van de gia dinh

Chương Ĩ. Vấn đề gia đình trong quá trình xây dựng CNXH

Chương Ĩ. Vấn đề gia đình  trong quá trình xây dựng CNXH
... phủ nhận, hạ thấp vai trò gia đình sai lầm II- Những điều kiện xây dựng gia đình trình xây dựng Chủ Nghĩa Xã hội Điều kiện kinh tế - xã hội Quá trình cải tạo xây dựng CNXH tạo sở kinh tế - xã ... niệm GĐ: Gia đình thiết chế xã hội đặc thù, nhỏ nhất, Gia đình đựơc hình thành từ sớm trải qua trình phát triển lâu dài: gia đình huyết tộc, gia đình bè bạn, gia đình đối ngẫu, gia đình vợ chồng ... xây dựng gia đình, coi việc xây dựng gia đình nội dung quan trọng nghiệp xây dựng CNXH - Về văn hoá: việc nâng cao dân trí, thờng xuyên giáo dục giới tính, giáo dục tình yêu - hôn nhân gia đình, ...
  • 7
  • 957
  • 16

Vấn đề gia đình trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội

Vấn đề gia đình trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội
... ôn tập Phân tích quan niệm gia đình? Phân tích vị trí chức gia đình? Những điều kiện xây dựng gia đình trình xây dựng chủ nghĩa hội? Phân tích vấn đề xây dựng gia đình Việt Nam nay? 159 ... triển hội, xây dựng phát triển gia đình, mặt khác cần đưa đề nghị sửa đổi, bổ sung hoàn thiện sách hội có liên quan đến vấn đề xây dựng gia đình: việc làm, xoá đói giảm nghèo, phúc lợi ... tiền đề hội quan trọng để xây dựng gia đình bình đẳng tiến hạnh phúc c) Điều kiện hội Cùng với phát triển khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, nhà nước hội chủ nghĩa trọng xây dựng...
  • 13
  • 618
  • 2

Đề tài NHỮNG vấn đề GIA ĐÌNH NHẬT bản HIỆN đại

Đề tài NHỮNG vấn đề GIA ĐÌNH NHẬT bản HIỆN đại
... mạnh mẽ, vấn đề xác định sắc văn hoá dân tộc dân tộc điều cần thiết Nghiên cứu vấn đề gia đình Nhật Bản đại tìm hiểu gia đình, mối quan hệ gia đình Nhật Bản với vấn đề mà xã hội Nhật Bản quan ... cập nhật vấn đề gia đình Nhật Bản Từ giúp hiểu nguyên nhân ảnh hưởng vấn đề gia đình Nhật Bản xã hội Nhật Bản Góp phần vào trình nghiên cứu Nhật Bản Việt Nam + Ý nghĩa thực tiễn: Việt Nam Nhật Bản ... trúc đề tài: Gồm có chương: - Chương I: Khái quát gia đình Nhật Bản - Chương II: Thực trạng gia đình Nhật Bản đại - Chương III: So sánh gia đình Nhật Bản gia đình Việt Nam CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT GIA...
  • 116
  • 621
  • 4

Tài liệu CHƯƠNG 11: VẤN ĐỀ GIA ĐÌNH VÀ XÂY DỰNG GIA ĐÌNH TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CNXH pptx

Tài liệu CHƯƠNG 11: VẤN ĐỀ GIA ĐÌNH VÀ XÂY DỰNG GIA ĐÌNH TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CNXH pptx
... QUAN HỆ GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI c Các hình thức phát triển gia đình Gia đình huyết tộc Gia đình tập thể Gia đình palanuan Gia đình đối ngẫu Gia đình Xã hội phong kêến Gia đình cá thể Gia đình vợ chồng ... tế bào XH GIA ĐÌNH GIA ĐÌNH GIA ĐÌNH GIA ĐÌNH GIA ĐÌNH GIA ĐÌNH GIA ĐÌNH GIA ĐÌNH GIA ĐÌNH I GIA ĐÌNH, MỐI QUAN HỆ GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - Tính chất định tình độ phát triển kinh tế - xã hội qui mô, ... I GIA ĐÌNH, MỐI QUAN HỆ GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI Vai trò, vị trí quan hệ gia đình xã hội a Sự phát triển XH qui định hình thái, qui mô kết cấu gia đình - Gia đình tế bào XH GIA ĐÌNH GIA ĐÌNH GIA ĐÌNH...
  • 14
  • 471
  • 11

