Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Hòa Việt

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - Công ty cổ phần CNG Việt Nam

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - Công ty cổ phần CNG Việt Nam
... khac 150 12. 361.569.714 151 1 52 154 158 4.636.318.3 92 3. 525 .331. 626 2. 0 82. 821 4.197.836.875 4.365.804. 822 2. 597.369.7 62 1 .28 4.060.641 2. 0 82. 821 4 82. 291.598 B TAI SAN DAI HAN (20 0 =22 0 +26 0) 20 0 105.573.634 .21 4 ... 39.660 .22 9.0 72 90.994.504.556 24 .614.781.875 4.535.910.887 6.417.666.696 323 12. 9 12. 489.887 27 .22 1 1.771.4 72. 149 2. 727 .22 1 330 28 .578.008.661 21 . 623 .561. 022 6.954.447.639 37.185. 526 .869 30 .23 1.079 .23 0 ... 74.539.180.641 22 .22 8 .20 7.033 82. 491 .24 4.511 (100.000.000) 2. 608. 121 .586 77.047.3 02. 227 2. 739.8 92. 2 32 25.083.598 .22 7 32. 996.497.805 24 .411.148.479 11.589. 121 .21 7 74.307.459.995 8.115.719.058 CONG TY CO...
  • 25
  • 14
  • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2013 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Hòa Việt

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2013 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Hòa Việt
... TÀI SẢN 22 0 22 1 22 2 22 3 22 7 22 8 22 9 23 0 627 .753 .23 2.113 379.761.0 32. 376 7.373.703.308 7.373.703.308 3 .25 4 .21 6. 126 3 .25 4 .21 6. 126 57 .26 4.108.0 92 65.189 .21 4.9 12 53.894.799.950 62. 291.488.578 21 6.476.811 .27 6 ... với Báo cáo tài kèm theo 23 SỐ DƢ VÀ NGHI P VỤ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN Từ 01/01 /20 13 đến 31/ 12/ 2013 VND Bán hàng Công Công Công Công Công Công Công Công Công Công ty ty ty ty ty ty ty ty ty ty TNHH ... + Cổ phiếu ưu đãi - Số lượng cổ phiếu lưu hành + Cổ phiếu thường 12. 853.0 52 12. 853.0 52 12. 853.0 52 12. 853.0 52 12. 853.0 52 01/01 /20 13 VND 12. 853.0 52 12. 853.0 52 12. 853.0 52 12. 853.0 52 12. 853.0 52 Chi...
  • 26
  • 18
  • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình
... khac 30/06 /20 14 S5 pln!t sinh lrang ky 01/01 /20 14 28 .415 .25 0 151.500.000 1 42. 565 .25 0 37.350.000 311.7 82. 720 149 .22 0.000 22 0.000.000 24 1.0 02. 720 149 .22 0.000 22 0.000.000 13.871.894. 329 14. 724 .165.993 ... (3.7 42. 5 52. 769.070) 150.0 12. 355.3 52 Yay ngan hang 25 5.158 .29 5.7 52 3.637.406. 828 .670 (3.7 42. 5 52. 769.070) 150.0 12. 355.3 52 255.158 .29 5.7 52 3.637.406. 828 .670 (3.7 42. 5 52. 769.070) 150.0 12. 355.3 52 30/06 /20 14 ... 38, 424 .29 6857 25 ,166,814,400 1.733. 322 ,495 75.700 4,400000000 (27 .634.683.508) (22 .661 .29 7 .25 2) 11.6 72. 3 82 (56,456 .25 6) 468.750 ( 52. 589.731 ) 1 72. 868.600 (4 .20 5.538) 320 .000.000 20 0000 123 .000 124 .20 0...
  • 32
  • 123
  • 0

Xem thêm