Báo cáo tài chính quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long
... đương tiền Cuối năm - Tiền mặt Đầu năm 1.707.0 74. 903 - Tiền gửi ngân hàng - Tiền chuyển 746 .48 2.160 22 .49 5.207. 142 25.185. 844 .056 318.825.666 77.8 54. 4 04 24. 521.107.711 26.010.180.620 - Các khoản ... 3.319.262. 044 13 Lợi nhuận khác 40 (396 .47 1.611) (1.117.779. 649 ) 1 14. 143 .702 (780 .40 1 .45 8) 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 13.995.631 .40 5 14. 7 84. 805.8 84 59.000.322.973 60. 646 . 341 .362 15 ... 146 .358.257.832 26.7 84. 142 .385 701.926.037 15.996.228 .41 7 1. 747 .187.617 4. 508. 748 .908 150.188.309.238 172 .44 0 .47 4.180 65.757.396.061 67.820.666 .45 5 365.652.1 74 466.236.271 3.228.887.837 4. 791 .49 4.270 180.836.628.216...
 • 21
 • 16
 • 0

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2009 - Công ty Cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2009 - Công ty Cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM
... 21.372.937 .44 6 3.2 24. 095.613 94. 238 .45 3.018 24. 939.036.210 145 .012. 249 .922 Năm 147 . 744 . 241 11.585 .43 1.026 1.182.556.2 54 2. 845 .5 34. 229 14. 278 .43 7.167 Năm trước 275.972.699 8 .45 3 .48 6.578 1.188.809 .49 5 ... với báo cáo tài Số cuối năm 14. 213.053.321 14. 213.053.321 14 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM Địa chỉ: Số 04, Đường 30 /4, Phường 1, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài ... kết, liên doanh: Tên công ty liên kết, liên doanh - Công ty TNHH Dược phẩm Gia Đại - Công ty cổ phần dược phẩm An Giang - CTy cổ phần dược phẩm Sóc Trăng Cộng: Tỷ lệ cổ phần sở hữu Theo giấy...
 • 20
 • 25
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2010 - Công ty Cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2010 - Công ty Cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM
... 55.526.851.256 32 .559,629.116 (4/.699.565.5U) (30 .36 3. 635 ) 46 ,35 6.55/.1 93 54,065. 830 ,228 1 .36 S.444195 2992,.0545 13 1,687.119.457 (41.167 ,674 .36 2) (30 .36 3, 63, ) 42,792.846744 30 55.5 63, 652 59 .32 2288 5 63, 964 ... 951.171. 834 )7 43, 828,299 21)6. 436 .999.2U3 tSS.1l85,89~.765 Sl2.016. 234 .34 S 46M 33. 316.981 11~,98 1.492.124 ~5762.5 13. 448 27S6 73. 200,440 2S7.6142 23. 7S3 9O.• ~5.~M79 69 .32 3 .3~ 2.JI7 24(i .34 J.OJ3.m :08.469.0 93. 228 ... 46.624.828 .36 2 1. 735 ,082.465 56 (Ill nQp 't 5,097.792.856 1.247.099 .38 8 12.507.497.949 3. 277 .32 0.415 12.8 83. 152 .33 1 3. 378. 137 ,622 19 .37 9.988 17.025.678.108 10.874. 538 ,720 27.016.9 53. 458 8 ~3. 2 63. 370 36 7,090, 432 ...
 • 22
 • 26
 • 0

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta
... 8,909,989,798 3, 847 , 540 ,509 5, 348 ,123,108 183,005, 347 ,8 74 25, 647 , 643 , 540 35,939,931,211 4, 4 14, 685,660 949 ,44 7,002 107,2 94, 6 94 67,059,002,107 21,12",021.159 44 . 147 ,48 9,200 3 ,43 8,768,5 84 738,973,223 ... 19 ,44 5,1 64, 7 24 15,797, 041 ,42 1 9,691.693,256 43 ,692,691,637 32,8 04, 372,022 14, 565,566 ,47 7 4, 912,201, 347 24, 777,882,6 74 13,389,161,W2 19, 247 ,392,170 11 ,45 6,559,609 24, 130,6 34, 84lI 15,618,0 54, 663 363,0 34, 727 ... 100,921,736,2 34 5(1,781,160, 942 8,803,312,721 21.099.eo1.3 84 16,333,968,016 38.310, 744 ,832 22 6, 241 , 545 .250 14, 796.590,106 26,6 54, 4 94, 899 27, 340 ,317,867 23 7,525,8 54, 917 9,3 64, 431,019 20,765 ,41 8,123 19 ,44 5,1 64, 724...
 • 26
 • 20
 • 0

Xem thêm