LỊCH sử các học THUYẾT KINH tế

Lich Su Cac Hoc Thuyet Kinh Te.pdf

Lich Su Cac Hoc Thuyet Kinh Te.pdf
... ä Pháp tiến gần tới CM tư sản : Kinh tế suy sụ p : nguye n nha n : â â + Do thống trò chế đo phong kiến ä + Do ma u thua n CNTT co ng nghie p â ã â ä Kinh tế suy sụ p Tư kie n : Pháp xuất hie ... â Năng su t lao đo ng (A.S nha n tố thứ quan ä â trọ ng ) Adam Smith su t lao đo ng ca ng cao mức đo gia u có tăng, su t đònh ä ø ä ø gia u có ø ã ä ø â â ä â â Nguye n nha n : Da n đến su t lao ... trò ä ø ø A.S đồng kinh tế ng hóa đơn giản đơn với kinh tế ng hóa TBCN ø ø áp dụ ng va o CNTB ng điều kie n đa c trưng kinh tế ng hóa giản đơn ø õ ä ë ø A.S kho ng thấy đượ c : kinh tế ng hóa đơn...
 • 17
 • 5,082
 • 94

LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ.doc

LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ.doc
... quay vòng người cho vay sợ rủi ro nên lo lắng đền bù cho hội kinh doanh bị từ số tiền cho vay Lãi suất mặt lợi nhuận Lịch sử học thuyết KT *Chủ nghĩa trọng thương: Ra đời phương Tây cuối tk15-tk17 ... phân phối CNTB lúc Phương pháp luận: sử dụng phương pháp trừu tượng hóa cách thành thạo, không triệt để Do bị ảnh hưởng giới quan tư sản & ông tỏ phi lịch sử cách nghiêm trọng Ông quan niệm phạm ... hình thành cách tự phát tác động cung & cầu * Lý thuyết giá Mashall - Mashall đưa lí thuyết giá nhằm chứng minh cho lí thuyết bàn tay vô hình A.Smith Theo ông, thị trường, giá hình thành cách tự...
 • 22
 • 3,145
 • 128

Lịch sử các học thuyết kinh tế

Lịch sử các học thuyết kinh tế
... kinh tế trị Mác Lê-nin – Học thuyết kinh tế trường phái cổ điển – Học thuyết kinh tế trường phái Keynes – Học thuyết kinh tế trường phái đại – Học thuyết kinh tế trường phái tự – Học thuyết kinh ... tiếp tục sản xuất Lịch sử học thuyết kinh tế 30 F Học thuyết kinh tế chủ nghĩa trọng nông Pháp Francois Quesney (1694 – 1774) Lịch sử học thuyết kinh tế 31 F Học thuyết kinh tế chủ nghĩa trọng ... công nghiệp nông nghiệp – Các học thuyết kinh tế chủ nghĩa trọng nông Pháp học thuyết kinh tế tư sản cổ điển Anh xuất hiện, Lịch sử học thuyết kinh tế 18 E Học thuyết kinh tế chủ nghĩa trọng thương...
 • 41
 • 1,138
 • 8

Ôn tập lịch sử các học thuyết kinh tế

Ôn tập lịch sử các học thuyết kinh tế
... can thiệp vào chức kinh tế vượt khả chủ doanh nghiệp Ông cho sách kinh tế tốt nhà nước tự kinh tế thuyết “Lợi tương đối” David Ricardo Ích lợi phân công lao động chuyên môn hóa sản xuất nước ... khuyết tật kinh tế thị trường tự thân khắc phục Vì cần có can thiệp nhà nước thông qua công cụ sách kinh tế để xác lập lại ổn định, công hiệu Vai trò phủ kinh tế thị trường: 2.1 Thiết lập khuôn khổ ... khuyết, sách sai lầm can thiệp sâu vào kinh tế làm cho kinh tế đông cần kết hợp chế thị trường vai trò phủ điều hành kinh tế đại, hình thành mô hình kinh tế hỗn hợp”, chế thị trường xác định giá...
 • 10
 • 14,270
 • 803

Lịch sử các học thuyết kinh tế thế kỉ XVI -XIX

Lịch sử các học thuyết kinh tế thế kỉ XVI -XIX
... u lu n: L ch s h c thuy t kinh t th k XVI - XIX -T PH N II H C THUY T KINH T TƯ S N C I S XU T HI N C A TRƯ NG PHÁI KINH T C I N VÀ I N C I M C A NĨ Hồn c nh l ch s Kinh t tr h c c hư ng to l ... lu n: L ch s h c thuy t kinh t th k XVI - XIX v i s phát tri n kinh t h c hi n trư ng, k c i -T t t c nư c ang th c hi n n kinh t th i v i nư c ta i u ki n xác cho n n kinh t nh nh hư ng xã h ... TRỰC TUYẾN Ti u lu n: L ch s h c thuy t kinh t th k XVI - XIX -T Kinh t t p th mà nòng c t h p tác xã ã c sách ng nhà nư c Các h p tác xã ã ch ng t v i kinh t h gia ình s n xu t hàng hóa, i m...
 • 18
 • 840
 • 6

