Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2013 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2013 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2013 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
... (58, 724 ,051,458) 15 ,23 6, 526 ,23 8 18,598,400 ,23 2 (3 ,3 61,873 ,994) Chi phi xay dl!ng CCY ban dang 22 1 22 2 22 3 22 4 22 5 22 6 22 7 22 8 22 9 23 0 407,819,466 (407 ,819,466) 14, 790,4 02, 5 87 407,819,466 ... 4, 521 , 629 ,28 9 13,861,786,777 30/06 /20 13 01/01 /20 13 VND VND 25 3,096, 621 ,29 6 22 3,303,930, 327 20 3,480,006 ,27 5 20 3,480,006 ,27 5 179,8 82, 717,735 49,616,615, 021 43, 421 ,21 2,5 92 49,616,615, 021 43, 421 ,2 ... C...
  • 21
  • 35
  • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2013 - Công ty Cổ phần Tập đoàn MaSan

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2013 - Công ty Cổ phần Tập đoàn MaSan
... khác Công ty 30/6 /20 13 31/ 12/ 20 12 Triệu Triệu VND VND 20 6 .24 4 82. 686 24 .25 7 23 .25 7 10.079 458.454 1.507 6.883 104 .24 6 19 22 4.9 02 2.9 02 7.345 23 .25 7 - 28 3.351 346. 523 571.109 25 8.406 43.3 72 220 .476 ... bảo 7 .25 2.341 2. 855.764 1.176. 522 2. 200.000 6.667.8 82 2.855.764 1.176. 522 2. 200.000 5.050.000 1.176. 522 2. 200.000 4.000.000 1.176. 522 2. 200.000 13.484. 627 12. 900.168 8. 426 . 522 7.376. 522 Hoàn ... dở dang 22 0 22 1 22 2 22 3 22 7 22 8 22 9 23 0 Đầu tư dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết Đầu tư dài hạn khác 25 0 25 1 25 2 25 8 Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản...
  • 53
  • 108
  • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2013 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2013 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido
... - 23 1, 829 ,865 493,0 42, 185 ,28 5 80,787,044,375 15,838,904,5 32 _ Tăng khác - - - - - - - _ Tăng hợp kinh doanh - - - - - - - _ Thanh lý, nhượng bán - - - - - - - _ Giảm khác - - - - - - - Số dư ... năm - - Bán cổ phiếu quỹ - - Tăng khác - - - Chênh lệch tỷ giá hối đoái - - - - - - - Cổ tức trả - - - (151,987 ,25 7,000) - - - - (151,987 ,25 7,000) Trích lập quỹ - - - (31,539,000,000) - - - - ... dầu năm 64,7 72, 106,766 _ Mua quí - _ Đầu tư XDCB hoàn thành - _ Tăng hợp kinh doanh - _ Tăng khác 76,563,143,871 2, 000,000,000 4 92, 810,355, 420 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _...
  • 23
  • 63
  • 0

Xem thêm