Bản cáo bạch - Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu

Bản cáo bạch - Công ty Cổ phần Phát triển nhà Rịa-Vũng Tàu

Bản cáo bạch - Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu
... s công ty tiêu bi u ngành b t ng s n R a V ng Tàu bao có th k n bao g m: Công ty c ph n Phát tri n Nhà R a – V ng Tàu (HODECO), T ng Công ty u t Phát tri n - Xây d ng (DIC Group), Công ty ... nh s 1274/Q -TTg v vi c chuy n doanh nghi p Công ty Phát tri n Nhà R a V ng Tàu thành Công ty c ph n Phát tri n nhà R a - V ng Tàu v i s v n i u l ban u 20,688 t ng, ó v n nhà n c chi m ... UBND c khu - V ng Tàu - Côn o có quy t nh s 450/Q -UB v vi c sát nh p Xí nghi p D ch v Nhà t Xí nghi p Xây d ng Nhà thu c S Xây d ng c khu V ng Tàu - Côn o vào Công ty Phát tri n Nhà Kim Eng...
 • 73
 • 16
 • 0

Tài liệu Bản báo cáo bạch: Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức pdf

Tài liệu Bản báo cáo bạch: Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức pdf
... trị Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức “Ban Kiểm Soát”: Là Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức 10 “Ban Tổng Giám Đốc”: Là Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ ... triển Nhà Thủ Đức 11 “Vốn điều lệ”: Là vốn điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức 12 “Tổ chức phát hành”: Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức 13 “Tổ chức tư vấn”: Công ty Cổ phần Chứng ... ngôn từ Bản cáo bạch thực cách hợp lý cẩn trọng dựa sở thông tin số liệu Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức cung cấp BẢN CÁO BẠCH 6/76 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC – THUDUC HOUSE PHẦN III:...
 • 79
 • 266
 • 0

bản giới thiệu thông tin bản cáo BẠCH CÔNG TY cổ PHẦN PHÁT TRIỂN đô THỊ KINH bắc năm 2007

bản giới thiệu thông tin bản cáo BẠCH CÔNG TY cổ PHẦN PHÁT TRIỂN đô THỊ KINH bắc năm 2007
... www.kinhbaccity.com GII THIU CHUNG V CễNG TY Tờn Cụng ty: Cụng ty C phn Phỏt trin ụ th Kinh Bc Tờn giao dch i ngoi: KINHBACCITY DEVELOPMENT SHARE HOLDING CORPORATION Tờn vit tt ting Vit: Cụng ty ... ca Cụng ty ụ th Kinh Bc Cụng ty CP KCN Si Gũn Bc Giang: 52% Cụng ty liờn doanh, liờn kt, Cụng ty nhn gúp trờn 10% t Cụng ty ụ th Kinh Bc Cụng ty ụ th Kinh Bc thc hin u t (nhng Cụng ty nhn gúp ... nm 2007 ca cỏc Cụng ty sau: - Cụng ty CP Phỏt trin ụ th Kinh Bc (KINH BC); - Cụng ty CP u t Phỏt trin ụ th v KCN Sụng (SJS); - Cụng ty CP u t Cụng nghip Tõn To (ITA); - Cụng ty CP Xõy dng v Kinh...
 • 45
 • 195
 • 0

Bản cáo bạch - Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm

Bản cáo bạch - Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm
... Chí Minh Công ty Công ty C# ph n Phát tri$n %ô th T Liêm (LIDECO.,JSC) H QT H i %'ng Qu2n tr Công ty C# ph n Phát tri$n %ô th T Liêm BKS Ban Ki$m soát Công ty C# ph n Phát tri$n %ô th T Liêm H ... V$ng CÔNG TY C PH N CH NG KHOÁN SAO VI T T o l p ni m tin – Giá tr v ng b n B N CÁO B CH CÔNG TY CP PT Ô TH T LIÊM N I DUNG B N CÁO B CH I CÁC NHÂN T R I RO Công ty c# ph n Phát tri$n ô th T Liêm ... i/u l c.a Công ty C# ph n Phát tri$n %ô th T Liêm Công ty C# ph n Ch ng khoán Sao Vi t (VSSC) CÔNG TY C PH N CH NG KHOÁN SAO VI T T o l p ni m tin – Giá tr v ng b n B N CÁO B CH CÔNG TY CP PT...
 • 67
 • 38
 • 0

Bản cáo bạch - Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

Bản cáo bạch - Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật
... Cơng ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật cung cấp III CÁC KHÁI NIỆM: Cơng ty Cơng ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC) Tổ chức niêm yết Cơng ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật ... CƠNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT BẢN CÁO BẠCH CƠNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT (Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 4603000368 ... Tổng cộng CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN ĐỆ NHẤT Trang 18 CƠNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT BẢN CÁO BẠCH Cổ đơng nước: Nắm giữ 91,19% tổng số cổ phần Cơng ty có số cổ đơng cổ đơng lớn quỹ...
 • 66
 • 27
 • 0

