Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2014 - Công ty cổ phần Khoáng sản FECON

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2015 (đã soát xét) - Công ty cổ phần Khoáng sản FECON

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2015 (đã soát xét) - Công ty cổ phần Khoáng sản FECON
... (8.014. 820 .5 82) (5. 323 .710.s28) 26 0 2. 97 4 .27 a .24 0 2. 97 4 .27 8 .24 0 3.9 32. 121 .595 9 32. 121 595 a23.307.100.756 a4a .26 1.4 12. 916 26 1 T6NG CONG TAI S,iN (27 0 = 100 +20 0) 5 .2 222 gid - Gidtri hao 131 5 92. 855.916.035 ... Qs1.101.618.61' 22 3 22 4 _ 5.9 7.6 32. 337.9 12 225 22 6 22 7 5.10 22 8 22 9 0.6 32. 337.9 12) 7.435 .21 6.115 8. 628 .576.109 Q.193.359.994) 411.5 92. 364 185.561. 723 .510 176.689.888.106 315.0 02. 768 .26 0 (138.3 12. 880.1s4) ... 7.6 32. 337.9 12 (6 .27 7. 628 .20 8) 7.51'1. 125 .6',70 8.598.576.109 (1.081.4s0.139) 24 0 22 . 523 .904 .25 3 24 2 5.11 22 . 523 904 25 3 25 0 5- 12 1A.019.979.418 65.194.089.4 72 25t 86.064.800.000 70.817.800.000 25 4...
 • 36
 • 63
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - Công ty cổ phần Khoáng sản FECON

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - Công ty cổ phần Khoáng sản FECON
... 497.0 52. 748 20 0.3 72. 017.178 21 2.874 .26 9.6 62 189.858.s86 .21 2 198.933.403.9 32 222 314.019. 328 .26 0 309.639.383.631 22 3 ( 124 .160.7 42. 048) (110.70s.979.699) cO dintr hfru hinh v.09 22 1 O v.10 2. 881.r77 ... trfl - Ngdn hdng BIDV- CN D6ngD6 Sii tc7, 121 .506.937.709 97.087. 525 .24 3 121 .506.937 709 97.087. 525 .24 3 21 .380.176.631 12. 8 52. 283. 823 14.900.5 37.145 14 .26 8. 529 .181 85 .22 6 .22 3.933 69.966.7 12. 239 ... 8.s98.576.109 7 72. 650.5s2 86 .24 3.564 858.894.116 87 .22 5.t44 20 .20 3 .22 8 107. 428 .3 72 8s9.87s.696 106.446.7 92 966. 322 .488 7.608.079.ss7 t31.6 02. 436 7.739.681.993 7. 520 .854.413 111.399 .20 8 7.6 32. 253. 621 cria...
 • 33
 • 24
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2014 - Công ty cổ phần Khoáng sản FECON

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2014 - Công ty cổ phần Khoáng sản FECON
... 7 72, 650,5 52 86 024 3,564 858,894,116 87 ,22 5,144 87 ,22 5,144 20 ,20 3 ,22 8 20 .20 3 ,22 8 107, 428 ,3 72 859,875,696 L06,446,',l 92 966, 322 ,488 T4i0ll01l20r4 7,608,079,557 131,6 02, 436 7,739,681,993 Tai30106 120 14 ... 497,0 52, 148 l5q 22 1) 20 0 _ 1.]0 21 1 21 2 /- lqn 48r998r l (18,8 ,04e 111 j, 4, !!rai_t!u dgi 1 1s0 llgeq !+n 2, T!u5 G1-G'l'dLiqc 83 ,47 3,0 02, 1 19,655 t) 21 8 21 9 22 0 22 1 _29 023 721 011 '178 _ 1 82] 8!q,s86 ,21 2 ... 30/06 /20 13 VND VND 8, 524 ,0 82, 517 1,8 62, 400 9,1 8,5 5,98 22 ]t,1 42, 673 1,093,9 72, 243 522 .104,0t0 9, 625 ,917 ,22 0 9,901,7 82, 611 K) ho4t K) ho4t tlQng rlQng til'01/01 /20 14 tir 01/01 /20 13 d5n 30/06 /20 14...
 • 28
 • 21
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2014 - Công ty cổ phần Khoáng sản FECON

