Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3

Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty cổ phần Đầu Xây dựng HUD3

Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3
... khoán) Tên Công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3 Năm báo cáo: NĂM 2012 I PHẦN 1: THÔNG TIN CHUNG Thông tin khái quát  Tên giao dịch: Công ty cổ phần đầu xây dựng HUD3  Giấy ... Xây dựng đầu phát triển đô thị số - Tháng năm 2004 Công ty xây dựng đầu phát triển đô thị số chuyển thành Công ty Cổ phần đầu xây dựng HUD3 trực thuộc Tổng công ty Đầu phát triển ... không đầu thêm vào lĩnh vực tài b) Các công ty con, công ty liên kết: Tình hình tài Công ty con, công ty liên kết: 10 Công ty cổ phần Đầu xây lắp Điện nước HUD3. 1 Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012...
 • 58
 • 59
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Đầu Xây dựng HUD1

Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1
... tầm vóc quốc gia BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 2012 Công ty cổ phần Đầu Xây dựng HUD1 (Công ty) , đơn vị thành viên Tổng công ty Đầu tƣ Phát triển Nhà Đô thị, tiền thân Xí nghiệp xây dựng số đƣợc thành ... trƣởng Bộ Xây dựng định số 1636/QĐ-BXD việc chuyển Công ty Xây lắp phát triển nhà số thuộc Tổng Công ty Đầu tƣ phát triển nhà đô thị thành Công ty cổ phần Kể từ ngày 2/1/2004, Công ty thức vào hoạt ... Công ty cổ phần Đầu xây dựng HUD1 tiền thân Xí nghiệp xây dựng số 1, đƣợc thành lập ngày 14/8/1990 trực thuộc Công ty Phát triển nhà đô thị Sau 10 năm phát triển, ngày 19/6/2000, Bộ Xây dựng...
 • 98
 • 96
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Đầu Xây dựng HUD4

Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4
... Trong tlo: - Kinh doanh nhd & hq ffing Tr tl6n Tr ttdng II - Kinh doanh vtit li€u - Kinh doanh dich vu / , , ! - Irc vdn thi€t ke I I I T O NG DOA N H T H U ! - -r\l Q^ l ' lt c- u ) - Xirh cloanhnhd ... trienkhoahgc c6ngnghe Ting tru&ng vh tfch lui v6n cria C6ng ty tir nim 200 7- 2012 (Don vi t{nh; ftiau d6ng) Chi ti6u -/ -/ ,/ 2007 2008 )idm Tyt1'% 2012t20rr 2009 Vdn chu so hiru 6 5 70,820 91.6 64 2 ... Trongdo ) - Xinn doanhnhd & bdt dQngsan I | - Kinh dounh yat li0u - Kinh doanh dich vu | l-Trvan III I TONGDOANHTHU I 1- Xd1,lap IV V VI VII VIII , | - ,, , , | Kinh cioanhnhd & bdt dQngsan | - Xirtt...
 • 23
 • 110
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Đầu Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng

Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng
... 2.250.000.000 - - - - - - - - - - 32.170.890.000 12.215.986.502 5.6 - 32.170.890.000 - - 15.925.940.902 - (3.709.954.400) - - - - - - 154.943.166.636 139.926.574.780 Trang 18/35 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN LHC ... tháng 12 năm 2012, báo cáo kết kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ thuyết minh cho năm tài kết thúc vào ngày nêu lập ngày 18 tháng 01 năm 2013 Cơng ty Cổ phần Đầu Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng ... hoạch năm 2012 đầu mua sắm TSCĐ từ đến tỷ đồng; thực đầu năm 2012 3,7 tỷ đồng đầu thấp Cơng ty đầu máy móc thiết bị có nhu cầu cấp thiết cho SXKD + Đầu tài chính, đầu vào Cơng...
 • 35
 • 36
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Đầu Xây dựng BDC Việt Nam

Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam
... trưởng Công ty cổ phần Đầu & Xây dựng Công trình Từ 10/2003 đến Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đầu & Xây dựng Công trình 1(nay Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần MCO Việt Nam)  Chức vụ công ... thi công Công ty cổ phần khí xây dựng công trình 465 Từ 9/2001 đến 9/2003 Kỹ thuật Công ty công trình Công ty Cổ phần Đầu & Xây dựng Công trình Từ 10/2003 đến Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu ... Công ty cổ phần Đầu & Xây dựng Công trình Từ 10/2003 đến Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đầu & Xây dựng Công trình 1(nay Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần MCO Việt Nam)  Chức vụ công tác...
 • 20
 • 27
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Đầu Xây dựng 40

Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40
... diện SCIC: 406 .800 cổ phần - Cơng đồn Cơng ty Cổ phần ĐT&XD 40: - Cổ phiếu quỹ: 4.590 cổ phần 15.000 cổ phần -Chi nhánh Cơng ty TNHHCKNH NN&PTNT VN TP Hồ Chí Minh 5.000 cổ phần b) Cơ cấu cổ đơng: ... I /- Thuận lợi : - Cơng ty cổ phần Đầu Xây dựng 40 khẳng định đơn vị chủ lực xây dựng thủy lợi Đồng sơng Cửu Long, TP Hồ Chí Minh Miền Đơng Nam bộ; BQLDA Bộ địa phương tín nhiệm - Cơng ty ... tiêu khả sinh lời Cơ cấu cổ đơng, thay đổi vốn đầu chủ sở hữu a) Cổ phần: Nêu tổng số cổ phần loại cổ phần lưu hành, số lượng cổ phần chuyển nhượng tự số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng...
 • 22
 • 68
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Đầu Xây dựng Thành Nam

Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam
... 5.000.000.000 Nam) ng Vi t ng tài năm 2012 Công ty con: Tên Công ty Công ty CP Xây d ng k thu t h t ng Thành Nam Công ty CP Xây d ng phát tri n công ngh Thành Nam Công ty CP v n u thương m i Nam ... ng niên này) V GI I TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KI M TOÁN Ki m toán cl p 22 BÁO CÁO THƯ NG NIÊN THÀNH NAM - COTANAGROUP 23 BÁO CÁO THƯ NG NIÊN THÀNH NAM - COTANAGROUP 24 BÁO CÁO THƯ NG NIÊN ... Nam Công ty TNHH Xây d ng Thành Nam Công ty CP u XD Thành Nam T1/2007 - T12/2011 Công ty CP u Xây d ng Thành Nam T1 /2012 - Công ty CP u Xây d ng Thành Nam Ch c v K toán viên Phó phòng...
 • 54
 • 22
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2009 - Công ty cổ phần Đầu Xây dựng HUD3

Báo cáo thường niên năm 2009 - Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3
... -2 24.701.754.206 VII.34 Thuyết minh báo cáo tài Năm 2009 I- Đặc điểm hoạt động doanh nghiệp - Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần Đầu t xây dựng HUD3 với tiền thân Công ty xây dựng kinh doanh nhà Hà Đông ... tỷ đồng) II- Kỳ kế toán, đợn vị tiền tệ sử dụng kế toán 1- Niên độ kế toán Công ty cổ phần Đầu t Xây dựng HUD3 (Bắt đầu từ ngày 01/01 /năm dơng lịch kết thúc ngày 31/12 /năm dơng lịch) 2- Đơn vị ... khoản đầu t tài - Các khoản đầu t vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào sở kinh doanh đồng kiểm soát - Các khoản đầu t chứng khoán ngắn hạn - Các khoản đầu t ngắn hạn, dài hạn khác - Phơng...
 • 43
 • 26
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2011 - Công ty cổ phần Đầu Xây dựng HUD3

Báo cáo thường niên năm 2011 - Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3
... - Đầu phát triển khu du lịch sinh thái; - Sản xuất kinh doanh đồ gỗ dân dụng công nghiệp; - Kinh doanh bất động sản; - Đầu xây dựng khu công nghiệp; - Giám sát xây dựng hoàn thiện công ... cho hoạt động đầu dự án: Công ty thực sáp nhập Đội xây lắp để thành lập Công ty HUD3. 2, Công ty HUD3. 3 HUD3 giữ cổ phần chi phối (51%) Thực điều chuyển CBCNV có lực sang tiếp nhận công việc đảm ... tịch HĐQT Công ty HUD3. 2 quản lý phần vốn nhà nước công ty HUD3 Công ty Triển vọng kế hoạch ng lai: - Đề giải pháp nâng cao lực đầu tư, xây dựng chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2010...
 • 76
 • 28
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2013 - Công ty cổ phần Đầu Xây dựng HUD3

Báo cáo thường niên năm 2013 - Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3
... KD Cụng ty HUD3. 2 Phòng QL&PT DA Phòng KHKT Ban 123 tụ hiu Cụng ty HUD3. 3 4.3 Cỏc cụng ty con, cụng ty liờn kt: Cụng ty con: Cụng ty c phn Xõy lp v Phỏt trin nh HUD3. 2 a ch: 15-Lụ LK11 - Khu ụ ... III /2013 - (S cuc hp: 04) BB, Q s 08 6/8 /2013 BB, Q s 09 6/8 /2013 BB, Q s 10 6/8 /2013 BB, Q s 11 6/8 /2013 BB, NQ s 10 6/8 /2013 BB, Q s 12 6/8 /2013 BB, NQ s 10A 6/8 /2013 Gúp thnh lp Cụng ty HUD3S ... Shirokane, 2-5 -5 , Shirogane, Minato-ku, Tokyo, Japan CNTC 1.000 Cỏ nhõn 8-1 1-6 05 NISHIHIRANUMACHO NISHIKU YOKOHAMA KANAGAWA JAPAN 990 Cỏ nhõn EBISU BLDG, 1 1-1 0, 3-CHOME, HIGASHI, SHIBUYA-KU, TOKYO...
 • 55
 • 31
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2014 - Công ty cổ phần Đầu Xây dựng HUD3

Báo cáo thường niên năm 2014 - Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3
... QY I /2014 - (S cuc hp: 12) V vic thụng qua cỏc ni dung xut trc biu quyt 03A /HUD 3- HQT 05/01 /2014 ca ngi i din phn ca Cụng ty HUD3 ti Cụng ty HUD3. 3 01A/NQ-HQT 10/01 /2014 01A/Q-HQT 24/01 /2014 ... QY III /2014 - (S cuc hp: 06) 09A/NQ-HQT 23/06 /2014 09B/NQ-HQT 08/07 /2014 10/NQ-HQT 10/07 /2014 11/NQ-HQT 15/07 /2014 11A/NQ-HQT 10/09 /2014 110A /HUD 3- HQT 15/09 /2014 V vic Thụng qua xut u t thit ... 41A /HUD 3- HQT 02/04 /2014 ca ngi i din phn gúp ca Cụng ty HUD3 ti Cụng ty HUD3. 3 05/NQ-HQT 02/04 /2014 01/NQ-HC 15/04 /2014 06/Q-HQT 17/04 /2014 06/NQ-HQT 16/04 /2014 V vic Phờ duyt phng ỏn vay tớn dng cho...
 • 22
 • 69
 • 0

Xem thêm