lich su cac hoc thuyet kinh te 2932

lich su cac hoc thuyet kinh te 2932
... luật kinh tế khách quan thống trị đời sống kinh tế * Vai trò/s : Mặc dù chưa biết đến quy luật kinh tế hạn chế tính lí luận, hệ thống quan điểm kinh tế trường phái TT tạo tiền đề lí luận kinh ... bên Câu 15 Chủ nghĩa tự kinh tế =) chủ nghĩa tự kinh tế lí thuyết coi kinh tế TBCN hệ thống hoạt động tự động, quy luật kinh tế khách quan tự phát điều tiết Tư tưởng tự kinh doanh, tự tham gia ... kinh tế tập thể xã hội công hoà liên băng Đức: - Theo nhà kinh tế học công hoà liên băng Đức, kinh tế tập thể xã hội kết hợp kinh tế tập thể họat động theo phương thức cũ chủ nghĩa tư trước kinh...
 • 19
 • 777
 • 46

OUTLINE: LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ

OUTLINE: LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ
... III Các học thuyết kinh tế trường phái cổ điển phát triển kinh tế học vi mô đại Sự xuất đặc điểm học thuyết kinh tế trường phái cổ điển - Hoàn cảnh lịch sử - Đặc điểm Các thuyết kinh tế phái ... lý thuyết kinh tế phái Keynes từ phía nhà kinh tế học tư sản Sự phát triển kinh tế học vĩ mô đại - Tăng trưởng kinh tế  Lý thuyết tăng trưởng kinh tế Simon Kuznets  Lý thuyết tăng trưởng kinh ... II Kinh tế học mácxit lịch sử tư tưởng chủ nghĩa xã hội Điều kiện lịch sử phát sinh đặc điểm học thuyết kinh tế macxit - Hoàn cảnh lịch sử - Phương pháp luận  Đối tượng  Phương pháp Học thuyết...
 • 5
 • 1,060
 • 12

Lịch sử các học thuyết kinh tế

Lịch sử các học thuyết kinh tế
... lý lu n khoa h c cho môn khoa h c kinh t khác nh kinh t tr , kinh t h c, qu n lý kinh t , môn khoa h c kinh t ngành Cung c p tri th c làm c s cho ng l i sách kinh t c a n c 1.3.2 Ý ngh a Qua ch ... nh ng v n kinh t nói chung kinh t tr Mác - Lênin nói riêng M t khác giúp cho vi c nghiên c u v n kinh t hi n i CÂU H I VÀ BÀI T P Phân bi t t t thuy t kinh t it ng kinh t h c thuy t kinh t , ... ng kinh t ch y u c a tr c u, v trí l ch s c a kinh t t s n c i n Anh ng phái rút ý ngh a nghiên N i dung - Hoàn c nh i c i m c a h c thuy t kinh t t s n c i n Anh - Các h c thuy t kinh t c a kinh...
 • 139
 • 599
 • 9

Lịch sử các học thuyết kinh tế

Lịch sử các học thuyết kinh tế
... ä ø ø A.S đồng kinh tế ng hóa đơn giản đơn với kinh tế ng hóa TBCN ø ø áp dụ ng va o CNTB ng điều kie n đa c trưng kinh tế ng hóa giản đơn ø õ ä ë ø A.S kho ng thấy đượ c : kinh tế ng hóa đơn ... â â Mo tả hie n tượng kinh tế theo bie u hie n bề ngoa i â ä å ä ø O ng quan nie m chất hie n tượ ng đồng  ä ä 2/ No i dung họ c thuyết : lý thuyết ä a/ Lý thuyết kinh tế ng hóa : ø + Lý lua ... giá trò _ Cuo c cách mạ ng lòch sử kinh tế nhâ n loạ i ä _ Các nha trọ ng no ng lần đầu tie n ne u le n tư tưởng quy lua t khách quan chi phối ø â â â â ä i sống sinh hoạ t kinh tế ø đưa đến tính...
 • 17
 • 429
 • 3

LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ

LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ
... kinh tế đại CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP Phân biệt tư tưởng kinh tế học thuyết kinh tế, lịch sử tư tưởng kinh tế lịch sử học thuyết kinh tế Đối tượng nghiên cứu lịch sử học thuyết kinh tế gì? Chức môn lịch ... NGHIÊN CỨU MÔN LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ 1.3.1 Chức Môn lịch sử học thuyết kinh tế có chức là: * Chức nhận thức: Lịch sử học thuyết kinh tế nghiên cứu giải thích tượng, trình kinh tế nhằm phát ... lưu tư tưởng kinh tế - Kinh tế học tiểu tư sản 41 Chương 5: Học thuyết kinh tế tiểu tư sản 5.1.2 Đặc điểm học thuyết kinh tế tiểu tư sản Kinh tế trị tiểu tư sản học thuyết kinh tế đứng lập trường...
 • 139
 • 542
 • 7