Bản cáo bạch - Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc

Bản cáo bạch - Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc
... nc ngoi - - 0,00 - T chc - - 0,00 - Cỏ nhõn - - 0,00 3.528.500 35.285.000.000 100,00 Danh mc C ụng nc Tng cng Ngun: Cụng ty C phn Phỏt trin h tng Vnh Phỳc Danh sỏch nhng cụng ty m v cụng ty ca ... bng cỏc loi 2,3641 - - May mc xut khu 10,3135 - - Tờn khỏch hng Cụng ty TNHH Shinwon Ebenezen VN Cụng ty TNHH CN chớnh xỏc VN Cụng ty TNHH Vina Korea Cụng ty TNHH Nha t Hũa Cụng ty TNHH Interpac ... TNHH cỏp in SH-VINA Cụng ty c phn Prime i An Cụng ty TNHH Meisei VN Cụng ty TB o lng in t THK VN Cụng ty c phn TM v T Vinh Phỏt Cụng ty TNHH m phm Marado Cụng ty TNHH CN Haohsing Cụng ty TNHH CN...
 • 56
 • 28
 • 0

Bản cáo bạch - Công ty Cổ phần Phát triển điện Nông thôn Trà Vinh

Bản cáo bạch - Công ty Cổ phần Phát triển điện Nông thôn Trà Vinh
... CP Phát Triển Điện Nông Thôn Trà Vinh  Từ 3/2009 Phó Giám Đốc Công ty CP Phát Triển Điện Nông Thôn Trà Vinh • Chức vụ công tác nay: Phó Giám Đốc Công ty CP Phát Triển Điện Nông Thôn Tỉnh Trà Vinh ... toán Công ty Cổ phần Phát Triển Điện Nông thôn Trà Vinh • Chức vụ công tác : Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Phát Triển Điện Nông thôn Trà Vinh • Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: không • Số cổ phần ... thôn Trà Vinh, công ty mà CTCP Phát triển Điện nông thôn Trà Vinh nắm giữ quyền kiểm soát cổ phần chi phối, Những công ty nắm quyền kiểm soát cổ phần chi phối Phát triển Điện nông thôn Trà Vinh...
 • 36
 • 89
 • 0

Bản cáo bạch - Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2

Bản cáo bạch - Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2
... trưởng Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 43 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP SỐ + Từ 04 /20 09 đến : BẢN CÁO BẠCH Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Phát triển ... Phát triển Đô thị Công nghiệp Số cung cấp CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP SỐ III BẢN CÁO BẠCH CÁC KHÁI NIỆM Các từ nhóm từ viết tắt Bản cáo bạch: Công ty : Công ty Cổ phần Phát triển ... doanh Công ty CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP SỐ BẢN CÁO BẠCH II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH TỔ CHỨC NIÊM YẾT CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CÔNG...
 • 60
 • 36
 • 1

Tài liệu BÁO CÁO BẠCH: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC pdf

Tài liệu BÁO CÁO BẠCH: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC pdf
... hàng TMCP Phát Triển Nhà TP.HCM (HDB) Công ty CP TM Dệt May Phước Long Chứng quỹ PRUBF1 Xí nghiệp Khai thác Đá số (M&C Bình Dương) Công ty CP BOO Nước Thủ Đức Công ty CP Đầu tư Phát Triển Phong ... CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC - THUDUC HOUSE - ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2006 TP HCM, Tháng 03/2007 M ục lục: Chương trình Đại hội Báo cáo Hội đồng quản ... dựng phát triển bền vững bước nâng cao tầm vóc thương trường Đây sách quan trọng để nâng cao lực cạnh tranh ThuDuc House trình hội nhập kinh tế quốc tế CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC...
 • 21
 • 283
 • 0

Bản cáo bạch - Công ty cổ phần Phát hành Sách và Thiết bị Trường học Hưng Yên

Bản cáo bạch - Công ty cổ phần Phát hành Sách và Thiết bị Trường học Hưng Yên
... toán Báo cáo tài Công ty Cổ phần Phát hành sách thiết bị trường học Hưng Yên Bản cáo bạch: Bản cáo bạch Công ty Cổ phần Phát hành Sách Thiết bị trường học Hưng Yên  Điều lệ: Điều lệ Công ty Đại ... Nguồn: Công ty Cổ phần phát hành Sách Thiết bị trường học Hưng Yên) 3.2 Danh sách chi nhánh Công ty - Không có Cơ cấu máy quản lý Công ty Công ty cổ phần Phát hành sách Thiết bị trường học Hưng Yên ... Chứng khoán Hà Nội  Công ty Công ty Cổ phần Phát hành sách thiết bị trường học Hưng Yên Cổ phiếu Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát hành sách thiết bị trường học Hưng Yên  BGD&ĐT Bộ Giáo dục Đào...
 • 51
 • 26
 • 0

BÁO cáo tài CHÍNH hợp NHẤT QUÝ 1 2014 CÔNG TY cổ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ rịa VŨNG tàu

