Báo cáo tài chính quý 4 năm 2014 - Công ty Cổ phần Thuận Thảo

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Thuận Thảo

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Thuận Thảo
... 1U2lI.112.lI 64 VI .4 9.181.071. 148 1.882.936807 S.S61.1 049 09 7.6S9 .48 1.906 U.m.1l4O.1 34 n, 7.689 ,48 1.906 12.235, 040 .1 34 1' -4 3 0.371.278 9,'J66, 049 .90l 4H89 .41 6 6 ,41 6 .43 2.959 17,0II2.1 34. 4M 4. 006.3 84. S36 ... "" 44 7.052.176 .45 ~ 1 04. 59LJSlI .44 O '" '" '" W 44 7.052.176 .45 ~ Ul4.59LJS8 .44 0 83.020'(XXl.OOJ VI.23 43 5.03O,00J.00J 8.820,210JM USO.075,015 ~U 152 .43 1.388 m ,i~" 11m VI.I~ Vl.16 VI.11 JOJ .44 4.055.191 ... " 64. 9.1&.66 '-1 0'! (UOf,2!O. 14' ) 4. 9l '-\ 178.118 17.'06. 640 ,031 ; .47 .1.976.907 (Um,.1'4J77) (.1 '-6 2/1.9 84. 651) (l01.1n.m.l8l) (3l,~,931 JIO) (7.39'1626211) (&1106. 944 ) 8.'1'0.091.810 (3'.6 7 4- 49266')...
  • 18
  • 15
  • 0

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2014 - Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2014 - Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình
... 272,620,800 1 ,46 1,277,190 242 ,616,210,222 (17 ,48 8,086,597) 2 14, 221, 544 ,856 146 , 341 ,250 311,782,720 2,3 14, 027,527 2,225,790 ,44 9 1,580,800, 149 1 ,49 2,629,370 1,396,027,370 644 ,990,300 175, 241 ,379, 644 96,602,000 ... Quy nam 20 14 Cong ty CP chCtng khoan An Sinh 8610 1- Lang H~ - 86ng 8a - Ha N9i BANG CAN DOl Kt ToAN Tillh din 31/12/20 /4 (tiip theo) Thuy@t NGUONVON MASO minh 31/12/20 14 01101120 14 A - NQ PHAI ... 1,3 24, 540 ,43 1 4, 747 ,167 Doanh thu d~i Iy phat hanh chUng khoan Doanh thu ho~t dQng ttTvful 709,695 ,45 6 137 ,48 9, 340 Doanh thu luu kY chUng khoan 40 6,816,793 5 04, 850,90 I 96,818,182 100, 744 ,090...
  • 15
  • 49
  • 0

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2014 - Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2014 - Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong
... 8.798.895. 844 - Tăng khác - - - - 1.086.383. 842 - - 1.013.889.5 84 - 2.100.273 .42 6 - Giảm vốn kỳ - - - - - - - - - - - Lỗ kỳ - - - - - - - - - - - Giảm khác - - - - 10.9 04. 090.5 84 - - 46 8.8 24. 9 64 - 11.372.915. 548 ... 27.837.973 .49 5 - - - 27.837.973 .49 5 - Mua kỳ: - - - - - - Tạo từ nội D.Nghiệp: - - - - - - Tăng hợp k.doanh: - - - - - - Tăng khác: - - - - - - Thanh lý, nhượng bán: - - - - - - Giảm khác: - - - - - 27.837.973 .49 5 ... 27.837.973 .49 5 - - - 27.837.973 .49 5 3.253.692. 844 - - - 3.253.692. 844 158. 940 .366 - - - 158. 940 .366 - Tăng khác: - - - - - - Thanh lý, nhượng bán: - - - - - - Giảm khác: - - - - - 3 .41 2.633.210 - - -...
  • 32
  • 69
  • 0

Xem thêm