Báo cáo tài chính quý 1 năm 2010 - Công ty Cổ phần HAPACO Hải Âu

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2010 - Công ty Cổ phần HAPACO Hải Âu

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2010 - Công ty Cổ phần HAPACO Hải Âu
... 1, 187 0 Ngày 12 tháng 04 năm 2 010 Kế toán trởng giám đốc công ty công ty cổ phần hapaco hảI âu Đại chỉ: 441A Đại lộ Tôn Đức Thắng HảI phòng Tại ngày 31 tháng 03 năm 2 010 (Ban hành theo QĐ s 15 /2006QĐ-BTC ... 297,768,784 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 30 1, 398,988,947 1, 686,445 ,15 4 11 Thu nhập khác 31 112 ,008,054 16 9,307,4 61 12 Chi phí khác 32 13 Lợi nhuận khác 40 11 2,008,054 16 9,307,4 61 14.Tổng ... hữu 413 Cổ phiếu qũy (*) 414 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 -1 2 1,888,034 Quỹ đầu t phát triển 417 13 ,2 81, 462,872 13 ,2 81, 462,872 Quỹ dự phòng tài 418 1, 220 ,18 3,456...
 • 9
 • 22
 • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2010 - Công ty Cổ phần HAPACO Hải Âu

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2010 - Công ty Cổ phần HAPACO Hải Âu
... 103,369,939 Năm CDKT Năm trước 14,045,579, 520 - 14,061,579, 520 9 ,24 6, 022 ,3 32 9,938,4 42, 946 - 4,799,557,188 4, 123 ,136,574 - - - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO CÔNG TY CỔ PHẦN HAPACO HẢI ÂU Số 441A - Tôn ... sau: năm Các bên liên quan Doanh thu bán hàng - Công ty Cổ phần HAPACO - Công ty CP HAPACO Yên Sơn - Công ty CP HAPACO H.P.P - Công ty CP HAPACO Phương Đông Mua hàng - Công ty Cổ phần HAPACO - Công ... Hải Âu (sau gọi tắt Công ty ) trình bày Báo cáo Báo c tài Công ty cho kỳ kế toán từ 01/01 /20 10 đến 30/06 /20 10 CÔNG TY Công ty Cổ phần HAPACO Hải Âu công ty cổ phần thành lập Hải Phòng, Việt Nam,...
 • 23
 • 21
 • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2009 - Công ty Cổ phần HAPACO Hải Âu

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2009 - Công ty Cổ phần HAPACO Hải Âu
... thuế (14=5+8+13 )-( 9+10) Thuế thu nhập phải nộp Lợi nhuận sau thuế Thu nhập cổ phiếu Cổ tức cổ phiếu 22 , 022 , 820 ,543 183 ,29 2,776 21 ,839, 527 ,767 19,610,101,3 92 2 ,22 9, 426 ,375 24 4,418,860 24 4,418,860 ... 4,101, 020 ,981 717,678,6 72 3,383,3 42, 309 2, 624 1,500 II Các tiêu ti ( Chỉ áp dụng báo cáo năm ) STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Cơ cấu tài sản - Tài sản cố định/ Tổng tài sản - Tài sản lu động/Tổng tài ... 45,510,198,854 363,379 ,28 8 45,146,819,566 41,057,570,076 4,089 ,24 9,490 438,781,548 438,781,548 167,9 42, 003 608,375,973 349,307,919 180,000,458 2, 245 ,26 8,366 3 92, 921 ,964 1,8 52, 346,4 02 1,437 1,500 349,307,919...
 • 2
 • 16
 • 0

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2009 - Công ty Cổ phần HAPACO Hải Âu