BÁO cáo tài CHÍNH hợp NHẤT QUÝ 1 2014 CÔNG TY cổ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ bà rịa VŨNG tàu
... TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Tầng 3, Hodeco Plaza, số 36 Nguyễn Thái Học, TP Vũng Tàu Cho kỳ kế toán từ 01/ 01/ 2 014 đến 31/ 03/2 014 Quí 1/ 2 014 VND - 17 .16 1. 818 - 17 .16 1. 818 Quí 1/ 2 014 VND Quí 1/ 2 013 VND 10 . 013 .0 41. 526 ... 15 .898.037.460 16 .18 4.737.620 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 1. 223.332.967.983 1. 2 71. 923.923. 813 V .11 V .12 V .13 V .14 V .15 V .16 V .17 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA – VŨNG TÀU BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Tầng ... Quí 1/ 2 013 VND Quí 1/ 2 013 VND 57 .15 2.992.277 7.6 31. 104.394 6.3 21. 246.946 1. 222.262.325 910 .16 9. 714 2 .16 2. 814 .840 75.400.590.496 (233.265.334) 10 .829. 717 .302 7.5 61. 060 .12 3 1. 311 .14 1.7 41 1.033 .11 9.749...
 • 31
 • 171
 • 0

CÔNG TY cổ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ rịa VŨNG tàu báo cáo thường niên 2012 HODECO mái ấm TRỌN NIỀM TIN

CÔNG TY cổ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ bà rịa VŨNG tàu báo cáo thường niên 2012 HODECO mái ấm TRỌN NIỀM TIN
... Khu Vũng Tàu Côn Đảo Ngày 29/09/2001 thủ tướng phủ định số 1274/QĐ-TTg v/v chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Phát Triển Nhà tỉnh Rịa - Vũng Tàu thành Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Rịa ... Khu Vũng Tàu Côn Đảo Ngày 29/09/2001 thủ tướng phủ định số 1274/QĐ-TTg v/v chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Phát Triển Nhà tỉnh Rịa - Vũng Tàu thành Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Rịa ... lệ % Hodeco nắm giữ: 35% 1.5 Định hướng phát triển Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Rịa Vũng Tàu (HODECO) Công ty hàng đầu có nhiều kinh nghiệm lĩnh vực Bất động sản tỉnh Rịa Vũng Tàu...
 • 63
 • 284
 • 0

CÔNG TY cổ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ rịa VŨNG tàu báo cáo TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 tháng đầu năm 2012

CÔNG TY cổ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ bà rịa VŨNG tàu báo cáo TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 tháng đầu năm 2012
... dịch cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn người liên quan với Công ty) - Không có V Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo tháng/ năm) - Không có CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA – VŨNG TÀU CT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ... DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA - VŨNG TÀU I STT Cổ đông nội Tên tổ chức / cá nhân I- Tài khoản giao dịch chứng khoán ( có) Chức vụ công ty (nếu ... cổ đông thường niên năm 2012 24 25/04 /2012 NQ v/v phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt năm 2011 54 20/ 06/ 2012 Hội đồng quản trị đăng ký lưu ký niêm yết bổ sung cổ phiếu trả cổ...
 • 21
 • 235
 • 0

CÔNG TY cổ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ rịa VŨNG tàu báo cáo thường niên 2009 chinh phục tầm cao vững bền đẳng cấp HODECO

CÔNG TY cổ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ bà rịa VŨNG tàu báo cáo thường niên 2009 chinh phục tầm cao vững bền đẳng cấp HODECO
... Feb-09 Jan-09 37 Công ty Cổ phần Phát triển nhà Ròa – Vũng Tàu Báo cáo tài kiểm tốn 2009 Số:64 /BCKT/TC BÁO CÁO KIỂM TỐN Về Báo cáo tài Cơng ty Cổ phần Phát triển Nhà Rịa - Vũng Tàu c h o năm ... 31/12 /2009 Kính gửi: Các cổ đơng, Hội đồng quản trị Ban Tổng Giám đốc Cơng ty Cổ phần Phát triển Nhà Rịa - Vũng Tàu Chúng tơi kiểm tốn báo cáo tài Cơng ty Cổ phần Phát triển Nhà Rịa Vũng Tàu ... hiệu HODECO khỏi phạm vi tỉnh Rịa Vũng Tàu Tiếp tục cơng tác chuẩn bị đầu tư tư dự án nhà cao tầng, Ngồi ra, Cơng ty Báo cáo thường niên 2009 25 Công ty Cổ phần Phát triển nhà Ròa – Vũng Tàu...
 • 67
 • 194
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: KẾT hợp GIẢI THUẬT DI TRUYỀN và MẠNG nơ RON RBF NHẬN DẠNG và xử lý tín HIỆU điều KHIỂN PHI TUYẾNLuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNUKHẢO sát điện áp lưới PHÂN PHỐI KHI có máy PHÁT điện GIÓ17.05.03 gdt 2. thong bao ban 100.000 cp huynh thi thanh hoseLuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNUMỘT số TÍNH NĂNG nổi TRỘ của MPLS TP só với MPLSLuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNUNGHIÊN cứu bộ NGHỊCH lưu 3 PHA 5 bậc cầu h gồm 2 bộ NPC 3 bậcLuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNUNGHIÊN cứu điều KHIỂN tối ưu hệ THỐNG điện NĂNG LƯỢNG mặt TRỜI