Báo cáo tài chính quý 2 năm 2010 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2010 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Sara

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2010 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Sara
... 4.5 62. 485.108 2. 565. 724 .884 646.931. 421 (60.877.3 42) 22 6.308.405 4.550.000 977.480 .22 8 20 2.367.5 12 1.034 .22 7 .25 8 1.000.000.000 34 .22 7 .25 8 61.173.8 72. 2 42 61.173.8 72. 2 42 61.087.750.000 559 .27 2.7 52 ... cu i Quý II 5 .26 2.959.609 4. 728 .7 32. 361 600.096.884 2. 044.686.437 889.758. 921 (48 .28 2.399) 199.4 02. 740 4.550.000 937 .21 8.593 101.301.185 534 .22 7 .25 8 500.000.000 34 .22 7 .25 8 S đ un m 5.596.7 12. 366 ... ng 12. 000.000 1.3 52. 419 .24 0 790.709.789 52. 000.000 776.706.913 14.175 .25 0.377 12. 929 .467.5 42 S cu i Quý II -2 0 10 Hàng t n kho - Nguyên li u, v t li u - Công c , d ng c - Chi phí SX, KD d dang -...
 • 22
 • 31
 • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2009 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2009 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu
... 10, 622 ,20 7, 627 15, 122 ,613,106 Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 10, 622 ,20 7, 627 15, 122 ,613,106 7,5 92, 229 ,909 10,7 82, 534,609 3, 029 ,977,718 4,340,078,497 673,4 02 1 ,28 8,098 ... Công ty Cổ phần Đại Châu Tổ 23 , Cụm 4, P.Nhật Tân, Q.Tây Hồ, Hà Nội ĐT: 37194353 Fax: 37183635 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Quý II năm 20 09 Đơn vị tính : VND STT Chỉ tiêu Kỳ báo cáo ... động tài Chi phí tài 20 5,664,141 709, 129 , 927 Chi phí bán hàng 6,353,001 24 ,155, 522 Chi phí quản lý doanh nghiệp 656,657,643 1,167 ,25 1 ,25 2 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 2, 161,976,335 2, 440, 829 ,894...
 • 2
 • 53
 • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2008 - Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2008 - Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN
... 7,409, 624 ,051 45,448,063 ,25 8 25 ,694 ,24 7,901 341,177,470 5,846,573,758 20 ,975,688,180 2, 041,099,6 52 101,676,743 1,939, 422 ,909 22 ,915,111,089 3,455,7 52, 128 19,459,358,961 25 4,711,906 19 ,20 4,647,055 ... 89,015,431 3, 027 ,7 32, 163 4,507,988, 322 101,448,589 97,061,116 4,387,473 4,5 12, 375,795 839,7 42, 451 3,6 72, 633,344 21 3,9 52, 977 3,458,680,367 Lũy kế từ đầu năm 57,354,966, 728 57,354,966, 728 49,945,3 42, 677 ... ích cổ đông thiểu số Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ Bùi Xuân Tường Người lập biểu Trương Thị Đông Hà Kế toán trưởng 31,0 42, 343, 723 31,0 42, 343, 723 26 ,059,315, 026 4,983, 028 ,697 4,077 ,29 0,535...
 • 2
 • 63
 • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2009 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Sara

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2009 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Sara
... (*) 22 0 22 1 22 2 22 8 22 9 23 0 29 ,757,419 ,29 2 29 ,757,419 ,29 2 - 29 ,757,419 ,29 2 29 ,757,419 ,29 2 - 41,8 52, 193 96,704,693 III chi phí xây dựng dở dang IV Các khoản ký quỹ, ký cợc di hạn Tổng cộng tài ... 100 110 111 1 12 113 120 121 128 129 130 131 1 32 133 134 135 136 138 139 140 141 1 42 143 144 145 146 147 149 150 151 1 52 153 154 155 160 161 1 62 200 21 0 21 1 21 2 21 3 21 4 21 5 21 6 21 7 21 8 Số cuối kỳ ... 37,0 92, 434 12, 631 ,25 8,158 3,057,437, 828 6,634,960,619 53, 824 ,8 52 3,116,690,435 2, 885,034,859 22 5 ,28 9,661 23 0,345,044 76,1 02, 016 - 84,759,666 - 149,187,645 145,585,378 3 ,25 2 ,28 1,596 1,431, 426 ,078 1, 820 ,855,518...
 • 17
 • 65
 • 0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2010 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Sara

