Báo cáo thường niên năm 2014 - Công ty Cổ phần Hòa Việt

Báo cáo thường niên năm 2014 - Công ty Cổ phần Hòa Việt

Báo cáo thường niên năm 2014 - Công ty Cổ phần Hòa Việt
... CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀ VIỆT BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Năm 2014 - Tên tổ chức phát hành/niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀ VIỆT - Địa chỉ: P Long Bình – TP Biên Hoà – Đồng Nai - Điện ... đổi năm Trân trọng./ Nơi nhận: - Như trên; HĐQT, BKS; BGĐ; Các phòng ban; Lưu: VT, TK, BKS 17 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀ VIỆT BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀ VIỆT ... qua: - Các báo cáo tổng kết Công ty - Báo cáo tài năm 2013 kiểm toán - Số liệu phân phối lợi nhuận 2013, trích lập quỹ, cổ tức 2013 11 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀ VIỆT TT Số Nghị Ngày BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN...
 • 18
 • 19
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2014 - Công ty cổ phần CMISTONE Việt Nam

Báo cáo thường niên năm 2014 - Công ty cổ phần CMISTONE Việt Nam
... phdp Iu41); - Kdnh domh bdt dong sdn./ Thbng tin v& mi3 hinh quiIn trj v$ mhy quHn If cba C6ng ty M8 hinh qu6n tri: CBng ty CP CMISTONE Viet Nam hogt dong the0 m& hlnh quhn trj coa CBng ty dgi ch6ng ... plgo~ithdl; - Djch w ~16min tmng xCjY d p ~ kinh g d; Kink doanh v& checfl'n hdnh khdch, vdn rdi h h g hdrm b&ng d; - Ttr van ddir f K (akang bm gdna tw vkn phdp lu& thi, tdi chinh); - Bqi & mua, ... - X@ drpzg c h &ng trinh ddn &ng, c&g nghiep, giao rh6~g,thdy /pi, c6ng l'rinh hg t d ~ ~ d6 thf vd khu c6ng prghitp, M u chb xu&, khu ddu lick, khu gibi irk - Budn bcfn mdy m...
 • 22
 • 124
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2014 - Công ty cổ phần Everpia Việt Nam

Báo cáo thường niên năm 2014 - Công ty cổ phần Everpia Việt Nam
... Supervision of financial activities in 2014: Năm 2014, báo cáo tài Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam kiểm toán Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam BKS nhận thấy báo cáo thể đầy đủ, rõ ràng, phản ánh ... CORPORATE PROFILE Tên công ty : Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam Company name : Everpia Vietnam Joint Stock Company Tên viết tắt Short name : Everpia Vietnam JSC : Everpia Vietnam JSC Giấy chứng ... CÔNG TY CỔ PHẦN EVERPIA VIỆT NAM – BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014 EVERPIA VIETNAM JSC – ANNUAL REPORT 2014 Contents A THÔNG TIN TÀI CHÍNH CƠ BẢN / KEY FINANCIAL INFORMATION B GIỚI THIỆU CÔNG...
 • 121
 • 102
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2014 - Công ty Cổ phần Hóa chất bản miền Nam

Báo cáo thường niên năm 2014 - Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam
... lai BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH Công ty cổ phần Hóa chất miền Nam doanh nghiệp sản xuất hóa chất hàng đầu Việt Nam Sản phẩm hóa chất Công ty nguyên ... hữu: Trong năm 2014, Công ty hoạt động tăng vốn Giao dịch cổ phiếu quỹ: Trong năm 2014, Công ty hoạt động mua bán cổ phiếu quỹ Các chứng khoán khác: 29 Báo cáo thường niên CSV 2014 30 BÁO CÁO BAN ... phần Hóa chất miền Nam 21 Báo cáo thường niên CSV 2014 Từ 2014 đến Ông Lê Thanh Bình giao nhiệm vụ Thành viên HĐQT kiêm Trưởng Phòng Kế hoạch kinh doanh Công ty cổ phần Hóa chất miền Nam Ông...
 • 96
 • 17
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2014 - Công ty cổ phần CNG Việt Nam

