Báo cáo thường niên năm 2013 - Công ty Cổ phần Hòa Việt

Báo cáo thường niên năm 2013 - Công ty Cổ phần Hòa Việt

Báo cáo thường niên năm 2013 - Công ty Cổ phần Hòa Việt
... CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀ VIỆT BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Năm 2013 - Tên tổ chức phát hành/niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀ VIỆT - Địa chỉ: P Long Bình – TP Biên Hoà – Đồng Nai - Điện ... 12 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀ VIỆT BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 Thực công tác tiếp nhận chuyển giao Chi nhánh Viện KTKT Thuốc TP Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần Hòa Việt theo chủ trương Tổng công ty Thuốc Việt ... 18/4 /2013 - Thông qua báo cáo tổng kết Công ty - Thông qua Báo cáo tài năm 2012 kiểm toán 11 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀ VIỆT TT Số Nghị Ngày BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 Nội dung - Thông qua số liệu phân...
 • 16
 • 25
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2013 - Công ty cổ phần Everpia Việt Nam

Báo cáo thường niên năm 2013 - Công ty cổ phần Everpia Việt Nam
... ANNUAL REPORT 2013 67 BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam (gọi tắt Công ty ) đệ trình báo cáo với báo cáo tài hợp Công ty cho năm tài kết ... đặt Cơ sở hợp báo cáo tài Báo cáo tài hợp bao gồm báo cáo tài Công ty báo cáo tài công ty Công ty kiểm soát (các công ty con) lập ngày 31 tháng 12 hàng năm Việc kiểm soát đạt Công ty có khả kiểm ... code BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 Công ty cổ phần Everpia Việt Nam Everpia Vietnam Joint Stock Company Everpia Vietnam JSC VND 279,865,180,000 Duong Xa, Gia Lam, Ha Noi (+8 4-4 ) 3827 6490 (+8 4-4 ) 3678...
 • 55
 • 94
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2013 - Công ty Cổ phần Sara Việt Nam

Báo cáo thường niên năm 2013 - Công ty Cổ phần Sara Việt Nam
... trị - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty thuộc tập đoàn SARA bao gồm: Công ty cổ phần tập đoàn SARA, Công ty cổ phần thiết bị máy Báo cáo thường niên SRA -2 013 Trang 33/35 CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT ... Trong năm 2013, với nhiệm vụ qui định Điều lệ công ty, Ban kiểm soát công ty cổ phần SARA Việt Nam tham gia giám sát đề Báo cáo thường niên SRA -2 013 Trang 34/35 CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM Phòng ... tài - Thực kế hoạch kinh doanh theo chiến lược Công ty HĐQT vạch - Dự kiến Công ty CP SARA Việt Nam đạt lợi nhuận : 10% Báo cáo thường niên SRA -2 013 Trang 21/35 CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM...
 • 35
 • 29
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2013 - Công ty cổ phần Nagakawa Việt Nam

Báo cáo thường niên năm 2013 - Công ty cổ phần Nagakawa Việt Nam
... giá hối đoái quy đổi - ( 16,162) 2,942,762,49 3,960,2 CÔNG TY CỔ PHẦN NAGAKAWA VIỆT NAM 50+60+61) 94,739 CÔNG TY CỔ PHẦN NAGAKAWA VIỆT NAM 41 CÔNG TY CỔ PHẦN NAGAKAWA VIỆT NAM ... soát CTCP Nagakawa Việt Nam  Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Không  Số cổ phần nắm giữ: cổ phần - Sở hữu cá nhân: cổ phần 29 CÔNG TY CỔ PHẦN NAGAKAWA VIỆT NAM - Đại diện sở hữu: cổ phần  Hành ... triển Năm 2002: Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam – Tiền thân Công ty Liên doanh Nagakawa Việt Nam thành lập năm 2002 Tỉnh Vĩnh Phúc, tên giao dịch NAGAKAWA VIETNAM JOINT VENTURE COMPANY, công ty...
 • 41
 • 32
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2013 - Công ty Cổ phần Cafico Việt Nam

Báo cáo thường niên năm 2013 - Công ty Cổ phần Cafico Việt Nam
... h u: 13 hi h Cổ phần: - Tổng s cổ phần ng lưu hành : Trong cổ phần phổ thơng : - S lượng cổ phần t chu n nhượng: 2.443.680 cổ phần 2.443.680 cổ phần 224 280 cổ phần -S lượng cổ phần hạn chế chu ... QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SOÁT TỔNG GIÁM ĐỐC qu n l : - Cơ c u má quản l : SƠ ĐỒ TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM ĐẠI ... : (Khơng) u ền lợi mâu thuẫn với Cơng ty : (Khơng) Cổ phần ngư i c li n qu n ng n m giữ: (Khơng) Cổ phần n m giữ: 19 200 cổ phần 100 cổ phần n m giữ cổ phần cá nhân Bà Lê T ị T u Hà, Kế tốn...
 • 22
 • 24
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2014 - Công ty Cổ phần Hòa Việt

