Đàm phán thương mại

Nghệ thuật và bí quyết để thành công trong đàm phán thương mại quốc tế.doc

Nghệ thuật và bí quyết để thành công trong đàm phán thương mại quốc tế.doc
... đẳng đàm phán quan trọng, yếu tố định thành công đàm phán Bình đẳng hai bên tham gia đàm phán, tức hai bên có t cách nh nhau, quyền lợi nh bớc vào bàn đàm phán Đặc biệt đàm, phán thơng mại quốc ... Nhật - K37C tập trung vào tìm hiểu vài nét nghệ thuật để thành công đàm phán thơng mại quốc tế Khoá luận đợc thực qua nghiên cứu nhiều tài liệu có liên quan đến đàm phán, nh qua tìm hiểu thực ... sau đàm phán Một đàm phán thơng mại quốc tế bao gồm ba phần: 31 Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Xuân Hng - Nhật - K37C Chuẩn bị trớc đàm phán, Đàm phán Phân tích sau đàm phán IV Các bớc kỹ đàm phán...
 • 69
 • 867
 • 1

Kỹ thuật đàm phán thương mại

Kỹ thuật đàm phán thương mại
... 3.5 Kỹ thuật chống “sự ồn mà thoả thuận” Kỹ thuật giao tiếp đàm phán thương mại 4.1 Các chức đàm phán đặc điểm giao tiếp đàm phán: 4.2 Các kỹ thuật giao tiếp 4.3 Vai trò phiên dịch đàm phán thương ... thủ thuật đưa đề nghị chót đối phương 2.6 Kỹ thuật lạc đề 2.7 Kỹ thuật rút đề nghị 2.8 Kỹ thuật chỉnh lý mục tiêu ban đầu đàm phán 2.9 Kỹ thuật xử lý hù doạ đàm phán 2.10 Kỹ thuật xử lý nhượng Kỹ ... nhà đàm phán người Mỹ mang tính cách vào bàn đàm phán Trong đàm phán thương mại quốc tế, tiếc, cứng nhắc có sai lầm chết người Chương V: Đàm phán thương mại Việt Nam năm đổi Đàm phán thương mại...
 • 48
 • 3,104
 • 28

Bạn biết gì về nghệ thuật đàm phán thương mại với người Mỹ?

Bạn biết gì về nghệ thuật đàm phán thương mại với người Mỹ?
... không? Nói cách khác, liệu họ cần điều bạn? Bạn nên làm gì? Khi đưa yêu cầu, bạn nên nhớ đàm phán với “cá nhân sếp” với “công ty” Và cá nhân đó, đàm phán với bạn không thành công, có nhiều thứ để ... trọng văn bản, bạn gửi yêu cầu tới nắm quyền định Bạn bắt đầu với sếp bạn, hay sếp sếp, gửi thư trực tiếp tới hội đồng quản trị họ người định Sau cùng, nghệ thuật đàm phán lương thưởng, bạn nên hiểu ... động nhỏ người ý tạo cho sếp hội để trả lương cao cho bạn Điều chứng tỏ bạn người cao tay Nếu sếp muốn có bạn, hội để bạn yêu cầu mức lương cao Hãy khẳng định bạn có đủ lực làm việc đáp ứng với nhu...
 • 9
 • 1,024
 • 2

Kỹ năng đàm phán thương mại 2

 Kỹ năng đàm phán thương mại 2
... x0 i 91 52 1 920 0 30 528 27 648 22 400 20 736 15680 16384 155 52 1 825 2 1955 32 ’ ’ ˜ Chuong Tˆng thˆ v` mˆu ’’ o e a a 66 Ta c´ o x= s2 = 5 .2 6458 336 = 19, 22 1955 32 336 − (19, 22 )2 = 21 2, 5 32 ’ ´ T´ ... − 12 12 20 20 28 28 − 36 36 − 44 44 − 52 52 − 60 60 − 68 68 − 76 76 − 80 x0 i 16 24 32 40 48 56 64 72 78 ni ui ni ui ni u2 i 143 0 75 75 75 53 106 21 2 27 81 24 3 14 56 22 4 45 22 5 30 180 28 ... xi+1 − 12 12 20 20 28 28 − 36 36 − 44 44 − 52 52 − 60 60 − 68 68 − 76 76 − 80 x0 i 16 24 32 40 48 56 64 72 78 ni 143 75 53 27 14 3 336 ni x0 i 1144 120 0 127 2 864 560 4 32 280 25 6 21 6 23 4 6458...
 • 10
 • 938
 • 1