Ngân hàng câu hỏi lịch sử các học thuyết kinh tế

Ngân hàng câu hỏi lịch sử các học thuyết kinh tế
... - Nghiên cứu ván đề kinh tế tuý, phủ nhận thuật ngữ kinh tế trị học Montchretien Mà kinh tế học Câu 23 Lý thuyết can thiệp Nhà nớc vào kinh tế Keynes (câu1 7) * Hạn chế lí thuyết Keynes: - Trong ... nhân qđsản xuất tiêu dùng * Học thuyết kinh tế tập thể xã hội công hoà liên băng Đức: - Theo nhà kinh tế học công hoà liên băng Đức, kinh tế tập thể xã hội kết hợp kinh tế tập thể họat động theo ... tả, liệt kê bên Câu 15 Chủ nghĩa tự kinh tế =) chủ nghĩa tự kinh tế thuyết coi kinh tế TBCN hệ thống hoạt động tự động, quy luật kinh tế khách quan tự phát điều tiết T tởng tự kinh doanh, tự...
 • 6
 • 1,662
 • 42

Tài liệu LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ . docx

Tài liệu LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ . docx
.. . trò ä ø ø A.S đồng kinh tế ng hóa đơn giản đơn với kinh tế ng hóa TBCN ø ø áp dụ ng va o CNTB ng điều kie n đa c trưng kinh tế ng hóa giản đơn ø õ ä ë ø A.S kho ng thấy đượ c : kinh tế ng hóa .. . â â Mo tả hie n tượng kinh tế theo bie u hie n bề ngoa i â ä å ä ø O ng quan nie m chất hie n tượ ng đồng  ä ä 2/ No i dung họ c thuyết : lý thuyết ä a/ Lý thuyết kinh tế ng hóa : ø + Lý lua .. . giá trò _ Cuo c cách mạ ng lòch sử kinh tế nhâ n loạ i ä _ Các nha trọ ng no ng lần đầu tie n ne u le n tư tưởng quy lua t khách quan chi phối ø â â â â ä i sống sinh hoạ t kinh tế ø đưa đến tính...
 • 17
 • 656
 • 10

LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ

LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ
... ä ø ø A.S đồng kinh tế ng hóa đơn giản đơn với kinh tế ng hóa TBCN ø ø áp dụ ng va o CNTB ng điều kie n đa c trưng kinh tế ng hóa giản đơn ø õ ä ë ø A.S kho ng thấy đượ c : kinh tế ng hóa đơn ... â â Mo tả hie n tượng kinh tế theo bie u hie n bề ngoa i â ä å ä ø O ng quan nie m chất hie n tượ ng đồng  ä ä 2/ No i dung họ c thuyết : lý thuyết ä a/ Lý thuyết kinh tế ng hóa : ø + Lý lua ... giá trò _ Cuo c cách mạ ng lòch sử kinh tế nhâ n loạ i ä _ Các nha trọ ng no ng lần đầu tie n ne u le n tư tưởng quy lua t khách quan chi phối ø â â â â ä i sống sinh hoạ t kinh tế ø đưa đến tính...
 • 17
 • 526
 • 1

Tài liệu Báo cáo “Sự phát triển lý luận tái sản xuất xã hội do Mác thực hiện trong lịch sử các học thuyết kinh tế" pdf

Tài liệu Báo cáo “Sự phát triển lý luận tái sản xuất xã hội do Mác thực hiện trong lịch sử các học thuyết kinh tế
... lịch sử tư tưởng kinh tế có nhiều trường phái, nhà kinh tế đề cập đến tái sản xuất hội Đây tiền đề mặt luận cho Các Mác kế thừa phát triển học thuyết tái sản xuất hội Sự phát triển kinh ... SỰ PHÁT TRIỂN LÝ LUẬN TÁI SẢN XUẤT XÃ HỘI DO MÁC THỰC HIỆN TRONG LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ VỚI VIỆC NHẬN THỨC VẤN ĐỀ KHỦNG HOẢNG KINH TẾ HIỆN NAY Phạm Nguyễn Ngọc ... đơn tái sản xuất mở rộng Thông qua luận tái sản xuất hội Mác tính chất chu kỳ, tính tất yếu khủng hoảng kinh tế thất nghiệp sản xuất tư chủ nghĩa Nghiên cứu luận tái sản xuất hội Mác...
 • 22
 • 527
 • 5

Xem thêm