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2014 - Công ty cổ phần Khoáng sản FECON
... tru'ffc naY 11 q2qri{22-l il93 71 738 75 545 346.562 3 71. 738 .18 1 r 759.579 .1. 96 .17 11 L72Ws6.278 F 13 5 486 ,!Lr?!r 17 0 8 41. 810 5.433 9s9.57 4 .1 70.84 1. 8 10 5.433 959 57 .1 988 944. 410 s .10 0.536 16 9 988 ... til 01/ 01/ 2 013 diin 311 0 312 014 d5n 311 0 312 013 VND VND K) ho4t itdng t Doanh thu b6n thinh ph6m 15 9.579 .19 6.47 14 . 513 .980.078 206. 716 .200 Doanh thu cung c6p dich vu l I S T6ng 15 9.579 .19 6.474 11 4.720.756.278 ... 311 0 312 0t4 oil 011 2 013 P VND VND ,lt (' 10 2.728.968 Kinh phi c6ng dodn , .1 B6o hiem xd hoi 10 .702.008 ; tt6.949.493 16 .793. 011 .226 60s.730. 018 30. 41 1.079 10 .10 9.976 C6 wc phdi trd 16 .762.600 .11 7...
 • 26
 • 17
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2014 - Công ty cổ phần Khoáng sản FECON

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2014 - Công ty cổ phần Khoáng sản FECON
... 8 83. 384.679 3. 200.867.008 57 4 .39 2 .37 7 514 .39 2 .31 1 2.182.909 .31 3 2.182.909 .31 3 3. 925.999.265 r.45',7.777.056 5 .38 3.776 .32 1 3. 080.874.204 1.3s0.596. 730 4. 431 .470. 934 1.472 .35 7.268 776.2{14 .35 3 ... NGAY 30 lO9l2o14 Donvi tinh: VND ^t so cuol nam Thuv6t minh NOI DUNG TAI x, SAN 535 . 533 .31 4.410 33 q.p7_ :33 !.4q! 64.6 23. 384 .31 3 5.664.791.4 13 64.6 23. 384 .31 3 5.664.791.4 13 130 221.1 23. 047.746 260 .39 2.506. 732 ... 01/01 /2014 'l ing l...
 • 27
 • 26
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2014 - Công ty cổ phần Khoáng sản FECON

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2014 - Công ty cổ phần Khoáng sản FECON
... tir ho4t ilQng kinh doanh {30 = 20+(2 1-2 2\-Q4+25\\ 25 2,3s8,0 64, 345 30 4. 943 .389. 542 10.7 34. 19 3- 24 ryg),3i1;29 19,095,966,629 27,9 94, 715,880 4; 1x1. 040 ,811 843 .663.96r 847 57 I 390 3l 42 - 540 .82i ... \TND 4r7,592,3 64 417,592,3 64 g-,5 $ 64_ 4l?,5n$ 64 5.16 Vay vi nq ngin h4n 0u0ll20t4 VNI) 3yt2l20l4 VND Vay ngin h4n - NgAn hdng BIDV- CN Ddng D6 - Ngdn hdng BIDV- CN HdNam -Ngdn hdng PV combank - ... triiSn khoa hs9_-Y4 tgnC- nghe B VON CHU SO'Ho'U ({0!i= *41 0 + 43 0) 4] ,3211069 ,-8 _1 - I V5n chii s6'hfirr 44 3,391,069, 84 v.z_l 41 0,000,0 V5n diu tu cira chit so hiru p !41 - 2Jh4ng du ,Qt, o 3o?rqq6,2oq,16o...
 • 28
 • 21
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2015 - Công ty cổ phần Khoáng sản FECON

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2015 - Công ty cổ phần Khoáng sản FECON
... nam VND Tir 1- nam V.; ;N_D 62. 122 .060 .26 3 164.984 .21 4.900 Tang V_N_D_ 17.046.635.156 315.009.7 72. 108 78.049.979.418 Tir 1- nam VND 65.494.089.4 72 Dum nam VND 62. 122 .060 .26 3 164.984 .21 4.900 78.049.979.418 ... : = D V.: :N: : D=_ TAng -V-N-D- 195.655.416.6 02 100.880.368.071 2. 845.189.545 48.336.580. 321 24 3.991.996. 923 100.880.368.071 2. 845.189.545 DuO; nam 01/01 /20 15 Til' 1- nam TAng Cae khoan ... 15 /20 06/QD-BTC 20 /3 /20 06 cua BQ tlUCrng BQ Tai chinh va Thong tu s6 24 4 /20 09rrT -BTC 311 12/ 2009 clla BQ Tai chinh Thong tu 20 0 ap dl,mg cho nam tai chinh b~t dAu ho~c sau I 101 /20 15 Cong ty da...
 • 32
 • 15
 • 0

Xem thêm