Báo cáo tài chính năm 2011 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

Báo cáo tài chính năm 2011 (đã kiểm toán) - Công ty cổ phần Đầu tài chính BIDV

Báo cáo tài chính năm 2011 (đã kiểm toán) - Công ty cổ phần Đầu tư tài chính BIDV
... +8 4-4 -3 82 4-1 990/1 aaschn@hn.vnn.vn I www.aasc.com.vn A member of I!II!llnternational A world-wide I Fax.:+8 4-4 -3 82 5-3 973 network of independent accounting firms and business advisers CONG TY ... Tuy~t Mai ~\c;r-, ',\ ~\ - CONG TY co PHAN BAu n1 TAl CHINH BIDV Bao clio tai chinh T~ng 14, Thap A Vincom, 191 Ba Tri~u, PhuOng Le D~i cho nam tai chinh k~t thUc 31 thang 12 nam 2011 Hanh, Qu~n ... chinh cua Cong ty c6 phAn BAu tu Tai chinh BIDV t...
 • 6
 • 28
 • 0

Báo cáo tài chính năm 2011 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Đầu Xây dựng Bạch Đằng TMC

Báo cáo tài chính năm 2011 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC
... dựng Bạch Đằng - TMC Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG - TMC Chúng thực kiểm toán Báo cáo tài Công ty Cổ phần Đầu Xây dựng Bạch Đằng TMC ... Công ty ) trình bày Báo cáo với Báo cáo tài Công ty cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 kiểm toán kiểm toán viên độc lập KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY Công ty Cổ phần Đầu Xây dựng Bạch Đằng ... - TMC, trước Công ty Cổ phần Đầu Xây dựng Lắp máy TMC (tiền thân Công ty Cổ phần Lắp máy điện nước Xây dựng) thành lập chuyển đổi từ Công ty Lắp máy Điện nước Xây dựng - Tổng Công ty Xây dựng...
 • 28
 • 41
 • 0

Báo cáo tài chính năm 2011 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Đầu CMC

Báo cáo tài chính năm 2011 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Đầu tư CMC
... (VCB) Công ty CP cao su Hòa Bình (HRC) Công ty cổ phần than H Tu (THT) Công ty cổ phần Licogi 16 (LCG) Công ty CP cảng Đoạn xá (DXP) Công ty CP dợc Cửu Long (DLC) Công ty CP cáp v vật liệu (SAM) Công ... ty xây dựng công trình 54 Công ty cổ phần Vĩnh Nguyên Công ty xây dựng 472 Công ty sản xuất v thơng mại TMT Công ty CP công trình v đầu t 120 Công ty TNHH vận tải v TM Thế Hệ Công ty TNHH ABB ... Thanh Văn - Nguyễn Đức Hùng - Công ty cổ phần INOC Việt Nam - Công ty cổ phần đầu t ti Thnh Phát - Nguyễn Sĩ Quang - Lê Anh Tuấn Cuối năm 85.000.000 285.180.000 0 0 0 1.150.000.000 Đầu năm 85.000.000...
 • 26
 • 68
 • 0

Báo cáo tài chính năm 2011 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Đầu Cầu đường CII

Báo cáo tài chính năm 2011 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII
... 207.138.507 - 207.138.507 46.512.751.625 8.98 1.169.418 - - 5.323.405.420 37.531.582.207 643 , HI 3.253 I ~-: -' -C"~ r v :.J"'~." L , • • n~ 'j" t.1 I • ' "" \ (""i!(:: ,.• ' N ( ,\ \ "} ,t '\ ·; ,-: ... ,.• ' N ( ,\ \ "} ,t '\ ·; ,-: U ~ · ;1 ,-' : \ \ J .• ~ \ ,~.;, : ~, • , • ' t ~ ,- -t" , ,~~ ",; ,-' t' / / ~~:;;.'...
 • 25
 • 28
 • 0

Xem thêm