Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu Thanh Hà

Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Kim khí

Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Kim khí
... CP sản xuất kinh doanh kim khí, Thành viên HĐQT 200 5-9 /2006: Phó Tổng giám đốc Công ty CP sản xuất kinh doanh kim khí 9/2006-nay: Tổng Giám đốc Công ty CP sản xuất kinh doanh kim khí Ông Đoàn ... TOÁN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 4-5 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH - 22 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH KIM KHÍ Số đường Nguyễn Trãi, ... thành phố Hải Phòng BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Kim khí (gọi tắt Công ty ) đệ trình Báo cáo với báo cáo tài kiểm toán Công ty cho năm tài kết thúc...
 • 43
 • 81
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu Thanh

Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu Thanh Hà
... kiểm toán, công ty phải lập Báo cáo tài hợp Báo cáo tài tổng hợp Báo cáo tài trình bày Báo cáo thường niên Báo cáo tài hợp đồng thời nêu địa công bố, cung cấp báo cáo tài công ty mẹ Báo cáo tài ... BAN CÔNG NỢ - Kế toán - Kế hoạch - Hành - Nhân - Quản lý cổ đông PHÒNG KẾ TOÁN - Bộ phận kinh doanh nội địa - Bộ phận kinh doanh xuất - Nghiên cứu - Trưởng ban - Phó Ban Thường trực - Các Thành ... chức máy công ty, quản lý tài sản công ty - Công ty thực hioện phần việc tái cấu tổ chức máy công ty thường xuyên kết hợp với công ty mua bán nợ DATC Bộ Tài để giải xử lý nợ tồn đọng Công ty CP...
 • 8
 • 59
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại May Sài Gòn

Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại May Sài Gòn
... ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại May Sài Gòn 2005 • Góp vốn với 03 Công ty khác Công ty TNHH Nhựa Nam Á, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Đăng Nguyên, Công ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Cách ... THƯỜNG NIÊN 2012 10 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI MAY SÀI GÒN Rủi ro Là công ty hoạt động sản xuất kinh doanh kinh tế thị trường, Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại May Sài Gòn ... XN May Garmex 2, Công ty SX-XNK May Sài Gòn  04/1999 - 11/1999 Phó GĐ XN Garmex 2, Công ty SX-XNK May Sài Gòn  12/1999 - 12/2003 Trưởng phòng Xúc tiến Thương mại, Công ty SX – XNK May Sài Gòn...
 • 104
 • 18
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết

Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết
... Cơng ty Cổ Phần May Xuất Khẩu Phan Thiết chưa phát sinh góp vốn vào cơng ty Số Công ty Công ty Cổ phần Xuất May Phan Thiết ngày 31/12 /2012 : 02 Công ty  Tổng số Công ty hợp nhất: 02 công ty  ... GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐƠNG CƠNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU PHAN THIẾT Chúng tơi kiểm tốn Báo cáo tài hợp năm 2012 Cơng ty Cổ Phần May Xuất Khẩu Phan Thiết (sau gọi tắt cơng ty) Cơng ty lập ngày 03/01/2013 ... Cơ cấu cổ đơng, thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu a) Cổ phần: - Tổng số cổ phần loại cổ phần lưu hành: 3.069.590 cổ phần - Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự : 3.069.590 cổ phần - Số lượng cổ phần...
 • 26
 • 37
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam

Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam
... 5.000.000.000 Nam) ng Vi t ng tài năm 2012 Công ty con: Tên Công ty Công ty CP Xây d ng k thu t h t ng Thành Nam Công ty CP Xây d ng phát tri n công ngh Thành Nam Công ty CP v n u thương m i Nam ... ng niên này) V GI I TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KI M TOÁN Ki m toán cl p 22 BÁO CÁO THƯ NG NIÊN THÀNH NAM - COTANAGROUP 23 BÁO CÁO THƯ NG NIÊN THÀNH NAM - COTANAGROUP 24 BÁO CÁO THƯ NG NIÊN ... Nam Công ty TNHH Xây d ng Thành Nam Công ty CP u XD Thành Nam T1/2007 - T12/2011 Công ty CP u Xây d ng Thành Nam T1 /2012 - Công ty CP u Xây d ng Thành Nam Ch c v K toán viên Phó phòng...
 • 54
 • 21
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2014 - Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh

