Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2015 - Công ty cổ phần Đầu tư F.I.T

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - Công ty cổ phần Đầu F.I.T

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - Công ty cổ phần Đầu tư F.I.T
... 463.700.9 62. 220 23 2 .25 4.889.545 IV Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN (27 0 = 100 + 20 0) Các thuyết minh từ trang 08 đến trang 22 phận hợp thành báo cáo tài niên độ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F.I.T ... đầu vào Công ty cổ phần Today Cosmetics theo báo cáo tài chưa kiểm toán ngày 30/06 /20 14 Thông tin chi tiết khoản đầu vào Công ty con, Công ty liên kết ngày 30/06 /20 14 sau: Tên Công ty Công ... 01/01 /20 14 đến 30/06 /20 14 VND 22 8.387.490 3.401.500.000 700.114.4 02 6.754.930 Từ 01/01 /20 14 đến 30/06 /20 14 VND 6.047 .26 8. 926 6.047 .26 8. 926 - Từ 01/01 /20 13 đến 30/06 /20 13 VND 1.177.6 92. 7 82 526 .24 0.911...
 • 24
 • 19
 • 0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2013 - Công ty cổ phần Đầu F.I.T

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2013 - Công ty cổ phần Đầu tư F.I.T
... dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 311 C 311 D 312 313 313 A 313 B 314 314 A 314 B 314 C 314 D 314 E 314 F 314 G 314 H 314 I 315 316 317 318 319 319 A 319 B 319 C 319 D 319 E 319 F 319 G 320 330 3 31 332 333 ... 1, 5 41, 0 91, 990,785 533,343,753 2,000,000 1, 865,920 ,11 3,877 1, 706,066,4 01, 323 1, 634,389, 713 ,837 1, 5 41, 853 ,11 5,789 1, 5 41, 1 41, 990,785 711 ,12 5,004 V.05 V.07 V.08 V.09 V .10 V .11 V .12 V .13 V .14 V. 21 ... Số dư cuối kỳ 31/ 03/2 013 VND 1. 606. 310 .732 25. 513 .18 2 217 .875.700 1. 413 .948. 214 31/ 12/2 012 VND 211 .568.220 1. 660.007.260 265.264.748 1. 606. 310 .732 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F.I.T Số 17 Thể Giao, Lê...
 • 21
 • 68
 • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2013 (đã soát xét) - Công ty cổ phần Đầu F.I.T

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2013 (đã soát xét) - Công ty cổ phần Đầu tư F.I.T
... 1.356.387. 922 1.635 .22 6 .27 8 14 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F.I.T Tầng 15, tòa nhà Mipec, 22 9 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội Báo cáo tài niên độ Cho giai đoạn từ 01/01 /20 13 đến 30/06 /20 13 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH ... 1.346.780.791 - - 10 .25 8.740. 820 12 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F.I.T Tầng 15, tòa nhà Mipec, 22 9 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội Báo cáo tài niên độ Cho giai đoạn từ 01/01 /20 13 đến 30/06 /20 13 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI ... 30/06 /20 13 VND 19 9.5 12. 4 92. 979 328 .21 3.031 12. 795.900.000 358. 628 .1 52 7.377.378.788 609. 323 .958 2. 890 .21 2.800 - 22 .995 .23 4.1 62 10.876.915.546 Từ 01/01 /20 13 đến 30/06 /20 13 VND Từ 01/01 /20 12 đến...
 • 25
 • 52
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - Công ty cổ phần Đầu F.I.T

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - Công ty cổ phần Đầu tư F.I.T
... hợp bao gồm báo cáo tài Công ty báo cáo tài công ty Công ty kiểm soát (các công ty con) lập ngày 30/06 Việc kiểm soát đạt Công ty có khả kiểm soát sách tài hoạt động công ty nhận đầu nhằm thu ... tác soát xét báo cáo tài hợp kèm theo Công ty Cổ phần Đầu F.I.T (gọi tắt Công ty ), lập ngày 09/08 /20 14, từ trang 07 đến trang 22 , bao gồm Bảng cân đối kế toán hợp ngày 30/06 /20 14, Báo cáo ... 08 năm 20 14 Số: /VACO/BCKT.NV2 BÁO CÁO KẾT QUẢ SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ Kính gửi: Các Cổ đông, Hội đồng Quản trị Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu F.I.T Chúng thực công...
 • 24
 • 25
 • 0

Xem thêm