Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014 - Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014 - Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014 - Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
... 3 3- Chi phi bdn hing 3l.l Chiphi nhan c6ng i3 .2 Chi phi vat li6u : 4.031 61 L6A2 5.2t6.161 .20 6 1.037.611.6t2 Nim - 20 13 NIm 20 14 20 13 ( .27 4.719 .22 3) (22 .21 2. 121 ) 2. 810.909 16 20 9 cO dinh : s, 12. 9 62. 9 82 ... s, 12. 9 62. 9 82 (27 0.179 .22 3) 2. 840.909 (22 .21 2. 127 .\ Nim 20 1,1 Nnm 20 13 4 .25 8 .21 2. 921 3.089 .23 0.5i9 7.983.475.566 88.877.5 r 176.159.,193 1 12. 016.466 Quy II - 20 13 131.879.345 i 56.167.560 :{71. 026 .010 ... d6i hdng 421 691 50 2. 51',/.42s.t06 667.73 r.855 121 . 423 . 622 16.905.42i.609 419.959.371 .26 7 4 12. 5 82. 486.881 18i. 120 .870.l,l0 ,1 02. 580.19i.480 398.600. 526 .085 42' ,7.816 .26 1 881. 922 .28 4 871.160.577...
 • 23
 • 138
 • 0

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2014 - Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2014 - Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
... L251.512.0 04 : Thi lao cia Bdn ,13.567.63 43 8. 841 .2 54 ; d6 - Thn lda cnd HDQT a Thu bi c0ns 3.182 t 34. 798 4r4.s6i.960 3.1:15.8 64 99:l 1.957. 541 . 946 l02.a0a.a0a 142 .00a.aa0 346 0a0.aa] r.a0a.a0a 33. 044 .40 0 ... 10.502.287.606 4. 210.21 i 33 .4 Chi phi khau hao tdi "- 82.901.111 (338.238.000) 20 14 Qui IV - 2013 Qui IV - 20 14 sii 24) 33.1 Chi phi c6ng cu, duns cu - .866.661 2013 618.188.000 Qut rV - 20 14 Q''t IV- s6 ... 019 .40 0.396) 230 lty IV- C6c khoin dAu tu tii chinh ddi han 46 .43 2.983.813 v.t2 35.950.073.3 94 37.995.238.0s8 62.\72 .46 3.10t 48 .691 .45 4.862 242 k6 13.225.982.227 241 - Gi6 tri hao mdn v.l1 240 ...
 • 23
 • 137
 • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2010 - Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2010 - Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu
... 7 ,23 5,667,761 5 ,27 1, 622 ,138 12, 507 ,28 9,899 25 2, 480,766,369 1,984,430,6 82 4,465,197,051 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 - 22 ) - (24 + 25 )] 30 -7 ,5 72, 006,814 -5 ,035,794,019 - 12, 607,800,833 ... V.16 27 ,999,901,446 808,474 ,27 6 1,104,309,381 128 ,698,396 72, 409,569,137 4 32, 248,166 1, 126 ,5 12, 0 52 20,590,104 2, 7 32, 841,635 7,576 ,28 2 ,26 0 329 ,000,545 27 ,066,575,098 39,399,943 27 ,1 62, 405, 427 19,715, 829 ,598 ... tên Công ty Cổ phần TM DV Dầu Khí Vũng Tàu 52 Lý Thường Kiệt, P1, TP Vũng Tàu BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Đơn vị tính: VNĐ Quý năm 20 10 Chỉ tiêu Mã số Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ...
 • 4
 • 32
 • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng
... 13,154,365 ,25 1 Quý II .20 10 8, 425 ,9 62, 628 4,650,475,013 3,489,471, 623 18,091,590,697 Quý II .20 11 1 72, 283,7 72 11,915,434 ,25 1 Quý II .20 10 146 ,28 2,837 - 1 72, 283,7 72 Quý II .20 11 - 789,079, 621 935,3 62, 458 Quý ... 30/06 /20 11 - 63,636,367 140,389,340 156,394,465 360, 420 ,1 72 01/01 /20 11 30/06 /20 11 87,378, 928 196,545,767 35,868, 520 - 01/01 /20 11 62, 703,041 109, 123 ,105 319,793 ,21 5 30/06 /20 11 171, 826 ,146 01/01 /20 11 ... ( 520 ,445,857) 661,600,000 - (486,360,000) (1,683, 926 ,576) (173,610,941) 1 ,25 2,181,818 (3,419,084, 520 ) 2, 0 12, 588, 020 6,000,000 ( 321 , 925 , 623 ) 1,9 12, 307 ,29 5 21 22 23 24 25 26 27 30 31 32 33 34 35 36 40 50...
 • 14
 • 23
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014 - Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014 - Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng
... chi nghiệp, dự án 31 0 31 1 31 2 31 3 31 4 31 5 31 6 31 7 31 8 31 9 32 0 32 3 33 0 33 1 33 2 33 3 33 4 33 5 33 6 33 7 33 8 33 9 400 410 411 412 4 13 414 415 416 417 418 419 420 421 422 430 432 433 439 440 Thuyết minh ... - Báo cáo tài Q III năm tài 2014 CƠNG TY: Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng Địa chỉ: Số 290 đường Hà Nội, Hồng Bàng, Hải Phòng Tel: 031 .35 40418 Fax: 031 .35 40417 Mẫu số B01-DN ... Báo cáo tài Q III năm tài 2014 CƠNG TY: Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng Địa chỉ: Số 290 đường Hà Nội, Hồng Bàng, Hải Phòng Tel: 031 .35 40418 Fax: 031 .35 40417 Mẫu số B01-DN...
 • 19
 • 28
 • 0

Xem thêm