Báo cáo tài chính quý 1 năm 2011 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình
... sung 01/ 01/ 2 011 VND - - - 30/06/2 011 VND 3,333,430,466 (1, 6 51, 052, 315 ) - 01/ 01/ 2 011 VND 3,766 ,13 3,022 (432,702,556) - 1, 682,378 ,15 1 3,333,430,466 3/ 31/ 2 012 VND 1/ 1/2 012 VND - - 1, 457, 510 ,7 01 548,856,308 ... 756,742,000 3/ 31/ 2 012 VND 1/ 1/2 012 VND 3,828, 610 ,000 - 2,944 ,15 3,000 - 3,828, 610 ,000 2,944 ,15 3,000 3/ 31/ 2 012 VND 1/ 1/2 012 VND 4, 912 ,16 1 ,13 2 5,8 01, 440 29,999,800,000 10 ,000,000,000 10 3,7 61, 982 3,273,472,000 ... toỏn ti n Tr n g c thuờ ti chớnh VND VND - Tr ti n lói thuờ VND - c Tr n g c VND - T 1- > n m Trờn n m 15 V N CH S a) - - - - - - - - - - - - - - - - - - H U Tỡnh hỡnh t ng gi m ngu n v n ch s...
 • 26
 • 37
 • 0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2011 - Công ty cổ phần chứng khoán Phương Nam

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2011 - Công ty cổ phần chứng khoán Phương Nam
... 379 - 6 81 200 639 -5 7 995 000 767 -1 178 515 511 - 319 060 546 693 425 222 784 -6 56 788 513 817 -1 1 4 51 204 033 18 4 789 874 11 9 -1 8 8 554 820 370 -3 045 459 4 81 - 11 436 364 - 45 468 288 - 312 000 ... 24 ,19 1, 514 - 24 ,19 1, 514 #REF! - #REF! - #REF! #REF! ( 21, 9 41, 288,656) ( 21, 9 41, 288,656) ( 21, 9 41, 288,656) ( 21, 917 ,097 ,14 2) 300,000,000,000 - 1, 5 01, 517 , 316 1, 5 01, 517 , 316 319 ,584,420 ,17 4 (20,439,7 71, 340) ... TP.HCM, ngày 14 tháng 04 năm 2 011 Tổng Giám Đốc Lữ Bỉnh Huy Công ty cổ phần Chứng khoán Miền Nam Lầu 2&3 số 2 8-3 0-3 2 Nguyễn Thị Nghĩa , Q1 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2 011 V- Thông...
 • 11
 • 58
 • 0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2011 - Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2011 - Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí
... 654 ,17 7,994,428 13 , 415 ,773 11 8 ,18 9, 617 ,9 41 156,557,654,767 11 ,3 01, 918 13 , 415 ,6 71 118 ,087, 617 ,9 41 156,455,654,767 10 2 10 2 10 2,000,000 10 2,000,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ... 3,9 21, 173,748 3,9 21, 173,748 4 ,17 0,640,308 4 ,17 0,640,308 Cu i quý 19 9,884,3 21 255,322,609 455,206,930 un m 17 9,379,635 2,869,9 51, 184 9 81, 100, 314 4,030,4 31, 133 Cu i quý - un m - - - - - - - - - - - ... (30=2 0- 25) 740,886,288 14 ,836, 210 , 810 740,886,288 14 ,836, 210 , 810 31 Thu nh p khác - - - - 32 Chi phí khác 2, 411 ,000 - 2, 411 ,000 - 40 (2, 411 ,000) - (2, 411 ,000) - 50 10 L i nhu n khác (40= 3 1- 32) 11 ...
 • 17
 • 65
 • 0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2011 - Công ty cổ phần Chứng khoán IB

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2011 - Công ty cổ phần Chứng khoán IB
... 335,782, 518 934,988,623 1, 290,704,473 -3 55, 715 ,850 4,085,542,669 -4 ,4 41, 258, 519 1, 150,567,3 71 2,945,560,526 -1 , 794,993 ,15 5 -6 ,236,2 51, 674 0 -6 ,236,2 51, 674 3,964,092 ,16 0 2 ,15 5,796,750 0 0 0 7, 418 ,9 71, 163 ... -3 55, 715 ,850 4,085,542,669 -4 ,4 41, 258, 519 1, 150,567,3 71 2,945,560,526 -1 , 794,993 ,15 5 -6 ,236,2 51, 674 0 -6 ,236,2 51, 674 3,964,092 ,16 0 2 ,15 5,796,750 0 0 0 7, 418 ,9 71, 163 13 ,538,860,073 4 ,12 4,303, 313 ... 7,259,5 41, 600 - 5 ,17 5,952 ,19 1 (2, 817 ,233,626) - 2, 010 ,629, 517 (2,963,542, 812 ) 1, 478,765 ,16 2 1, 517 ,7 51, 060 (4 ,17 2,343,677) 4,442,307,974 (4,650,525, 217 ) (323,647 ,11 2) TSC h u hỡnh khỏc 1, 003,608, 514 1, 517 ,7 51, 060...
 • 22
 • 55
 • 0

Xem thêm