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2010 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Sara
... 1, 1 21, 800,000 - S cu i Quý I-2 010 1, 1 21, 800,000 1, 1 21, 800,000 - 1, 1 21, 800,000 1, 1 21, 800,000 S đàu Quý I-2 010 3,576,5 21, 600 S cu i Quý I-2 010 3.948.909.6 21 18,2 61, 022 26.4 31. 393 1, 797,924,688 1, 797,924,688 ... 469.8 61. 711 14 0.000.000 14 6.674 .13 4 4 61. 326.087 10 8,5 91, 4 21 1,650,000 525,665,000 11 ,025,000 10 8,5 91, 4 21 1,650,000 850.5 91. 400 11 ,025,000 S đàu Quý I-2 010 (60.877.342) S cu i Quý I-2 010 (3.497.5 21) ... đàu Quý I-2 010 S cu i Quý I-2 010 523,294,934 389.6 41. 878 65.895.000 612 . 313 .13 9 523,294,934 1. 067.850. 017 S đàu Quý I-2 010 50.203.696 S cu i Quý I-2 010 98.6 71. 975 2,320,086 ,12 1 724,866,5 81 649 ,13 4,540...
 • 22
 • 70
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2010 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Sara

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2010 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Sara
... phòng tài L i nhu n ch a phân ph i Qu h tr s p x p doanh nghi p II Ngu n kinh phí qu khác Ngu n kinh phí hình thành TSC T NG C NG NGU N V N Mã s 30 0 31 0 31 1 31 2 31 3 31 4 31 5 31 6 31 9 32 3 33 0 33 4 33 6 ... khác C ng Thuy t minh Báo cáo tài K t thúc ngày 30 tháng n m 2010 S đ un m 41.852.194 214.800.656 80 .39 2.988 33 7.045. 838 401.154 .33 9 44. 433 .000 445.587 .33 9 S cu i Quý III -2 010 3, 000,000,000 450,000,000 ... 418.5 63. 979 I K TOÁN S đ un m 479.274. 833 479.274. 833 74. 931 .529 74. 931 .529 63. 190.6 93 11.740. 836 0 - c đ c đ ng th i v i Báo cáo tài chính) Công ty C ph n t p đoàn SARA a ch : Km s đ ng Lê Nin, thành...
 • 22
 • 29
 • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Sara

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Sara
... 27 .27 2. 727 27 .27 2. 727 6.409 .27 2. 727 6.409 .27 2. 727 6.818.1 82 1.363.636 8.181.818 2. 794.505.6 82 200.801.136 2. 995.306.818 20 .454.545 19.090.909 3.614.767.045 3.413.965.909 30/06 /20 11 VND 26 5. 721 .156 ... 157.147.309 1 .20 6.403.667 ( 12. 033.918) 34 .22 7 .25 8 1 .21 6.550.413 16 .24 6.930 34 .22 7 .25 8 34 .22 7 .25 8 34 .22 7 .25 8 86.985.411.104 86.985.411.104 85.017.848.1 52 4 42. 745.000 584 .26 0.165 5 42. 445 .23 4 398.1 12. 553 ... t tài dài h n 31/06 /20 11 01/01 /20 11 VND VND a u t vào công ty con: b u t vào công ty liên k t 32. 494.0 32. 4 92 32. 494.0 32. 4 92 Công ty CP truy n hình Cáp Ngh An 3.000.000.000 3.000.000.000 Công ty...
 • 17
 • 30
 • 0

Xem thêm