Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2009 - Công ty Cổ phần FPT

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2009 - Công ty Cổ phần Chương Dương

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2009 - Công ty Cổ phần Chương Dương
... 698,337, 922 17 ,29 3,703,378 4,331,408, 829 12, 9 62, 294,549 12, 5 42, 480 12, 949,7 52, 069 III CÁC CH TIÊU TÀI CHÍNH C Stt B N Ch tiêu C c u tài s n ( % ) Tài s n dài h n/ T ng tài s n Tài s n ng n h n/ T ng tài ... đông công ty m Lãi c b n c phi u Quý 2/ 2009 71 ,24 0,300,735 Lu k t đ u n m 146,307,009,163 71 ,24 0,300,735 63, 129 ,28 4,403 8,111,016,3 32 1,106,978,193 397,136,130 127 , 824 ,379 1,971,877, 620 6, 721 ,156,396 ... 571,964,797 93,635,416 478, 329 ,381 7,199,485,777 1,8 02, 783,533 5,396,7 02, 244 13,857,561 5,3 82, 844,683 146,307,009,163 126 ,819,156,990 19,487,8 52, 173 1,646,385 ,25 7 923 ,608,958 27 4, 525 ,917 3,340,737,099...
 • 3
 • 19
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2009 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2009 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam
... 12 13 14 15 KY NAy CHi TIEU 4 42, 105,505, 521 21 ,29 6,077, 621 420 ,809, 427 ,900 367,518,608,471 53 ,29 0,819, 429 304,6 72, 211 4 ,24 3,898,195 7, 424 ,116,780 6,858 ,20 7,705 35,069 ,26 8,960 1,9 32, 459 ,23 5 2, 160,365,895 ... 800,915,040,993 32, 468,718,493 768,446, 322 ,500 680 ,27 6,089 ,28 4 88,170 ,23 3 ,21 6 1 ,22 8,681,995 16,935, 125 ,188 13,913, 828 ,410 13,718,404 ,20 6 44,831,557,407 4,160,313,056 3,445,710, 628 714,6 02, 428 45,546,1~835 ... 7, 424 ,116,780 6,858 ,20 7,705 35,069 ,26 8,960 1,9 32, 459 ,23 5 2, 160,365,895 (22 7,906,660) 34,841,3 62, 300 3,895,085,566 30,946 ,27 6,734 1,748 Doanh thu himg hoa va dfeh v~ Cae khoan giam trir Doanh thu...
 • 2
 • 22
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2009 - Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2009 - Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà
... dang 22 0 22 1 22 2 22 3 22 4 22 5 22 6 22 7 22 8 22 9 23 0 10,569,734,415 10,450,700 ,27 0 25 ,941,517,465 (15,490,817,195) 119,034,145 12, 645,197,369 12, 437,645, 420 25 ,941,517,465 (13,503,8 72, 045) 20 7,551,949 ... 19.774.693.080 4.305.337. 722 549.976. 924 - S u nm - Qu u t phỏt trin - - 8.307 .22 2.468 67.937 .23 0.194 7 .29 0.954.551 7 .29 0.954.551 23 1.139.097 425 .361. 123 (1.307 .22 2.468) (650. 722 .24 8) - - (7.000.000.000) ... li nhun c chia 23 - (2, 717,909, 825 ) 24 25 26 27 8 ,25 2 ,28 0 1,509,077,868 389 ,22 7,5 82 706, 027 , 720 (5,085,745, 720 ) 75, 622 ,304 Lu chuyn tin thun t hot ng u t 30 1,995,075,534 (10 ,27 7,936,664) Bỏo...
 • 21
 • 17
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2009 - Công ty cổ phần Sông Đà - Thăng Long

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2009 - Công ty cổ phần Sông Đà - Thăng Long
... 995,531,810,8 62 293,646 ,22 6,546 72, 621 ,008,858 28 5,051,118,800 198,813 ,24 6,706 1,843,061,647 81,3 92, 596,6 72 48,558,464,036 62, 164,551,633 597,175, 520 ,656 22 2,434, 122 ,596 597,175, 520 ,656 22 2,434, 122 ,596 ... uk V .24 Hà N i, ngày 25 tháng 07 n m 20 09 K toán tr ng P.T ng giám đ c T ng Công ty Sông Công ty CP Sông - Th ng Long MST: 01 020 93571 BÁO CÁO K T QU HO T NG KINH DOANH H P NH T Quý II n m 20 09 ... 123 , 724 ,035,658 138,893,968,707 26 2,618,004,365 (103,706 ,27 8 ,22 4) (166,971,680,8 52) (27 0,677,959,076) (5,353,005, 023 ) (5 ,26 1, 020 ,25 8) (10,614, 025 ,28 1) (8,851,171,618) (9,405 ,23 2,390) (18 ,25 6,404,008)...
 • 4
 • 77
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2009 - Công ty Cổ phần Siêu Thanh

