Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2010 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2010 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2010 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú
... 03 năm 2 010 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ I NĂM 2 010 Báo cáo tài hợp Công ty Cổ phần thủy hải sản Minh cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2 010 bao gồm Báo cáo tài Công ty ... 73.000.000.000 15 1 .11 5 .11 9. 814 Số cuối kỳ 15 .502.080.000 15 .502.080.000 14 7.2 41. 8 01. 285 14 6. 810 .850.000 430.9 51. 285 16 2.743.8 81. 285 (11 .13 7.200.000) (11 .13 7.200.000) 15 1.606.6 81. 285 Số đầu năm 14 .644.080.000 ... ty Cổ phần thủy hải sản Minh Phú, Công ty TNHH chế biến thủy sản Minh Quí, Công ty TNHH chế biến thủy sản Minh Phát, Công ty TNHH thủy hải sản Minh Phú Kiên Giang ,Công ty TNHH sản xuất giống thủy...
 • 23
 • 31
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2010 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2010 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido
... 3,825 ,19 6,955,238 4,247,6 01, 003,489 14 15 16 218 ,277,900,652 - 17 18 2,672 ,12 0 ,17 6 - (13 7,4 01, 029,200) - 9 31, 7 01, 096 ,16 9 13 4,756,667,265 11 9,394,032,547 15 ,362,634, 718 - (13 7,4 01, 029,200) - CHỈ ... 19 ,930,222,3 41 157,470,263 ,18 7 19 ,930,222,3 41 23 6,662,638,370 11 ,578,490,033 6,662,638,370 11 ,578,490,033 Chi phí bán hàng 24 42,847,303, 616 18 , 811 ,11 4,325 42,847,303, 616 18 , 811 ,11 4,325 Chi phí ... 212 ,796,849,000 9 31, 7 01, 095 ,10 0 Kỳ 11 9,394,032,547 11 9,394,032,547 Kỳ trước 11 9,394,032,547 11 9,394,032,547 - - 11 9,394,032,547 - 11 9,394,032,547 - Cộng 0 9- Thuế khoản phải nộp nhà nước - Thuế giá trị...
 • 16
 • 80
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2010 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Đô

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2010 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
... Ch" '}' ko l00.n til I\gay (11 1 01/ 2 010 do" "gay J I ,1) J;2 01 JI,tUi21l1U "i"n 1" '.i 6\."'" I.'...
 • 24
 • 23
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2010 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2010 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai
... Tỉnh Gia Lai BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC (tiếp theo) QUÍ NĂM 2 010 1. Hình thức sở hữu vốn: Công ty Cổ phần Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai, tên giao ... -1 3 015 0 31 318 -2 253 11 1 272 -1 1 411 500 300 000 - 10 000 000 803 865 330 -2 36 000 000 96 293 928 893 459 258 12 8 722 8 61 -1 1 8 688 639 31 32 33 34 35 36 40 10 3 600 995 011 - 81 712 298 500 - ... cuối kỳ 11 9 11 2 328 993 -1 0 6 084 452 735 -3 470 7 21 2 91 -4 263 747 264 - 18 3 414 18 5 45 350 517 686 -5 7 918 615 978 -7 458 10 4 774 32 869 039 637 -4 0 11 7 10 0 070 -7 82 366 713 -2 2 71 2 91 284 21 063...
 • 21
 • 91
 • 0

Xem thêm