Báo cáo thường niên năm 2014 - Công ty cổ phần CNG Việt Nam
... :www .cng- vietnam.com Mã cổ phiếu : CNG 270 TỶ ĐỒNG VỐN ĐIỀU LỆ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014 www .cng- vietnam.com THÔNG TIN CÔNG TY LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Công ty Cổ phần CNG Việt Nam ... triển bền vững” BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014 www .cng- vietnam.com 70 QUẢN TRỊ CÔNG TY 71 Cho tương lai rộng mở BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Đây năm Công ty cổ phần CNG Việt Nam thực báo phát triển bền ... 106 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 107 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014 www .cng- vietnam.com 98 108 - 126 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 99 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty Cổ phần...
 • 67
 • 21
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2014 - Công ty Cổ phần Cafico Việt Nam

Báo cáo thường niên năm 2014 - Công ty Cổ phần Cafico Việt Nam
... Cơng ty cổ phần Cafico việt Nam 11.2001 - 4.2007 : 5.2007 - 4.2008 : 5.2008 - : Kế tốn trưởng Cơng ty cổ phần Cafico Việt Nam 11 Chức vụ cơng tác nay: Kế tốn trưởng cơng ty Số cổ phần nắm giữ : ... Cơ cấu cổ đơng, thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu: a) Cổ phần: - Tổng số cổ phần lưu hành : Trong cổ phần phổ thơng : - Số lượng cổ phần tự chuyển nhượng: 2.443.680 cổ phần 2.443.680 cổ phần 2.224.280 ... kiến kiểm tốn: (Được trích Báo cáo kiểm tốn báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014 Cơng ty cổ phần Cafico Việt Nam) “Theo ý kiến chúng tơi, báo cáo tài phản ánh trung thực...
 • 22
 • 18
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2013 - Công ty Cổ phần Hòa Việt

Báo cáo thường niên năm 2013 - Công ty Cổ phần Hòa Việt
... CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀ VIỆT BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Năm 2013 - Tên tổ chức phát hành/niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀ VIỆT - Địa chỉ: P Long Bình – TP Biên Hoà – Đồng Nai - Điện ... 12 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀ VIỆT BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 Thực công tác tiếp nhận chuyển giao Chi nhánh Viện KTKT Thuốc TP Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần Hòa Việt theo chủ trương Tổng công ty Thuốc Việt ... 18/4 /2013 - Thông qua báo cáo tổng kết Công ty - Thông qua Báo cáo tài năm 2012 kiểm toán 11 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀ VIỆT TT Số Nghị Ngày BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 Nội dung - Thông qua số liệu phân...
 • 16
 • 21
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2014 - Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình

Báo cáo thường niên năm 2014 - Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình
... ngAn hl;ln + H~ 56 toan nhanh: TSLD - Hang tAn kho NQ' ngAn hl;lfl ChUng Khmln An Binh Trang A9S» CHUNa KHOANAN BAO cAo INH THltaNG NIEN 2014 Chi tieu v8 co cdu v6n + H~ s6 N "IV 6n chil sO-hCl'u ... dQng,thaOOkhoan thdp - DQingii quan ly dp truang ph6 phong cAndugc nang cao han nua v~ ky nang quan trio ChUng Khoan An BiOO Trang 15 ~ KHI B'~ A9S» CHUND KHDAN AN BAO cAo BlNH THltO'NG NIEN 2014 4.3 Dinh ... tY dAng tY dAng tY dAng tY dAng, d~t 230% tY dAng so vai k~ ho~ch nam 2014 duQ'c mang I~i chli y~u ill cac ho~t dQng: moi gia~ cung cAp san phfun tai chinh h6 trQ' cho cac nha dAu tu va tu vAn...
 • 24
 • 110
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2014 - Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp

Báo cáo thường niên năm 2014 - Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp
... thuong - Phang Ke toan -Tai chinh - PhOng Dau tu von - PhOng T6 chirc hanh chinh - PhOng Thu k phap che' - Phang Cong nghe thong tin 4.2 Mpg lu-oi hog Ong cila Cong ty 1.Trij sâ chinh - ABIC - Dia ... Cling ty: - Ban kiem tra ki6m soat nOi bO - Ban quail 13'/rüi ro - PhOng Tai san k5 thuat - Phong Hang hai - Phong Phi Hang hai - PhOng Tai bao hiem - Phong Quan 13", dai 13", \fa PTHT - PhOng ... Minh - Dia chi: 38 Phan Dang Ltru Phtrang57 - Quan Phit Nhuan - TP IICM - Dien thogi: 08.38249797 Fax: 08.382.49855 Chi nhanh ABIC - Da 1\l'ang - Dia chi: So Tong phirac P176 - Quan hai Chau- TP...
 • 16
 • 89
 • 0

Xem thêm