ĐỀ bài tập điều KIỆN môn học tiếng anh 2

ĐỀ bài tập điều KIỆN môn học tiếng anh 2

ĐỀ bài tập điều KIỆN môn học tiếng anh 2
... V Translate the following sentences into English: Anh nói anh muốn có số kinh nghiệm sống trớc anh bắt đầu học đại học Mẹ biết bà Carpenter rõ Mẹ ... tới nhà ngời Anh vào lúc sáng bạn đợc mời tách trà Tôi e Richard không cho bạn mợn đĩa nhạc anh Cô trả tiền cho học bay cách ... summer a boy of ten took (1) old tyre from his father's garage and went down to the beach to (2) although he could not (3) and his mother had told him not to go near the water But he felt...
 • 5
 • 43
 • 0

ĐỀ bài tập điều KIỆN môn học giải tích 2

ĐỀ bài tập điều KIỆN môn học giải tích 2
... ∫∫ z dydz + 2ydzdx + xdxdy , d) Tính S S phía mặt cầu x + y2 + z2 = y′ + xy = xy3 e) Giải phương trình vi phân Câu : a) Trình bày cách giải phương trình vi phân cấp sau: ... hình lập phương ≤ x ≤ 1, ≤ y ≤ 1, ≤ z ≤ e) Giải phương trình vi phân y′′ − 2y′ + 2y = s inx d) Tính thông lượng trường véc tơ Câu : a) Trình bày cách giải phương trình vi phân cấp hai sau: Phương ... phần b) Tính đạo hàm hàm số u u ur uuu u = xy z điểm M (1, 2, −1) theo hướng xác định M M1 với M1(0,4,-3) Đổi thứ tự lấy tích phân tích phân sau : c) ∫ dx x ∫ f (x, y)dy ( x −1) −1 r r r r F(x,...
 • 2
 • 20
 • 0

ĐỀ bài tập điều KIỆN môn học toán cao cấp a2

ĐỀ bài tập điều KIỆN môn học toán cao cấp a2
... Phần cuối làm câu liệt kê danh mục tài liệu tham khảo phụ lục (nếu có) Bài chép toàn nội dung tài liệu học tập không đánh giá cao Sinh viên nộp làm viết tay, làm đánh máy không chấm điểm./ Sinh ... qua đường Bưu điện cho giáo viên phụ trách lớp theo địa : Trương Mạnh Giáp Trung tâm Đào tạo Mở, Học viện Bưu Viễn thông, Km 10, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội ...
 • 3
 • 27
 • 0

ĐỀ bài tập điều KIỆN môn học xác suất thống kê

ĐỀ bài tập điều KIỆN môn học xác suất thống kê
... bất đẳng thức Trêbưsép, xác định số M nhỏ để với xác suất 0,99 số tiền điện phải trả năm (12 tháng) không vượt M Câu 16: Cho X , Y hai biến ngẫu nhiên có phân bố xác suất đồng thời sau Y 0,1 ... với không gian trạng thái E = { 0, 1, 2} ma trận xác suất n chuyển  0,1 0,2 0,7    P = 0,2 0,2 0,6   0,6 0,1 0,3   a) Tính ma trận xác suất chuyển bước b) Tính P{ X = X = 0} ; P{ X = ... phương án Giả sử câu trả lời điểm câu trả lời sai bị trừ điểm Một học sinh làm cách chọn hú hoạ phương án cho câu hỏi Tính xác suất để: a) Anh ta điểm b) Anh ta bị điểm âm Câu 10: Hai biến ngẫu...
 • 4
 • 48
 • 0

ĐỀ bài tập điều KIỆN môn học kinh tế vi mô

ĐỀ bài tập điều KIỆN môn học kinh tế vi mô
... lục (nếu có) Bài chép toàn nội dung tài liệu học tập không đánh giá cao Sinh vi n nộp làm vi t tay, làm đánh máy không chấm điểm./ Sinh vi n nộp trực tiếp qua đường Bưu điện cho giáo vi n phụ trách ... đường Bưu điện cho giáo vi n phụ trách lớp theo địa : Trương Mạnh Giáp Trung tâm Đào tạo Mở, Học vi n Bưu Vi n thông, Km 10, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội ...
 • 2
 • 63
 • 0

