Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2016 - Tổng Công ty Khí Việt Nam-CTCP

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2016 - Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2016 - Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam
... hOu hinh: 1. 575.330.400 84.800.202.750 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 32.079.8 71. 366 13 .207.538.382 1. 575.330.400 84.800.202.750 32 .19 4.358.803 ... du din nam - - - 4.652.380.340 - - Mua nam - - - - - - Tao tir niji WO doanh nghi0 - - - - - - Tang hop nhat kinh doanh - - - - - - Tang khic - - - - - - Thanh 1S1, nhucing ban - - - - - - Ginn ... dich vu (10 = 0 1- 02) 10 1. 535 .10 3. 013 .777 2. 015 . 511 .7 01. 236 1. 535 .10 3. 013 .777 2. 015 . 511 .7 01. 236 11 1. 479. 619 . 519 .927 1. 994.368 .17 6.657 1. 479. 619 . 519 .927 1. 994.368 .17 6.657 20 55.483.493.850 21. 143.524.579...
  • 41
  • 70
  • 0

Xem thêm