Vấn đề gia đình trong truyện ngắn của một số nhà văn nữ thời kì đổi mới

Vấn đề gia đình trong truyện ngắn của một số nhà văn nữ thời kì đổi mới
... đổi văn xuôi thời đổi 12 Chương GIA ĐÌNH - MỐI QUAN TÂM CỦA CÁC NHÀ VĂN NỮ THỜI KỲ ĐỔI MỚI 1.1 Vấn đề gia đình văn học trước sau thời kỳ đổi 1.1.1 Vấn đề gia đình văn học trước thời kỳ đổi ... biệt truyện ngắn bút nữ Trên lý khiến chọn đề tài Vấn đề gia đình truyện ngắn số nhà văn nữ thời kỳ đổi mới Lịch sử vấn đề 2.1 Nghiên cứu chung truyện ngắn sau 1975 Trước tìm hiểu vấn đề gia đình ... BẢN CỦA VẤN ĐỀ GIA ĐÌNH TRONG TRUYỆN NGẮN CÁC NHÀ VĂN NỮ THỜI KỲ ĐỔI MỚI 2.1 Bi kịch hôn nhân - gia đình Từ sau thời đổi 1986, văn học mở rộng tầm nhìn, với “cởi trói” cho nhà văn vấn đề liên...
  • 118
  • 735
  • 7

luận văn vấn đề gia đình và xây dựng gia đình văn hóa ở tỉnh hà tĩnh

luận văn vấn đề gia đình và xây dựng gia đình văn hóa ở tỉnh hà tĩnh
... Trên sở làm rõ vấn đề luận thực tiễn gia đình, văn hóa gia đình công tác xây dựng gia đình văn hóa Tĩnh, luận văn sâu khảo sát, đánh giá thực trạng xây dựng gia đình văn hóa tỉnh Tĩnh ... công trình đề cập đến gia đình, văn hóa gia đình, gia đình văn hóa nói chung, song chưa đề cập đến vấn đề văn hóa gia đình xây dựng gia đình văn hóa Tĩnh Có thể khẳng định, Tĩnh chưa có ... khoa học luận văn - Góp phần làm rõ mặt lý luận thực tiễn văn hóa gia đình vấn đề xây dựng gia đình văn hóa Tĩnh - Đề xuất giải pháp nhằm đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa Tĩnh...
  • 16
  • 2,457
  • 4

LUẬN VĂN:Vấn đề gia đình và xây dựng gia đình văn hóa ở tỉnh Hà Tĩnh doc

LUẬN VĂN:Vấn đề gia đình và xây dựng gia đình văn hóa ở tỉnh Hà Tĩnh doc
... rõ vấn đề luận thực tiễn gia đình, văn hóa gia đình công tác xây dựng gia đình văn hóa Tĩnh, luận văn sâu khảo sát, đánh giá thực trạng xây dựng gia đình văn hóa tỉnh Tĩnh Từ đó, đề xuất ... công trình đề cập đến gia đình, văn hóa gia đình, gia đình văn hóa nói chung, song chưa đề cập đến vấn đề văn hóa gia đình xây dựng gia đình văn hóa Tĩnh Có thể khẳng định, Tĩnh chưa có ... vấn đề văn hóa gia đình vận động xây dựng gia đình văn hóa Tĩnh * Phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu tình hình văn hóa gia đình xây dựng gia đình văn hóa Tĩnh khoảng 10 năm trở...
  • 16
  • 478
  • 1

Qui định cấp giấy phép lái xe dựa vào chiều cao: vấn đề giả định và bằng pot

Qui định cấp giấy phép lái xe dựa vào chiều cao: vấn đề giả định và bằng pot
... BYT định sử dụng chiều cao làm marker thay cho chiều dài chân với giả định Nhưng e lí giải có vấn đề giả định, vấn đề khoa học Vấn đề giả định Giả định BYT hiểu qua phát biểu “người điều khiển xe ... 0.50, chiều dài chân 75 cm, tức phép lái xe gắn máy 55 cc Do đó, dựa vào chiều cao giả định bất biến tỉ số chiều dài chân BYT dẫn đến nhiều sai lầm việc cấp giấy phép lái xe Vòng ngực 72 cm? Qui định ... biết) dựa vào chiều cao hay BMI để cấp lái xe ôtô xe gắn máy Trong thực tế, có nhiều người thấp 150 cm hay thấp 145 cm lái xe, kể xe tải lớn Nếu dựa vào chiều dài chân tương quan với chiều cao xe...
  • 8
  • 232
  • 0

Vấn đề gia đình trong xã hội học 1 ppsx

Vấn đề gia đình trong xã hội học 1 ppsx
... dù hội phát triển, quan tâm hội gia đình thành viên gia đình qua sách bảo hiểm, chăm sóc y tế, dưỡng lão nuôi dưỡng gia đình có đặc thù mà hội dù đại đến đâu thay không nên đặt vấn đề ... gia đình hội a) Gia đình tế bào hội Có thể ví hội thể sống hoàn chỉnh không ngừng biến đổi "sắp xếp, tổ chức" theo nhiều mối quan hệ gia đình xem tế bào, thiết chế sở Mỗi chế độ hội ... định gia đình Nhưng hội lại tồn thông qua hình thức kết cấu quy mô gia đình Mỗi gia đình hạnh phúc, hoà thuận cộng đồng hội tồn vận động cách êm thấm Mục đích chung vận động biến đổi hội...
  • 6
  • 316
  • 1

