Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014 - Công ty cổ phần Vận tải Sản phẩm khí quốc tế

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014 - Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014 - Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình
... Cơ sở hợp báo cáo tài Báo cáo tài hợp Công ty lập sở hợp báo cáo tài riêng Công ty báo cáo tài công ty Công ty kiểm soát Đầu tư vào công ty liên kết Công ty liên kết công ty Công ty có ảnh ... minh giấy 01/01 /20 14 Giá trị Số lượng Giá trị 7,315 62, 829 ,20 0 7,315 62, 829 ,20 0 5,450 59,500,000 5,450 59,500,000 12, 765 122 , 329 ,20 0 12, 765 122 , 329 ,20 0 122 , 329 ,20 0 122 , 329 ,20 0 - 1 2- Chi phí trả ... Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Chi phí xây dựng dở dang 22 0 22 1 22 2 22 3 22 4 22 5 22 6 22 7 22 8...
 • 24
 • 47
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014 - Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014 - Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO
... aa3 E ; €I I: i;ll E 3l _- 'l !EE E a I I Pt I -: -, : l 5;> !! h 9,.E 'r3 I -rET-l q ! t: E : p'Ig i- = E TI el : ?I :' alaB ?L L 1e*E- .-. 544 I : I E rE E It €i lB 3s di :- It l+ I qE i 'I EE ... NHAT thdng nam 20 14 hqp nhir ihitrs d)u oim 20 14 k.:t thlc ngiiy 30 th,ng 06 nim 20 14 cna c6ng ry cd \iP.o' ii\'.n.,d;u\ D(o D.o rdm Bao "0 Bto.ioriichiDh ol,.n., Long \ m- I "i-'., eq.h.'h cn, ... Dreh n s;h e6 Eis Thu;!i ca.khdi hr B f) dhe 6; rl phii ri s;No; HaN p0o -2 1 or22or24o +25 0!2oo+17o) crc khoii rhi sn d:ihao 2vdi Inh dran\; orphdrueh; han ri siidd ddn !irMrhldc h!d i n, L5!i b kh6dd...
 • 32
 • 31
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014 - Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014 - Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long
... 16/01 120 14 16/01 120 14 03/06 /20 14 20 105 /20 14 04/06 /20 14 04/06 /20 14 04/06 120 14 04/06 /20 14 15107 /20 14 04/08 /20 14 22 /08 /20 14 28 110 120 14 28 /11 120 14 12/ 12/ 2014 15101 120 15 29 /01 120 15 20 103 /20 15 15104 /20 15 ... d§u nam TAl SAN 100 110 III 1 12 120 121 129 130 131 1 32 135 139 140 141 149 150 151 1 52 154 158 20 0 22 0 22 1 22 2 22 3 22 7 22 8 22 9 23 0 25 0 25 2 25 8 25 9 26 0 26 1 26 2 27 0 A Tai san ng~n han I Ti~n ... 2. 000.000 2. 000.000 20 .864.700 Tygia T~ gia k~ h~n 21 . 420 21 .355 21 .780 21 .341 21 .880 21 . 920 22 .000 21 .566 21 .27 0 21 .686 21 .714 21 .700 21 .750 30/06 /20 14 21 .300 21 .305 21 .305 21 .300 21 .300 21 .300 21 .300...
 • 38
 • 19
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014 - Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014 - Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú
... vu Qui 2- 2014 vI. 02 40r.681 44 .21 4.980.135 38.507,534 .20 8 22 .716.8t6,39 322 .2a7 VI.03 822 23 .28 4.650,308 11.414 ,26 8.8t5I1 J l 22. 0t2.601 22 ,26 2,3 12, 3tJr5 .22 2,881,900 10.769.011.564 1r,1 02, 547,578 ... I1.978 -u!,q99'T,,1,!!!,.4! 1 2- 1 1,808.107,186 3.589,656. 128 348.501 .23 9 44.576.800 Lny k 620 14 ,, -, 127 2.00n _].9L!!37 Liv k 20 13 22 2, 127 .27 3 22 2. 721 .27 3 22 - _r,lrr!il, At$l!'as ,-_ 3,63s241J6, ... Qui 2- 2013 22 3,758 620 ]l f2l'6n Lnyk 620 l3 Lnyk 620 l4 Qui 2- 2013 t.769.04t 743 Qui 2- 2014 L U y( e r u r J 11,518390,117 _Jlg!,607W 12j287 _]39f1!l!l- Loyka2014 r8.390.1t7 I1.5 Qui 2- 2014 139 ,21 9 ,26 6...
 • 29
 • 76
 • 0

Xem thêm