Báo cáo thường niên năm 2014 - Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh
... 3I/1 22014 WD Gi6 g6c criahdngtdn Lho - Hdngmuadangdi dudng - NguyanliCu,vat liCu - C6ngcq, dpngcg - Chi phi sin xu6tkinh doanhdd dang - I nannpnam - Hanghod - Hanggui di b6n - Hangh6akho bdothu6 - ... dQngkinh doanhcriaC6ngty phen6$hkioan thu nhip dugcchiatu lqi nhuanthuAnluy ki: cia COngty li6n doanh phetsinhsaukrhig6pv6n li6n doanh c C6Dgty Hoatdonglien doanhtheohinl thrtcHoatdongkinh doanhd6ngki6msoit ... DIJgc tcdlr ro,itl - BAng cand6ik6toenhgpnh6t -' ,l 8-ll - 860 caok6tquehoatdongkinh doanhhqpnhat - B60060luu chuyAntidnt€ hqpnhdt 1 3-1 4 - Banthuy6tdinh beoc6otdi chinhhqpnhAt 1 5-4 0 '4i r|,irN I...
 • 68
 • 33
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2015 - Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP

Báo cáo thường niên năm 2015 - Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP
... phdn chi ph6i adr vai c6ng ty l co) - COng ty (Kh6ng co) - COng ty mg (Kh6ng j i - COng ty li€n nih: Cd (hai) C6ng ty ti€n kiit nhu sau COng ty CO phAn Delex ViQt Nam - Dia chi: Di0m cdng nghiQp ... thri 5: ngity 04103120\6 - V6n diOu lQ: 174.554.000.000 ttdng - Vdn ddu tu cria chri sd hfiu: 174.554.000.000 d6ng - S6 eiQn thopi: 04.2260.6166 - Website: nhpvietnam.com - Md c6 phi6u: NHP Qui ... c6ng ty 4.3 Cdc cdng ty con, chng ty liin k€t: (N\u danh sdch, rtla chi, IInh vtgc sdn xuiit kinh doanh chtnh, viSn diiu lp thryc g6p, ty rQ s0 hiru ctfia c6ng ty tgi ctic c6ng ty con, cbng ty...
 • 44
 • 48
 • 1

Báo cáo thường niên năm 2014 - Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP

Báo cáo thường niên năm 2014 - Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP
... yết, công ty công ty nắm giữ quyền kiểm soát cổ phần chi phối, công ty nắm quyền kiểm soát cổ phần chi phối công ty niêm yết - Công ty mẹ (Không có) 10 - Công ty con(Không có) - Công ty liên ... khẩu Liên Việt Năm 2014 2.571.624.000 Năm 201 4- 2015 9.740.000.000 Công ty Cổ phần Xơ sợi Việt Nam Năm 2014 752.000.000 Công ty TNHH Thịnh Phát Năm 2014 50.819.131.888 Công ty Cổ phần Hóa chất ... (Nguồn: Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập NHP) Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 11/10/2013, vậy, 2.500.000 cổ phiếu cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần Sản...
 • 52
 • 62
 • 1

Báo cáo thường niên năm 2008 - Công ty cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ ôtô PTM

Báo cáo thường niên năm 2008 - Công ty cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ ôtô PTM
... t cụng ty th c hi n, cỏc ngh quy t c a H QT u c tri n khai v th c hi n y t i Cụng ty - H QT ó a nh ng nh h ty ng chi n l c lõu di cho phỏt tri n SXKD c a Cụng Ho t ng c a BKS : - Ban ki ... qua t i i h i c ụng ngy 26/01 /2008 - Ch o v th c hi n hon thi n ton b h s niờm y t c a Cụng ty t i Trung tõm giao d ch ch ng khoỏn H n i n ngy 16/01/2009 Cụng ty c ph n khuụn m u chớnh xỏc v ... phi u c a Cụng ty t i sn giao d ch Trung tõm giao d ch ch ng khoỏn H n i - Ch o, ph i h p v i Ban giỏm c Cụng ty lm th t c xin c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t t i tr s Cụng ty 256 ng Kim...
 • 7
 • 47
 • 0

Xem thêm