ĐỀ bài tập điều KIỆN môn học LT xác xuất thống kê

ĐỀ bài tập điều KIỆN môn học LT xác xuất thống kê
... 25 40 20 10 Hãy kiểm định điều nghi ngờ với mức ý nghĩa α = 0, 05 Câu 20: Một công ty có hệ thống máy tính xử lý 1300 hoá đơn Công ty nhập hệ thống máy tính mới, hệ thống chạy kiểm tra 40 cho ... đánh số thứ tự kèm theo thích Phần cuối làm câu liệt danh mục tài liệu tham khảo phụ lục (nếu có) Bài chép toàn nội dung tài liệu học tập không đánh giá cao Sinh viên nộp làm viết tay, làm ... sai bị trừ điểm Một học sinh làm cách chọn hú hoạ phương án cho câu hỏi Tính xác suất để: a) Anh ta điểm b) Anh ta bị điểm âm Câu 11: Ỏ tổng đài bưu điện điện thoại gọi đến xuất cách ngẫu nhiên,...
 • 5
 • 22
 • 0

ĐỀ bài tập điều KIỆN môn học NN lý cơ bản CN mac II

ĐỀ bài tập điều KIỆN môn học NN lý cơ bản CN mac II
... hình vẽ, bảng, biểu, ảnh, sơ đồ minh hoạ cần đánh số thứ tự kèm theo thích Phần cuối làm câu liệt kê danh mục tài liệu tham khảo phụ lục (nếu có) Bài chép toàn nội dung tài liệu học tập không ... nghĩa? Liên hệ với thực tiễn Việt Nam nay? Làm rõ nguyên tắc chủ nghĩa Mác - Lênin việc giải vấn đề tôn giáo? Liên hệ với thực tiễn Việt Nam nay? Ghi chú: - 01 trang ghi thông tin cá nhân: họ tên ... qua đường Bưu điện cho giáo viên phụ trách lớp theo địa : Trương Mạnh Giáp Trung tâm Đào tạo Mở, Học viện Bưu Viễn thông, Km 10, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội ...
 • 2
 • 58
 • 0

BÀI TẬP ĐIỀU KIỆN MÔN HỌC: KẾ TOÁN QUẢN TRỊ docx

BÀI TẬP ĐIỀU KIỆN MÔN HỌC: KẾ TOÁN QUẢN TRỊ docx
... báo cáo KTQT do: a Bộ tài qui định b Chủ tịch hội đồng quản trị qui định c Nhà quản trị doanh nghiệp qui định d Nhân viên kế toán quản trị qui định Báo cáo KTQT phải đảm bảo cung cấp thông tin ... ngày 31/06 5.050.000đ - Tiền mua hàng toán 40% tháng, 20% tháng kế tiếp, số lại toán hết vào tháng Yêu cầu: Lập dự toán chi phí mua hàng lịch toán tiền mua hàng Bài 21: Công ty H có tài liệu năm ... x 10) sp Yêu cầu: Lập dự toán chi phí SXC năm 2004, chi tiết cho quí Bài 22: Bảng cân đối kế toán công ty cổ phần thương mại vào ngày 31/3/200N sau: Bảng cân đối kế toán 31/3/200N (đơn vị:triệu...
 • 10
 • 259
 • 1

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN HỌC: TIẾNG ANH - Mã số đề thi :323 ppsx

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN HỌC: TIẾNG ANH - Mã số đề thi :323 ppsx
... – tapped b was looking - tapped c was looking – tap d was looking - was tapping 38/ The door suddenly and a stranger into the room a was opening – walked b opened - was walking c opened ... American cities a b c d 50/ Susan asked David where she leaves her glasses a b c d 23/ Trang 36 - Maõ ñeà thi 323 ... into the room a was opening – walked b opened - was walking c opened – walked d was opening - was Chọn từ thích hợp (ứng với A B, C, D) để hoàn thành đoạn văn sau ( từ câu 39 đến câu 48) In...
 • 2
 • 368
 • 3

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN HỌC: TIẾNG ANH - Mã số đề thi :322 ppt