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2009 - Công ty Cổ phần Siêu Thanh
... CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH Mẫu: CBTT-03 Địa chỉ: 25 4 Trần Hưng Đạo, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho quý năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 20 09 ... 32, 406 ,20 1 111,536,795 22 ,877,198,830 5 ,20 7 ,21 8 ,29 1 17,669,980,539 Đvt: đồng Luỹ kế 321 ,513,934,563 5,884,035,7 72 315, 629 ,898,791 23 9,999,707,463 75,630,191, 328 2, 4 62, 1 52, 943 2, 257,541,494 23 ,555 ,29 0,446 ... Lãi cổ phiếu Kế toán trưởng Kỳ báo cáo 184,089,806,494 4,1 12, 063,084 179,977,743,410 136,864,597,505 43,113,145,905 2, 169,954,598 458,383,668 12, 165,813,515 9,893 ,24 1 ,28 5 22 ,765,6 62, 035 143,9 42, 996...
 • 2
 • 25
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2009 - Công ty Cổ phần Sông Đà 9

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2009 - Công ty Cổ phần Sông Đà 9
... 27 ,015,075 ,22 3 40,4 92 , 6 42, 2 72 51 52 3,607 ,93 1, 527 3,664,103,031 60 23 ,407,143, 696 36, 828 ,5 39 ,24 1 61 -1 ,651, 4 29 ,871 -4 56, 527 ,413 62 1,048, 120 ,94 1 1 ,98 3,040,0 59 70 20 ,707,5 92 , 884 34,388 ,97 1,7 69 ... Cty liên doanh, liên kết Lợi ích cổ đông thiểu số Các khoản giảm trừ vào lợi nhuận sau thuế Lợi nhuận sau thuế cổ đông Cty mẹ (70=60+6 1- 6 2- 63) Lãi cổ phiếu Lập biểu Phùng Minh Nghĩa 40 79, 9 09, 664 ... 19 20 21 22 Lợi nhuận khác (3 1- 32) Tổng lợi nhuận kế toán trớc thuế (30+40) Chi phí thuế thu nhập DN hành Chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (5 0-5 1- 52) ...
 • 2
 • 20
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2009 - Công ty Cổ phần Sông Đà 7

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2009 - Công ty Cổ phần Sông Đà 7
... cổ đông thiểu số Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ Lãi cổ phiếu Cổ tức cổ phiếu 20 6 , 27 9,095 1, 126 ,8 52, 308 16,889,191,4 72 1,064,444,3 62 291,804,3 47 2, 418 ,24 7, 861 29 ,051,641,3 52 1,088,815 ,79 4 ... 29 1,804,3 47 2, 418 ,24 7, 861 29 ,051,641,3 52 1,088,815 ,79 4 15, 824 ,74 7,110 2, 0 67, 554,856 13 ,75 7,1 92, 254 2, 069 27 ,9 62, 825 ,558 4,094,496,384 23 ,868, 329 , 174 2, 6 52 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Lợi nhuận khác Phần lợi nhuận (lỗ) công ty liên kết, liên doanh Tổng lợi nhuận kế toán trớc thuế Thuế thu nhập...
 • 2
 • 19
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2009 - Công ty Cổ phần Sông Đà 6

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2009 - Công ty Cổ phần Sông Đà 6
... 59.893.403 .63 5 2. 220 .345.577 57 .67 3.058.058 4 42. 341. 965 . 824 30.5 12. 349. 467 3. 961 .68 9.899 26 .550 .65 9. 568 1 16. 7 92. 073.3 46 68.889. 122 .119 45. 169 . 561 .8 52 364 .400. 166 121 .0 46 .29 3.719 66 .0 76. 458.540 46. 9 72. 344.890 ... 7. 060 .941.493 15.087. 62 8 .538 12. 518. 566 .171 34 .6 92. 67 3.719 31 .64 5 .67 3.719 3.047.000.000 5 .63 6.444 .23 4 5 .63 6.444 .23 4 13 .60 1.371 .66 5 54. 820 .983 .67 5 52. 60 4. 925 .500 2. 2 16. 058.175 7 .6 62 . 66 7.805 7 .6 62 . 66 7.805 ... năm 4 06. 651.877.181 366 . 322 .759 .22 8 107. 760 .4 62 . 67 3 520 .031.091.0 92 457.547.439 .6 12 127 . 764 .5 56. 62 3 77.370.934.1 32 1 36. 601.0 16. 055 11 . 26 6. 473.084 20 .805.307.113 101.844.990. 1 26 1 92. 187.951. 167 ...
 • 5
 • 195
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2009 - Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2009 - Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam
... Số ñầu năm 22 6.000.000.000 - - - 22 6.000.000.000 - 25 CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM ðịa chỉ: 18 4-1 8 6-1 88 Nguyễn ðình Chiểu – Quận – Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài kết ... lũy kế (*) Tài sản cố ñịnh thuê tài 22 0 22 1 22 2 22 3 22 4 2. 078 .20 7.436.799 1.600 .26 6.166.665 2. 789. 924 .843.351 (1.189.658.676.686) - 1.936. 922 .488. 423 1. 529 .186.585. 828 2. 618.637.470.9 02 (1.089.450.885.074) ... khó ñòi (*) 20 0 2. 7 92. 088. 325 .413 2. 779.353 .21 2.965 21 0 21 1 21 2 21 3 21 8 21 9 58.8 52. 723 58.8 52. 723 - 474.494. 723 474.494. 723 - II Tài sản cố ñịnh Tài sản cố ñịnh hữu hình - Nguyên giá - Giá trị...
 • 38
 • 17
 • 0

Xem thêm