o S =:l :.1 \F':.1 5-5 -c;5.5 b+ I| \t\t"s ... SS"UN E oHE -t N "s L S.I o\ (, N -s.$.1 \o \o (, j- \)I \l \t al o\l s'sssE ,L "* *'s:l -tv-e'J-I I I xsE I I l:l I ral S)J -3 1 L.l s Sl -l sl dl tt I I *l,, SGI \ol SI SI sl- oel qQo I l- lox lo ... EE$EE -es s$ Edx o o z t!.r' !'o> o Fl r.x aN Fl = EH a0q aD\ E rr) Sxr (Df oc tD, D( l- S, [9t s "* z ci !, 0e OD t!S O\S s -I -l o o s\ L\ rS N' 5 -( -...
 • 24
 • 45
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2013 - Công ty Cổ phần Đầu Năm Bảy Bảy

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2013 - Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy
... t 7-5 7 1- 927 -8 03 (3 .25 s.996.815) 43. 022 .16t. 825 30 .26 0 .25 4- 022 16.161. 927 .803 (3.400.000.000) 16 31.381.495 .21 7 22 -2 2 9 -4 36.670 953 6-3 43 -2 4 1 2. 80a-at6 624 38.883.073.613 29 .l3a.010. 424 7-t1 6-2 r0.469 ... dinh v0 htnh 22 0 22 1 22 2 22 3 22 7 22 8 22 9 23 0 - Nguyensia - Gi6trihaombnluYka(*) Chi phixaydr-neco bandd dans III Bdtd1nsstu dAu - NAuy€n gi6 - Cia tr! hao ndn IDYk6 (*) l4l 2SO 25 2 25 8 25 9 Y Tdi ... 5.t94.337.4t4 l'7.37t. 824 .798 '7.8 02. 286. 425 30.368.448.637 I 7.O07.003 .26 0 54. 322 .22 8.783 8 .24 2.741.644 9.7s9.3 12. 737 j 5.1 52. 661.050 17.371. 824 .198 7.5 02. 286. 425 19331 .24 6. 424 3 0- 326 .7 12. 273 19 11.567...
 • 55
 • 39
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2013 - Công ty Cổ phần Đầu và Phát triển Sacom

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2013 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom
... dilu tu 2. 617 .22 0.346 103.997.517 2. 617 .22 0.346 Quy 02 nam 20 13 QU)' 02 nam 20 12 2 82. 403.451. 827 23 6. 022 .364.341 3.341.757.167 528 .874.880 5.307.610.000 4.355. 721 .080 1 .28 9.904.545 29 2.3 42. 723 .539 ... 3.057.085.9 82 766 .20 0.791 3.057.085.9 82 1.0 52. 788.095 Quy 02 nam 20 13 QU)' 02 nlim 20 12 5.176.683.640 26 .665.548.8 62 5.176.683.640 26 .665.548.8 62 Quy 02 nam 20 13 Quy 02 nam 20 12 163.911. 024 .566 23 1. 629 .3 02. 590 ... 23 1. 629 .3 02. 590 14.073.838.189 11.667. 623 .385 6.199 .20 5 .26 7 4.996.947.8 52 10.509.008.4 82 7.498.481 .29 3- 11 .27 8. 726 .316 -6 . 121 .25 8.115 20 2.191.557.797 26 5.693.858 .25 8 Quy 02 nam 20 13 QU)' 02 nam 20 12...
 • 27
 • 73
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2013 - Công ty Cổ phần Đầu Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Sông Đà

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2013 - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Sông Đà
... GPMB khu DOng Me - - 18 148.5 62. 910.000 13.084 .24 4.056 24 .000.000.000 12. 420 .495.939 1 42. 479.959 .25 0 1 72. 550.8 52. 200 436. 424 .055 1.014.665.978 1. 727 .5 82. 198 1 .23 1.3 92. 060 588 .24 3.781.5 52 01/01 /20 13 ... II nam 20 12 VND 57 .29 6.885.555 3.860 .27 6. 622 57 .29 6.885.555 3.860 .27 6. 622 Quf II nam 20 13 VND Quf II nam 20 12 VND 8.151. 520 .638 47.819. 423 .24 5 8.151. 520 .638 47.819. 423 .24 5 Quf II nam 20 13 VND ... 28 2.500.000.000 22 5.357 .29 4.436 639.8 72. 201.464 507.857 .29 4.436 30/6 /20 13 01/01 /20 13 113.990.105.866 16.654.346.585 123 .474.174 .22 3 12. 664. 022 .588 130.644.4 52. 451 136.138.196.811 30/6 /20 13 VND 01/01 /20 13...
 • 32
 • 85
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2013 - Công ty Cổ phần Đầu và Xây dựng Tiền Giang

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2013 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang
... 141.973.964 - - 141.973.964 23 9.088.574 - - 23 9.088.574 2. 090.4 92. 222 - - 2. 090.4 92. 222 2. 471.554.760 - - 2. 471.554.760 - - - - - - - - 27 4.631.516 28 .24 9.896 - 3 02. 881.4 12 274.631.516 28 .24 9.896 - 3 02. 881.4 12 ... tách rời báo cáo tài 396. 524 .738 22 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý II năm 20 13 (Thể Việt Nam Đồng, ngoại trừ trường hợp có ghi đồng tiền ... - 24 - - 25 - - 26 - - 27 1.089 .20 0.649 21 7.900.783 30 (6. 620 .756.739) (58.455 .26 1) Các thuyết minh đính kèm phận tách rời báo cáo tài CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG BÁO CÁO LƯU...
 • 34
 • 82
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2013 - Công ty Cổ phần Đầu và Xây lắp Sông Đà

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2013 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà
... 397.600.056 - - - 25 1.863. 027 .343 12. 066.330 10 Li nhun thun t hot ng kinh doanh{30 =20 + (21 -2 2 ) - (24 +25 )} 30 410.834.699 1 62. 268.831 11 Thu nhp khỏc 31 1 92. 649.817 12 Chi phớ khỏc 32 72. 245.769 28 .779.547 ... 675 .24 0.555 329 . 822 .947 1.967.074.971 27 2.155. 925 119.363.037 358.089.111 794.603.5 92 329 . 822 .947 1.881.141.785 74.135.504 794.603.5 92 329 . 822 .947 1.955 .27 7 .28 9 Tng cng 164. 620 .831.9 32 2 72. 155. 925 ... chớnh - - 9.913.7 72. 506 - - - 653.6 72. 8 72 40. 022 .8 02. 066 40. 022 .8 02. 066 91. 826 .883.677 7.693.085.866 (1.110.867.633) 47.365 .29 0.718 47.365 .29 0.718 - 1.109.968.990 8.458.5 52. 201 91.917.170 .26 6 (13.706.991.068)...
 • 29
 • 33
 • 0

Xem thêm