Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2012 trong giai đoạn chuyển đổi - Công ty cổ phần Kỹ thuật điện Toàn Cầu

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2012 trong giai đoạn chuyển đổi - Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2012 trong giai đoạn chuyển đổi - Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong
... 6 41, 4 61, 332 I 10 ,19 3,000 15 55p33,?76 2p36J 31, 696 2l3J26,mo (567,672,444) 41, 96t,872,229 25,3E5,n9,556 203 ,13 1,8t6 66,9t1 ,11 1,227 (1, 209 ,13 3,7?6) 1r85r 519 J'29 25Jr5,779556 l49r.ll '12 5 66 ,17 t ,16 5 ,13 4 ... ,8 '1 (4 ,15 9,899 ,547) -7 t% Doanh thu thudn Loi nhu{n gQp Loi nhudn sau thuO TNDN - 90 ,17 4,t49 5,448,842 t8,603,443,207 | (18 , 513 ,269,059) -1 0 0% T6ng doanh thu tir 011 04/2 012 d}n 3 010 612 012 li\ 11 2.847 ... to6n tir 0l10 412 0t2 d'n 30/06/2 012 so v6i k' ke to6n 0l/04/2 01 I d€n 30/06/2 011 nhu sau: Chi ti6u Tir0V04n0l2 Tn 0u04t20tl d6n3 010 612 012 ...
 • 21
 • 21
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2014 trong giai đoạn chuyển đổi - Công ty Cổ phần Đường Biên Hoà

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2014 trong giai đoạn chuyển đổi - Công ty Cổ phần Đường Biên Hoà
... T~i 011 07/2 014 Tang 1. 012 .4 41. 9 31 14.882.785 .12 8 4.587.944.484 20.483 .17 1.543 1. 012 .4 41. 9 31 14.882.785 .12 8 4.587.944.484 20.483 .17 1.543 346.090.052 49 .13 4.285 7 .15 3.984. 910 18 3.085.8 91 4 .18 0.005.662 ... - - - 11 .997.255.752 2 .16 4.247.3 01. 8 01 I Nfl ngAn hgn 2.324.629.920.002 300 1. 293.7 71. 436.227 1. 470.457.898.949 310 1. 218 .937.8 41. 294 1. 395.0 51. 404. 016 1. 108. 611 .387.059 1. 178.722.775.603 V .10 a ... cqng Chi phi ban hang Giai dO!}D tir 11 712 014 -3 0/09/2 014 Giai dO!}D tir 11 712 013 -3 0/09/2 013 18 .7 61. 158.875 22.457. 317 .829 2.000.949.750 311 .202.000 1. 019 .648 94.588.780 12 .250.000 580.357.408...
 • 31
 • 41
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2014 trong giai đoạn chuyển đổi - Công ty Cổ phần Mía đường Nhiệt điện Gia Lai

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2014 trong giai đoạn chuyển đổi - Công ty Cổ phần Mía đường Nhiệt điện Gia Lai
... cQng 10 6.433.928 .15 3 11 2.259.553.A 41 106.433.928.1s3 11 2.259.553.0 41 1B Gle vdn hang biin I -t :r Dor vi tinh : VND Ciia von b6n san phdm Giai doan trr ngdy 0 1- 0 7-2 014 Giai doan trr ngdy 0 1- 0 7-2 013 ... I Giai doan tu ngdy 0 1- 4 7-2 014 Giai doan tu 0 1- 0 7-2 013 d6n 30/0 912 014 d6n nsdy 30i09i2 013 Lai iien vay 8.0 81. 999. 616 939.068 377 Chi phi tai chinh khric C0ng 8"0 81. 999, 616 7.939.068.377 -t 21 ... 3AAgl2 014 lai TSCE hiru hinh s0.695.347 .16 2 247.837.s36.560 7.28 8-2 68 .17 8 572.557.24e 78.846.5 81. 218 239.664. 011 .636 A22.3 21. 329 615 .12 1.475 Sd dut UlA 712 014 Tai ngdy 3A10 912 014 336.393.soS .14 9...
 • 21
 • 48
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014 trong giai đoạn chuyển đổi - Công ty Cổ phần Mía đường Nhiệt điện Gia Lai

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014 trong giai đoạn chuyển đổi - Công ty Cổ phần Mía đường Nhiệt điện Gia Lai
... (19.064.149.400) 79.7 52. 967 .26 3 (110.597.331. 828 ) 163.457.493 .22 1 (414. 522 .555) 52. 445.638.838 320 .918 .20 2.135 (23 2 .25 3.335.670) (22 .609.646.800) 170 .28 2. 829 .665 121 .451. 024 .805 6.599. 324 . 328 128 .050.349.133 ... Giai down tk 0110 -2 0 14 den 31/ 12/ 2014 Giai don tir 0110 -2 0 13 den ngity 31/ 12/ 2013 2. 441.764.734 390.511.579 401.366.345 485.401 .28 6 2. 547. 025 .161 6 .26 6.069.105 3 .22 4.317.105 489.789. 126 376 .23 4. 925 ... 5. 624 .844.877 5. 624 .844.877 Don vi tinh : VND Giai (loan ngity 0110 -2 0 14 din ngity 31/ 12/ 2014 6.301.741 .25 7 6.301.741 .25 7 Lai tin vay COng 22 Chi phi ban hang Giai down tir ngity 0110 -2 0 13 din 31/ 12/ 2013...
 • 20
 • 74
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2012 trong giai đoạn chuyển đổi - Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2012 trong giai đoạn chuyển đổi - Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong
... sAn l4l (1. 775 .12 6.048) (1. 775 .12 6048) 14 9 E .10 3.5 21. 257 15 0 E.203. 012 .E54 310 .762'675 2s5.21s.284 l5l 4.3s1.2s2.6 41 152 4.699.849'4 91 3l '8 61' l7l 3.379 .12 8 .16 1 3 .16 0.539. 517 31. 8 61. 1 71 154 t58 ... 400 17 1.699.9 61. 7 51 159.726.6E7.203 t 11, 699.964 .13 1 ts9 ,12 6.6 81. 203 12 7.71t.950000 4l I v.20 12 7. 711 .950.000 412 4t3 414 (15 .680.000) ( 15 .680.000) 4t 416 417 4r8 293.589.662 293.589.662 419 420 ... 50.?,3r ,19 1. 512 31. 172.960.9s8 13 0 13 1 44.4 01. 2 21. 1 51 3 '1. 323.622.280 t4j4g.482.792 r32 4.667. 415 304 13 3 13 4 l3s v.03 13 9 v.04 14 0 v.05 4.s82.g44.427 (274.r96.66s) 2.684. 319 .732 (274 .19 6.665)...
 • 20
 • 18
 • 0

Xem thêm