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN HỌC: TIẾNG ANH - Mã số đề thi :322 ppt
... raised at the last meeting d That question was raised at the last meeting by no one Trang 33 - Maõ ñeà thi 322 ... mother saw me at school 35/ At present they are visiting all parts of the country They are doing this a all the time b now c in future d for a short time 36/ David comes from Paris but he ... She is able French very fluently a to speak b to speaking c speak d speaking 33/ Now she is thinking about a scholarship abroad a get / study b get / to study c getting / to study d...
 • 2
 • 299
 • 1

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN HỌC: TIẾNG ANH - Mã số đề thi :321 doc

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN HỌC: TIẾNG ANH - Mã số đề thi :321 doc
... than he does now 32/ This cheque hasn't been signed a Someone has signed this cheque b No one hasn't signed this cheque c Someone hasn't signed this cheque d No one has signed this cheque 33/ The ... strange behavior a This is the first time for us to see a strange behaviour b This is the strangest behaviour we've ever seen c This is the strangest behaviour we've never seen d This is the first ... (50) his day-to-day work and at one time was almost penniless Note : fire department = sở cứu hoả communicate (v) truyền đạt visible (a) = hữu hình, thấy experiment (n) = thí nghiệm enthusiastic...
 • 2
 • 714
 • 2

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN HỌC: TIẾNG ANH - Mã số đề thi :320 ppsx

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN HỌC: TIẾNG ANH - Mã số đề thi :320 ppsx
... will send this parcel to your friend's address a This parcel to your friend's address will be sending by the shop b This parcel to your friend's address will be sent by the shop c This parcel ... meeting? a b c d 50/ The police prevented the motorist to drive home drunk a b c d Trang 27 - Maõ ñeà thi 320 ... address will be sent by the shop c This parcel will be sending to your friend's address by the shop d This parcel will be sent to your friend's address by the shop 44/ The teacher advised her not to...
 • 2
 • 302
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: bài tập điều kiện môn kế toán quản trịbài tập điều kiện môn kỹ thuật truyền số liệubài tập điều kiện môn hệ quản trị cơ sở dữ liệuđáp án bài tập điều kiên môn kế toán quản trịbài tập ôn thi đại học tiếng anhbài tập luyện thi đại học tiếng anhbài tập luyện thi đại học tiếng anh có đáp ánde on tap thi thu dai hoc tieng anhchuyên đề bài tập phát hiện lỗi sai tiếng anhđề thi và đáp án đại học tiếng anh 2010đề thi và đáp án đại học tiếng anh 2012bai du thi van dung kien thuc lien mon de giai quyet cac van de thuc tien voi mon hoc tieng anh thptbài tập điều kiện điều khiển tự độngchuyên đề bài tập tổng hợp môn hóacâu hỏi và bài tập điều kiệnGiải chi tiết chuyên đề lý thuyết 6Tuần 6. Ngôi trường mớiBảng chia 4Mẫu hợp đồng khảo sát - thiết kế nạo vét công trình cảng biểnCải Tạo Nâng Cấp Hệ Thống Tiêu Huyện Phú Xuyên –TP Hà Nội .7 chuongtrinhchitietDLCCItìm hiểu về các lục địa nam mĩ, đặc điểm tự nhiênmẫu công văn yêu cầu thanh toán chi phí kiểm định bến phà trong xây dựng công trìnhHợp đồng lập thiết kế bản vẽ thi công công trình và dự toán công trìnhQuyet dinh phe duyet TKKT DT gia co ben 08 2010Chuyên đề hydrocacbon không noLuận bàn về thù lao lao động tại cơ quan tập đoàn điện lực việt namPhân tích chế độ thù lao lao động tại trung tâm điều độ hệ thống điện quốc giaHãy phân tích thực trạng của một trong các hoạt động tuyển dụng đào tạo và thu lao lao độngThực trạng về tuyển dụng nhân sự tại ban QLDA thủy điện trung sơnPhân tích thực trạng về hoạt động trả thù lao lao động của trường đại học điện lựcTHỰC TRẠNG CÔNG tác ĐÁNH GIÁ mức độ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC tại BAN QUẢN lý dự án THỦY điện 1Chuyên đề Hydrocacbonno lý thuyết và bài tậpThánh phêrô và chén đắngChủ tịch hồ chí minh nói về cách mạng tháng tám và quốc khánh 2