Báo cáo thường niên năm 2014 - Công ty Cổ phần Hòa Việt
... CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀ VIỆT BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Năm 2014 - Tên tổ chức phát hành/niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀ VIỆT - Địa chỉ: P Long Bình – TP Biên Hoà – Đồng Nai - Điện ... đổi năm Trân trọng./ Nơi nhận: - Như trên; HĐQT, BKS; BGĐ; Các phòng ban; Lưu: VT, TK, BKS 17 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀ VIỆT BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀ VIỆT ... qua: - Các báo cáo tổng kết Công ty - Báo cáo tài năm 2013 kiểm toán - Số liệu phân phối lợi nhuận 2013, trích lập quỹ, cổ tức 2013 11 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀ VIỆT TT Số Nghị Ngày BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN...
 • 18
 • 21
 • 0

báo cáo thường niên năm 2013 công ty cổ phần xi măng và xây dựng quảng ninh

báo cáo thường niên năm 2013 công ty cổ phần xi măng và xây dựng quảng ninh
... hình tài Cơng ty cổ phần Xi măng xây dựng Quảng Ninh năm 2012 2013 a) Tình hình tài Cơng ty cổ phần xi măng xây dựng Quảng Ninh năm 2012 2013 (nguồn báo cáo tài riêng) Chỉ tiêu Năm 2012 % tăng ... vốn góp cổ phần) Cơng ty cổ phần Xi măng xây dựng Quảng Ninh Cơng ty cổ phần thành viên gồm đơn vị: + Cơng ty Cổ phần Hải Long + Cơng ty cổ phần Xây dựng Phương Nam 135 + Cơng ty cổ phần Cơ khí ... đến năm 2000: Trưởng phòng Kỹ thuật xây dựng - Cơng ty Xi măng xây dựng Quảng Ninh - Từ năm 2000 đến năm 2007: Giám đốc Xí nghiệp xây dựng Hạ Long - Cơng ty cổ phần xi măng xây dựng Quảng Ninh...
 • 48
 • 251
 • 0

báo cáo thường niên năm 2013 công ty cổ phần xi măng bắc giang

báo cáo thường niên năm 2013 công ty cổ phần xi măng bắc giang
... Bắc Giang việc thành lập lại Công ty xi măng Bắc Giang Thực chủ trương Nhà Nước việc chuyển Doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Cổ phần Năm 2004 Công ty tiến hành công tác cổ phần hoá đến năm ... hoá đến năm 2005 Công ty xi măng Bắc Giang thức chuyển thành Công ty Cổ phần xi măng Bắc Giang theo Quyết định số 28/QĐ-CT ngày 07/01/2005 chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Công ty thức nhận giấy ... Lịch sử hoạt động Công ty Những kiện quan trọng: Công ty cổ phần cổ phần xi măng Bắc Giang trước doanh nghiệp Nhà Nước thuộc Sở xây dựng Bắc Giang Tiền thân Xí nghiệp xi măng Bắc địa bàn xã Bố...
 • 22
 • 149
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2013 - Công ty cổ phần Bê tông Becamex

Báo cáo thường niên năm 2013 - Công ty cổ phần Bê tông Becamex
... lƣợng cho công trình - Báo cáo thƣờng niên 2013 VI – BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX 42 | Chất lƣợng cho công trình ... doanh năm 2013 04 /2013/ NQ-HĐQT 13/4 /2013 05 /2013/ NQ-HĐQT 23/5 /2013 06 /2013/ NQ-HĐQT 18/7 /2013 Phê duyệt Quy chế quản trị Công ty Cổ phần tông Becamex ngày 16/7 /2013 có hiệu lực kể từ ngày 18/7 /2013 ... IDC)và Công ty Cổ phần tông Becamex (Becamex ACC) Hợp đồng kinh tế số 0113102/HĐKT-ACC Tổng Công ty Đầu tư & Phát triển Công nghiệp TNHH Một thành viên (BECAMEX IDC)và Công ty Cổ phần tông Becamex...
 • 85
 • 115
 • 0

Xem thêm