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2009 - Công ty Cổ phần HAPACO Hải Âu
... 621,287,081 85,108,779,155 75,725,2 84, 576 9,383 ,49 4,579 1,522,1 14, 838 287,891,398 1 ,42 4, 040 ,522 9,193,677 ,49 7 621,331,275 152,009 ,49 0 2,3 24, 729,029 40 6,827,580 1,917,901 ,44 9 1 ,48 7 1,500 621,331,275 9,815,008,772 ... nghiệp Lãi cổ phiếu Cổ tức cổ phiếu Kỳ ny Luỹ kế từ đầu năm 23,008,889,359 113,076,182 22,895,813,177 20,323,692 ,48 8 2,572,120,689 6,207,153 66,289 ,40 5 339,318,898 2,172,719,539 152,009 ,49 0 85,730,066,236 ... 1,500 621,331,275 9,815,008,772 1,717,626,535 8,097,382,237 6,280 1,500 Ngày 12 tháng 01 năm 2010 giám đốc công ty ...
 • 2
 • 20
 • 0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2010 - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2010 - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre
... ngu6n van 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 336 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 4 21 430 4 31 432 433 TM sa 31/ 0 312 010 V .15 V .16 sa 01/ 01/ 2 010 44,225,458,368 48.876 .15 4.370 ... san(270 =10 0+200) A NQ'phai tra(300= 310 +320) I NQ'ng~n h~n 10 0 11 0 III 11 2 12 0 12 1 12 9 13 0 13 1 13 2 13 3 13 4 13 8 13 9 14 0 14 1 14 9 15 0 15 1 15 2 15 4 15 8 200 220 2 21 222 223 227 228 229 230 240 2 41 242 ... nh~ d- Co phi~u So 01/ 01/ 2 010 Nam 2009 38.879.268.000 38.879.268.000 So 31/ 03/2 010 11 .339.635 11 .339.635 11 .339.635 So 01/ 01/ 2 010 11 .339.635 11 .339.635 11 .339.635 11 .339.635 11 .339.635 11 .339.635...
 • 18
 • 32
 • 0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2010 - Công ty Cổ phần Cà phê An Giang

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2010 - Công ty Cổ phần Cà phê An Giang
... Cộng 10 Vay nợ ngắn hạn Cộng 31/ 03/2 010 VNĐ 1, 873,3 71, 9 81 9 21, 933,636 362,228,632 89,604,600 2,884, 910 , 217 01/ 01/ 2 010 VNĐ 1, 033,396,604 1, 033,396,604 01/ 01/ 2 010 VNĐ 3 ,15 7,534,249 31/ 03/2 010 VNĐ ... BHYT,BHTN 01/ 01/ 2 010 VNĐ 31/ 03/2 010 VNĐ 75,049,564 13 ,2 51, 216 16 5 ,11 8,260 15 4, 512 ,770 1, 762,820 ,19 3 2,002,988, 017 1, 502,738, 818 1, 670,502,804 Doanh thu cha thực Các khoản phải trả khác Cộng 12 Vốn ... (293, 515 ,697) Quý I nm 2 010 273,2 31, 176,066 273,2 31, 176,066 260,806,037,844 12 ,425 ,13 8,222 1, 858, 019 ,492 10 ,506,867,5 51 1,630,606,325 2 ,16 9,209,996 (23,526 ,15 7) 518 ,15 8,977 14 4,480 518 , 014 ,497...
 • 16
 • 33
 • 0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2010 - Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2010 - Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định
... 29.697.356 11 1. 916 .768 29.697.356 11 1. 916 .768 - Trong : Chi phí lãi vay 23 29.697.356 11 1. 916 .768 29.697.356 11 1. 916 .768 8- Chi phí bán hàng 24 10 1. 516 .19 8 11 8.367. 216 10 1. 516 .19 8 11 8.367. 216 9- Chi ... 227.828.739 18 2.5 21. 738 227.828.739 18 2.5 21. 738 10 - Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 30 -1 1 . 013 . 510 -1 6 7.637 -1 1 . 013 . 510 -1 6 7.637 11 - Thu nhập khác 31 11. 623.258 5.440.462 11 .623.258 5.440.462 12 - Chi ... nghiệp 11 .264.740.000 - 11 .264.740.000 Năm Năm trước 11 .264.740.000 11 .264.740.000 9 01. 179.200 Cuối kỳ Đầu năm 1. 126.474 1. 126.474 1. 126.474 1. 126.474 1. 126.474 1. 126.474 1. 126.474 1. 126.474...
 • 19
 • 82
 • 0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2010 - Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2010 - Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn
... liu Quý I/2 010 15 5.469 .10 2.403 41. 240.763.8 51 147.733.809. 913 39.776.856.427 7.422.526.567 1. 436.699.206 - Cụng c dng c 312 .765.923 27.208. 218 Chi phớ nhõn cụng 19 . 919 .482 .12 9 5.236 .11 6.756 - Trc ... công ty cn xi măng việt nam (Ban hành theo QĐ số 15 /2006/QĐ-BTC Công ty cổ phần bao Bỉm Sơn ************ ************ Ngày 20/3/2006 Bộ trởng BTC) Bản Thuyết minh báo cáo ti Quý I - Nm 2 010 ... 2009 Quý I/2 010 18 0. 818 .962.472 52.776.305.825 14 9.027. 010 2.3 91. 399 18 0.967.989.482 52.778.697.224 Nm 2009 Quý I/2 010 13 2.787.0 01 17.828.079 42.500.000 - C tc, li nhun c chia t u t CK 5 01. 155.070...
 • 9
 • 29
 • 0

Xem thêm