Nghị quyết Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng

Nghị quyết Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng

Nghị quyết Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng
... hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng; Căn Nghị số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/06/2014 Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng Sông ... ngày 28 tháng 05 năm 2015 BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG I CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ... quan TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Đã ký) Phạm Hùng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 03/BB-ĐHĐCĐ Hà Nội,...
  • 25
  • 20
  • 0

Nghị quyết Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Xây dựng 47

Nghị quyết Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Xây dựng 47
... hoptrlongc6ng ty c6 phanx 6ty durrlg can cri Bi6n b6nhepHDQT C6ngty CP X6y dpg 47 ngiry2310412016 QUYET NGHI vi6n Diiu I:eO nhiem 6ngDwongMinh Quang,,Thdnh HDQT, Ph6T6ng9i6m d6c C6ng ty CP XAy dp g 47 tc6ttr ... vrFTNAM DQc lQp - Tq - Hgnh Phtic Quy Nhon, ngdy 24 thdng 04 ndm 2016 NGHI QUYBT V/v bOnhiQm chdrcdanh TOngGidm itilc rRI HQrooNC QUAN 47 cONc rY co PHANxAY DU"NG Cdncir Luft DoanhnghiQP 47 can cri ... ngey c6ng ty, git chric vp TOngG[m cl-6c 0U0612016 vir lucrng c6ccnti dg kh6ctheoquy dinh Minh Quangdugc1ru&ng Diiu 2:6ng Ducrng d6i v6i chricdanh Tdng Gi6mil6c Cdngty rR! DoNGQUAN rM HQr cTY CP...
  • 2
  • 76
  • 0

Xem thêm