Vấn đề gia đình trong xã hội học 2 ppsx

Vấn đề gia đình trong xã hội học 2 ppsx
... triển hội, có xây dựng phát triển gia đình, mặt khác cần đưa đề nghị sửa đổi, bổ sung hoàn thiện sách hội có liên quan đến vấn đề xây dựng gia đình: việc làm, xoá đói giảm nghèo, phúc lợi ... hội, y 158 tế chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, dân số kế hoạch hoá gia đình d) Trong số vấn đề hội nay, quan tâm đến sách nhằm giải phóng phụ nữ, phát huy vai trò người phụ nữ gia đình hội ... ôn tập Phân tích quan niệm gia đình? Phân tích vị trí chức gia đình? Những điều kiện xây dựng gia đình trình xây dựng chủ nghĩa hội? Phân tích vấn đề xây dựng gia đình Việt Nam nay? 159 ...
  • 6
  • 266
  • 0

Vấn đề gia đình trong xã hội học 3 pptx

Vấn đề gia đình trong xã hội học 3 pptx
... biệt Trong tính thực nó, chất người tổng hoà quan hệ hội" 1 Con người tồn tách khỏi hội Chỉ hội người trao đổi lao động, thông qua mà thoả mãn nhu cầu sống, ăn, ở, lại v.v Trong hội ... Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t 3, tr 11 160 bước hoàn thiện nhân cách - Quan niệm người hội chủ nghĩa: Con người hội chủ nghĩa bao gồm người từ hội cũ để lại người sinh hội Con người ... Con người sống chế độ hội chủ nghĩa mang nét đặc trưng chủ nghĩa hội, song chịu ảnh hưởng tư tưởng, tác phong, thói quen hội cũ Cho nên, trình xây dựng người hội chủ nghĩa trình diễn...
  • 6
  • 246
  • 0

Vấn đề gia đình trong xã hội học 4 doc

Vấn đề gia đình trong xã hội học 4 doc
... phát triển hội d) Vai trò nguồn lực người lĩnh vực hội Những vấn đề hội bao gồm: Vấn đề lao động việc làm, thực công hội, thực xoá đói, giảm nghèo, v.v Muốn giải tốt vấn đề này, đòi ... Giải lao động việc làm vấn đề gia đình, toàn hội quan tâm, có giải tốt vấn đề lao động việc làm phát huy mạnh đất nước, giải tốt vấn đề hội khác Song, muốn giải tốt vấn đề lao động việc làm, ... trở thành hội học tập"1 Trong trình giảng dạy, học tập, tìm biện pháp để thực "phát huy tinh thần độc lập suy nghĩ sáng tạo học sinh, sinh viên, đề cao lực tự học, tự hoàn thiện học vấn tay...
  • 6
  • 288
  • 0

Vấn đề gia đình trong xã hội học 5 docx

Vấn đề gia đình trong xã hội học 5 docx
... mối quan hệ hội; động lực trực tiếp để người hoạt động lĩnh vực hội Phát triển kinh tế, nâng cao suất lao động tiền đề, điều kiện cho việc thực sách hội Thực tốt sách hội, thực công ... động học tập phấn đấu vươn lên, cống hiến cho hội góp phần to lớn phát triển kinh tế đất nước 172 Chính sách hội chủ nghĩa hội phải hướng tới người người Mục tiêu cao chủ nghĩa hội ... sách hội phù hợp Chính sách hội phận hợp thành sách Đảng Cộng sản Nhà nước hội chủ nghĩa thể lý tưởng trị, cương lĩnh, đường lối cách mạng Đảng Cộng sản, hệ thống pháp luật Nhà nước hội...
  • 6
  • 235
  • 0

Vấn đề gia đình trong xã hội học 6 pps

Vấn đề gia đình trong xã hội học 6 pps
... Chương X: Vấn đề tôn giáo trình xây dựng chủ nghĩa hội Chương XI: Vấn đề gia đình trình xây dựng chủ nghĩa hội Chương XII: Vấn đề nguồn lực người trình xây dựng chủ nghĩa hội 178 ... nước hội chủ nghĩa Chương VIII: Cơ cấu hội - giai cấp liên minh công nhân với nông dân trí thức trình xây dựng chủ nghĩa hội Chương IX: Vấn đề dân tộc trình xây dựng chủ nghĩa hội ... tưởng hội chủ nghĩa Chương III: Sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Chương IV: Cách mạng hội chủ nghĩa Chương V: Thời đại ngày Chương VI: hội hội chủ nghĩa Chương VII: Nền dân chủ hội...
  • 5
  • 262
  • 0

Xem thêm