Kỹ năng đàm phán thương mại 4

Kỹ năng đàm phán thương mại 4
... (X − 50) 25 T = ∈ T ( 24) S xi − xi+1 48 48 , 48 , − 49 49 49 , 49 , − 50 50 − 50, Ta c´ − α = 0, 99 o ´ x0 ni (sˆ bao) o ui ni i 48 ,25 96,5 48 ,75 243 ,75 49 ,25 10 49 2,5 49 ,75 298,5 50,25 100,5 ... Kiˆm d.nh gia thiˆt vˆ ty lˆ e ¯i e e ’ e 89 ´ ´ X(khˆi luong) ni (sˆ bao) o ’.’ o 48 48 , 48 , − 49 49 49 , 10 49 , − 50 50 − 50, ´ ¯o ´ ` o e Voi dˆ tin cˆy 99%, h˜y kˆt luˆn vˆ diˆu nghi ngo ... e` a ’ a x= 1231,75 25 s2 = s2 = = 49 , 27 60695,06 25 25 0, 27 24 (49 , 27)2 = 242 7, − 242 7, 53 = 0, 27 = 0, 2812 Gi´ tri quan s´t t0 = a a =⇒ s = 0, 53 √ | (49 ,27−50)| 25 0,53 = 6, 886 ´ ´ `...
 • 14
 • 852
 • 2

Kỹ năng đàm phán thương mại 5

 Kỹ năng đàm phán thương mại 5
... ta duoc kˆt qua sau: D e` a ¯ ’ ’ e ’ ’ X Y 35 40 45 50 55 − − − − − 1 45 150 40 45 50 55 60 150155 155 − 160 160 − 1 65 1 65 − 170 20 15 12 10 14 ´ ´ ´ ` ’ Gia thuyˆt X v` Y c´ mˆ phu thuˆc ... 2, 29; 100 58 5 = 5, 58 ; 100 y2 = y= 2290 = 22, 9; 100 58 500 = 58 5 100 xy = 58 40 = 58 , 4; 100 =⇒ sx ≈ 0, 78 s2 = x2 − (x)2 = 5, 85 − (2, 29)2 ≈ 0, 6 059 x y − (y)2 = sy = Do d´ ¯o a= 58 5 − (22, 9)2 ... X 15 38 Y 1 45 228 23 150 16 130 16 160 13 114 20 142 24 2 65 ’ Giai ’ Ta lˆp bang sau a xi 15 38 23 16 16 13 20 24 x = 1 65 yi 1 45 228 150 130 160 114 142 2 65 y = 1334 x2 i 2 25 1444 52 9 256 256 ...
 • 14
 • 378
 • 2

Kỹ năng đàm phán thương mại 6

 Kỹ năng đàm phán thương mại 6
... tri cua c(n) a ’ c(2)=0,7978849 c(3)=0,8 862 266 c(4)=0,9213181 c(5)=0,9399851 c (6) =0,9515332 c(7)=0,959 368 4 c(8)=0, 965 0309 c(9)=0, 969 3103 c(10)=0,97 265 96 √ 2Γ( n )σ n − 1Γ( n−1 ) √ 2Γ( n ) c(n) ... S a ¯i a e a ’ X 29,7 31 ,6 38,4 40,2 35 ,6 36, 4 37,2 31,3 33 ,6 36, 7 S 5,1 5,3 5,8 6, 4 4,8 4 ,6 6,1 5,7 5,5 4,2 ’ ’ ´ ’ Chuong Kiˆm tra chˆt luong san phˆm ’’ e a ’’ a 1 26 ´ ´ ´ ´ ˜ e Du liˆu sau ... 10 10 ,6 10,2 10,1 10,1 8,7 10,1 11,2 10 ,6 9,8 10,0 Gi´ a 10,1 11,3 9,1 11 ,6 10,5 10,5 9,8 8,8 9,3 9,5 10,3 10 ,6 11 ,6 9,7 9,3 9,8 10,8 8,9 11,5 10,9 11 ,6 9 ,6 10,3 9,9 7,7 9,4 9,9 8,4 10 ,6 8,8...
 • 14
 • 835
 • 1

Kĩ thuật đàm phán thương mại quốc tế

Kĩ thuật đàm phán thương mại quốc tế
... Trong suốt sách này, thuật ngữ Đàm phán/ Đàm phán thương mại/ Đàm phán thương mại quốc tế dùng thay đổi thay cho Bản chất trình đàm phán 2.1 Đàm phán khoa học: Trước hết, đàm phán khoa học, khoa ... dòch đàm phán thương mại Kỹ thuật kết thúc đàm phán 5.1 Khi ta nên bỏ đàm phán 5.2 Kỹ thuật kết thúc đàm phán đạt thoả thuận 5.3 Những điều khoản thoả thuận nên có 5.4 Những kỹ thuật kết thúc đàm ... Kỹ thuật xử lý hù doạ đàm phán 2.10 Kỹ thuật xử lý nhượng Kỹ thuật chống xấu chơi đàm phán 3.1 Kỹ thuật chống thái độ lảng tránh đàm phán 3.2 Kỹ thuật chống thái độ đe doạ đàm phán 3.3 Kỹ thuật...
 • 219
 • 2,071
 • 8

