Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2014 - Công ty cổ phần Vận tải Sản phẩm khí quốc tế

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2014 - Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2014 - Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO
... t -Gr,t mndo pb_soirs.h s6n$odln.,6 @v-\ rr rhlrdi mi rsco htu :ltlttt Pt 11 .11 :11 lllr9co !!! lll 9!ry d!.lli 9rc,d'd diT ba: d" bral-r - NsFnsD Bcocddme {6JF4hn novlr 61dduns :.gp gli -, ,1 - ... ao Gid,d.4a 1. ""n. ",.' n-"^ KHoAN MUcTRiNH BiY rRoNG BANG cAN Dd KgroAN " "1 ,.:,;,;; sznisili)z ! l!@? 1i9! 009 000 t !1? t1i1tqi9q 1il 15 ! 13 1!99 Nglnhiru tg.9sJ ,nos; iszio !@F l 1q i9r ;.,!,,i; ... m"t rr,, !M1 5!! , 911 s 419 id ri bd nsrn h?n ph;r ntp khac *a ri.oi li - vay 1s - di 16 Nhan U qur, rg r - ?56 rdry "6"e rdns c6ns nd ba c6n5 ry rt ry tY n6i b6 khac d,* ttftr,ia, - Nhan k!, qu9,...
 • 33
 • 91
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2014 - Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2014 - Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long
... Nam tmac 2 41. 157.425. 613 433 .17 1.465 .14 6 8.775.395. 310 10 .948 .10 0.699 4.073.636.669 4.209.262.974 13 .077.426 .12 6 27.432 .15 6 .15 2 3.980 .13 1. 610 1. 7 01. 159.8 91 2 71. 064. 015 .328 477.462 .14 4.862 Thuyit ... toan k~t thuc 31/ 03/2 014 Nam Nam trlf(Yc 11 9.599.820.000 11 9.599.820.000 11 9.599.820.000 (9. 519 .665.600) 11 9.599.820.000 S.( c, k'y o CUOI 11 .959.982 11 .959.982 11 .959.982 11 .959.982 11 .959.982 /' ... 811 7 LIP 11 17 on 00t' 17 ££ £££ Off £Z£ 61 91 SI£ 171 ZI£ 11 £ 01f OOf 9s U\l (03ql d~n) l,qu di)q UYOl~>f !9P U§J ~u~g 13 U0'1quIA qun '13 U0'1quIA d.L 'I 13 u.qnqd'6/Z 13 u.qnp8£ 9S ~UO'1QUIAw¥qd...
 • 37
 • 27
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình
... tính Cơ sở hợp báo cáo tài Báo cáo tài hợp Công ty lập sở hợp báo cáo tài riêng Công ty báo cáo tài công ty Công ty kiểm soát Đầu tư vào công ty liên kết Công ty liên kết công ty Công ty có ảnh ... 10 - 11 ) Doanh thu hoạt động tài 21 VI.29 Chi phí tài 22 VI.30 20 NĂM 2 012 NĂM 2 011 29.737 .19 9.852 31. 946.324.872 41. 509.737 51. 074 .14 1 41. 509.737 29.686 .12 5. 711 31. 904. 815 .13 5 29.686 .12 5. 711 ... 3.876.763.9 31 (1. 403.248.360) 480.498.299 - (15 1.9 71. 213 ) 442.744.492 2 .18 3.952.526 12 .449.773. 318 10 8.394. 710 . 713 1. 463.675.950 (12 .203 .15 3.869) (7.034.652.2 41) 11 515 .599. 310 5.5 01. 266.500 12 13 14 15 ...
 • 24
 • 56
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2014 - Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2014 - Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú
... n ? ,1. 000.000 546 .15 r .14 43.722.242.579 11 4.480.000.000 0 11 3.224 29.65?, 215 582r51J12.8635 31 15.557 .16 1J3 .1 15.5i7 .16 4.332 15 .5t7.t 0 0 0 -4 r3.22,4 483 .19 4.930, l l 0 15 4 9 ,15 2,480,000 -9 .1 0 ... Larren vay (-) Qui 1- 2 013 i 8 ,18 7,870 Oui 1- 2 014 0 Lfry k62 013 Lny k620r4 59,505,795 Qui 1- 2 014 Qui 1- 2 013 Liiy k62 014 Lny k62 013 , 0 , ?1 , , , 59 , 0 , 71 , , , L6 chcnhlCchri gi6thanhto6n 7,444,800 ... ,',728,460,2',78 1, 728,460,2'78 2,0s6,804249 -2 3 - (r) (2) €)=(r )-( 2) (4) (5)=(3)+ (4) (6) (1) (8) (e) (10 ) (11 ) (l2) (1 ) (14 )=(6)+(7)+(E)+(e) l )- (12 )-( r3) 208 ,17 2, 61. 0 - (10 )-( l (1 ) (16 )= (14 )+ (15 ) 204,',7...
 • 29
 • 92
 • 0

Xem thêm