Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2014 - Công ty cổ phần Đầu tư F.I.T

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2014 - Công ty Cổ phần Đầu Châu Á - Thái Bình Dương

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2014 - Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương
... \COO.FA ,-. aoOoO\? -r.: -. 1 -* -J6 - ?} r} t o or - o-)t \.i -" d'I -= Zat - 'Jc z,e 7 = F 'il =a i- :- >i J =:, -: !r a:a; e .F -c L e.i? a z€ ...
 • 21
 • 90
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2014 - Công ty Cổ phần Đầu Cầu đường CII

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2014 - Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII
... cac - - - ­23 .46 5.703.0 84 - - - - - - - 44 0 1.6 74. 6 54. 437. 644 I Thuy~t so minh I - 1 24. 310.617 .48 0 - Ma - 205.260.3 04. 548 - - - - 43 9.7 64. 380.335 So cuoi ky So dau nam lo~i USD - - 3.796.787.1 34 ... l...
 • 28
 • 18
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2014 - Công ty Cổ phần Đầu và Xây dựng Tiền Giang

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2014 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang
... 01/01/20 14 28. 644 .259. 341 7.182.656.077 21 .46 1.603.2 64 20.000.000.000 30 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG VÀ CÁC CÔNG TY CON THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý IV năm 20 14 (Thể ... rời báo cáo tài Tại ngày 01/01/20 14 14. 275.132.331 526.3 74. 699 13. 748 .757.632 19 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG VÀ CÁC CÔNG TY CON THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý IV năm ... 33.900.916.133 6 84. 552.037 133. 244 .385 60.930.187 3.319. 247 .7 34 39.5 54. 151.717 26 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG VÀ CÁC CÔNG TY CON THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý IV năm 20 14 (Thể...
 • 36
 • 27
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2014 - Công ty Cổ phần Đầu và Phát triển Điện miền Trung

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2014 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung
... 21.852.5 04. 913 50.595.322. 146 56.599.756. 342 43 2. 843 .203 375.639.680 4. 379.357.080 21 24 -5 .786.875 22 25 1.099.963 .44 9 1.631 .43 2. 841 5. 249 .555 .48 2 5.589.185.8 74 947 .155.3 74 1.631 .43 2. 841 4. 481 .45 2. 241 ... 9.329.226.092 16.9 24. 221 .46 2 61 -3 .975.110 -1 28.039.398 62 9.333.201.202 17.052.260.860 60 70 28 46 7 29 36. 041 .602 .41 8 43 .908 .40 3.529 -1 28.039.398 36. 041 .602 .41 8 1.365 44 .036 .44 2.927 3.5 24 1.802 Ke toan ... dai han 31/12/20 14 VND • ^'i 01^ i^20 14 VND 52,1 14, 199 216,285,228 188,181,637 192,0 04, 343 46 3,9 34, 030 344 ,999,878 550,219,728 45 6,581,0 64 1,551,157,979 31/12/20 14 VND 01/01/20 14 VND Ky quy,...
 • 27
 • 29
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2014 - Công ty Cổ phần Đầu và Phát triển Sacom

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2014 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom
... 04 nam 2013 31.165.527 268 .45 3.257 2 .45 9.356.828 78.687.337 299.618.7 84 2.538. 044 .165 Quj' 04 nam 20 14 478 .42 7.291.353 9.939.058 .40 4 9.5 34. 761 .43 6 43 .5 84. 095.125 QU)' 04 nam 2013 237.199.6 34. 6 54 ... 31112/20 14 011011211 14 240 241 242 V.IO 152.fi77.538 738 160.6 94. 206.310 (8.016.667.572) 155. 540 .750.962 160.085.115 .40 1 (4. 544 .3 64. 439) 250 251 V.II 298.6 14. 266.7-H 305.586.126.011 268 .40 3.958. 747 ... Quy 04 nam 20 14 Quy 04 nAm 2013 VI.2 541 .7 84. 825.102 299.618.7 84 VI.3 N3m 20 14 Nihil 2013 257.6 64. 087.989 2.538. 044 .165 1.685. 948 .0 04. 795 997.133.937.717 3.063.093.061 2.751.171 .48 2 54 .48 5.206.318...
 • 27
 • 45
 • 0

Xem thêm