Tìm hiểu phong cách đàm phán của thương nhân Hàn Quốc và những lưu ý đối với thương nhân Việt Nam khi đàm phán thương mại quốc tế.docx

Tìm hiểu phong cách đàm phán của thương nhân Hàn Quốc và những lưu ý đối với thương nhân Việt Nam khi đàm phán thương mại quốc tế.docx
... Đàm phán vào thực tiễn, em xin chọn nghiên cứu đề tài Tìm hiểu phong cách đàm phán thương nhân Hàn Quốc lưu ý thương nhân Việt Nam đàm phán thương mại quốc tế” Về đàm phán với thương nhân Hàn Quốc ... hợp, so sánh… chia thành phần: Phần Phong cách đàm phán thương nhân Hàn Quốc Phần Khuyến nghị thương nhân Việt Nam đàm phán với thương nhân Hàn Quốc Do tính chất phức tạp vấn đề với kiến thức thực ... với thương nhân Hàn Quốc sau: Khuyến nghị thương nhân Việt Nam đàm phán với thương nhân Hàn Quốc 2.1 Chuẩn bị đàm phán 2.1.1 Chuẩn bị tài liệu, thông tin đối tác Nhà đàm phán Việt Nam cần chuẩn...
 • 13
 • 1,881
 • 16

Tìm hiểu nghệ thuật bí quyết thành công trong đàm phán thương mại quốc tế - Nguyễn Xuân Hưng

Tìm hiểu nghệ thuật bí quyết thành công trong đàm phán thương mại quốc tế - Nguyễn Xuân Hưng
... ba loại đàm phán là: - Đàm phán cứng (hard) - Đàm phán mềm (soft) - Đàm phán nguyên tắc (principle) Đàm phán cứng (hard): 11 Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Xuân Hng - Nhật - K37C Loại đàm phán đợc ... sau đàm phán Một đàm phán thơng mại quốc tế bao gồm ba phần: 31 Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Xuân Hng - Nhật - K37C Chuẩn bị trớc đàm phán, Đàm phán Phân tích sau đàm phán IV Các bớc kỹ đàm phán ... nghiệp Nguyễn Xuân Hng - Nhật - K37C tập trung vào tìm hiểu vài nét nghệ thuật để thành công đàm phán thơng mại quốc tế Khoá luận đợc thực qua nghiên cứu nhiều tài liệu có liên quan đến đàm phán, ...
 • 69
 • 417
 • 2

Vài trò của văn hoá kinh doanh trong đàm phán thương mại Việt Nhật

Vài trò của văn hoá kinh doanh trong đàm phán thương mại Việt Nhật
... - Nhật 2- Kết cấu khoá luận: Bài khoá luận đợc chia làm chơng: Chơng I: Tổng quan văn hoá kinh doanh đàm phán thơng mại quốc tế Chơng II: Vai trò văn hoá kinh doanh đàm phán thơng mại Việt Nhật ... chơng i Tổng quan văn hoá kinh doanh đàm phán thơng mại quốc tế 1.1 Lý luận chung văn hoá kinh doanh 1.1.1 Mối quan hệ văn hoá kinh doanh 1.1.1.1 Khái niệm "văn hoá" Thuật ngữ Văn hoá bắt đầu xuất ... Thứ nhất, Văn hoá kinh doanh phận, song lại đặc thù so với văn hoá chung dân tộc Nh nói trên, văn hoá kinh doanh khái niệm nằm khái niệm văn hoá Tuy vậy, đồng văn hoá kinh doanh với văn hoá chung...
 • 133
 • 782
 • 7

Kỹ thuật đàm phán Thương Mại quốc tế

Kỹ thuật đàm phán Thương Mại quốc tế
... 2.9 Kỹ thuật xử lý hù doạ đàm phán 2.10 Kỹ thuật xử lý nhượng Kỹ thuật chống xấu chơi đàm phán 3.1 Kỹ thuật chống thái độ lảng tránh đàm phán 3.2 Kỹ thuật chống thái độ đe doạ đàm phán 3.3 Kỹ thuật ... Trong suốt sách này, thuật ngữ Đàm phán/ Đàm phán thương mại/ Đàm phán thương mại quốc tế dùng thay đổi thay cho Bản chất trình đàm phán 2.1 Đàm phán khoa học: Trước hết, đàm phán khoa học, khoa ... dòch đàm phán thương mại Kỹ thuật kết thúc đàm phán 5.1 Khi ta nên bỏ đàm phán 5.2 Kỹ thuật kết thúc đàm phán đạt thoả thuận 5.3 Những điều khoản thoả thuận nên có 5.4 Những kỹ thuật kết thúc đàm...
 • 219
 • 486
 • 0

Xem thêm