Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2011 - Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2011 - Công ty Cổ phần Đầu Xây dựng Thành Nam

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2011 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam
... 4, 053, 544 ,679 ( 144 ,798,711) 1 ,42 6 ,49 1, 048 41 8,079,706 1,008 ,41 1, 342 6,1 34, 973,753 806,962,0 94 5,328,011,659 14, 822,926,7 34 795,3 14, 438 14, 027,612,296 33,232,863,283 203 VI.27 N m 2011 42 2,852, 045 - ... 108 ,46 7,126, 243 100,059,672,095 8 ,40 7 ,45 4, 148 101,397,635 2,277,770,980 2,191 ,45 6, 344 - 10, 846 ,339,339 2,610,828,3 94 1,508,115,152 1 ,46 4,3 64, 987 - 31 ,40 9,995,931 2,0 54, 298,290 8, 749 ,115,572 8 ,43 7,866 ,47 3 ... 37,836 ,48 1,192 11 ,49 4,566 ,44 2 330 333 3 34 336 337 338 H U (40 0 =41 0 +43 0) 41 0 41 1 41 2 41 3 41 4 41 6 41 7 41 8 42 0 43 9 T NG C NG NGU N V N (44 0=300 +40 0) V.12 V.13 V. 14 V.15 V.16 V.18 40 0 V n ch s h u V n u t c a...
  • 25
  • 21
  • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2015 - Công ty Cổ phần Đầu Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2015 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng
... phí xây dựng dở dang 241 242 18,107,766, 549 - V Đầu tài dài hạn 250 - - Đầu vào cơng ty Đầu vào cơng ty liên doanh, liên kết Đầu góp vốn vào đơn vị khác Dự phòng đầu tài dài hạn Đầu ... hồi 4. 208.839.836 53.250. 344 4. 613.026.3 54 1.573.222 4. 4 64. 263.516 - 9.307. 745 .101 213.365.792 8.673.103.352 53.250. 344 19 CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG VÀ CÁC CƠNG TY CON ... 2.503.337 .45 0 (97.638.8 54) Lợi nhuận sau thuế 8.131. 244 .871 Lợi ích cổ đơng thiểu số 2. 645 .220.362 Lợi nhuận sau thuế 5 .48 6.0 24. 508 34 CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG VÀ CÁC CƠNG TY...
  • 35
  • 43
  • 0

Xem thêm