Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần Bao In Nông nghiệp

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp
... thành: 9.211.108 cổ phần Đạt tỷ lệ: 100% số cổ phần có quyền biểu tham gia dự họp Điều Điều khoản thi hành Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Công ty Cổ phần Bao In nông nghiệp có hiệu ... động Công ty quy định pháp luật Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thông qua toàn văn họp Đại hội đồng cổ đông ngày 29/03/2015 với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu Đại hội ... từ ngày 29/03/2015 Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, tình hình thực tế để tổ chức thực nội dung Đại hội trí thông qua sở đảm bảo lợi ích cao cho Công ty, cổ đông phù hợp với Điều...
 • 2
 • 21
 • 0

Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 10-04-2011 - Công ty Cổ phần Bao In Nông nghiệp

Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 10-04-2011 - Công ty Cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp
... trách nhiệm thi hành Nghị tổ chức triển khai theo chức hoạt động theo quy định Điều lệ Công ty Cổ phần Bao In Nông Nghiệp T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTY CP BAO BÌ VÀ IN NÔNG NGHIỆP CHỦ TOẠ ( ký ... kiêm Giám đốc Công ty năm 2011 theo Điều lệ Công ty 3.Giao cho Hội đồng quản trị thực việc lựa chọn Công ty kiểm toán theo yêu cầu, quy định Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước 4.Mức thù lao Hội đồng quản ... trình trước Đại hội cho có hiệu Điều Đại hội trí thông qua hoạt động khác: 1.Giao cho Hội đồng quản trị tùy vào thực tế đầu tư năm 2011, toàn quyền lựa chọn phương án thời điểm phát hành cổ phiếu...
 • 2
 • 23
 • 0

Nghị quyết Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Bao In Nông nghiệp

Nghị quyết Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp
... đồng - Vốn cố định: 200 tỷ đồng - Vốn lưu động: 70 tỷ đồng Nguồn vốn: Trang 2/3 - Vốn tự có: 81 tỷ đồng - Vốn vay: 189 tỷ đồng Tiến độ góp vốn: Kể từ cấp Giấy chứng nhận đầu tư - Góp: 50 tỷ đồng ... 8299 Điều 2: Phê duyệt Dự án “Nhà Máy sản xuất Bao Chi nhánh CTCP Bao In Nông nghiệp Hưng Yên ” có nội dung sau: Địa điểm: Đường C1, Khu công nghiệp Phố Nối A, Xã Lạc Hồng, Huyện Văn Lâm, ... văn hóa phẩm, tem nhãn bao bì, tài liệu phục vụ cho ngành kinh tế Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác lại chưa phân vào đâu Chi tiết: Xuất nhập mặt hàng Công ty kinh doanh Mã ngành 4661...
 • 3
 • 20
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2010 - Công ty Cổ phần Bao In Nông nghiệp

Báo cáo thường niên năm 2010 - Công ty Cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp
... quản trị Công ty CP Bao in nông nghiệp việc đánh giá công tác quản lý kinh doanh năm 2010 trước trình ĐHĐCĐ thường niên 2011 phiên họp ngày 10/04/2011; f Thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phần thành ... ra; - Thường xuyên trao đổi Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc việc tuân thủ sách chế độ tài việc tuân thủ Điều lệ, Quy chế hoạt động Công ty - Thẩm định báo cáo tài năm 2010; - Thẩm định báo cáo ... : CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM ( AVA ) - Ý kiến kiểm toán độc lập : “ Báo cáo tài đề cập phản ánh trung thực hợp lý khía cạnh trọng yếu tình hình tài Công ty cổ phần bao bì...
 • 6
 • 29
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2011 - Công ty Cổ phần Bao In Nông nghiệp

Báo cáo thường niên năm 2011 - Công ty Cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp
... CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN Công ty nắm giữ 10% vốn cổ phần/ vốn góp tổ chức : - Tổng Công ty đầu tư kinh doanh vốn nhà nước năm 18,75% Công ty có 50% vốn cổ phần/ vốn góp tổ chức: - Năm 2011 Công ty ... tư vốn 100% cho Cty TNHH Bao APP với vốn điều lệ 27 tỷ khu công nghiệp phố nối A - Hưng yên Tình hình đầu tư vào công ty có liên quan: - Công ty góp vốn vào Công ty cổ phần công nghệ chống ... cạnh trọng yếu tình hình tài Công ty cổ phần bao In nông nghiệp ngày 31 tháng 12 năm 2011, kết kinh doanh luồng lưu chuyển tiền tệ năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011, phù hợp với Chuẩn mực...
 • 10
 • 19
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Bao In Nông nghiệp

Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp
... nên năm 2012 công ty hoàn thành vượt mức tiêu kinh tế kỹ thuật đề Những thay đổi chủ yếu năm: - Tháng 12 năm 2012 Công ty thức tăng vốn từ 54 tỷ lên 81 tỷ - Mua lại toàn cổ phần Công ty CP công ... cho Cty TNHH Bao APP với vốn điều lệ 27 tỷ khu công nghiệp phố nối A - Hưng yên - Công ty góp vốn vào Công ty cổ phần công nghệ chống giả DAC giá trị 1,9 tỷ đồng 38% vốn điều lệ Công ty DAC ... quản trị Công ty CP Bao in nông nghiệp việc đánh giá công tác quản lý kinh doanh năm 2012 trước trình ĐHĐCĐ tới - Kiểm tra công nợ hợp đồng mua bán đầu vào đầu - Thực chế độ báo cáo quý cho...
 • 11
 • 21
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2013 - Công ty Cổ phần Bao In Nông nghiệp

Báo cáo thường niên năm 2013 - Công ty Cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp
... tip theo: Thc hin nh hng phỏt trin Cụng ty giai on 201 3- 2018 trung vo: phỏt trin bao bỡ giy; phỏt trin bao bỡ mng phc hp; phỏt trin cụng ngh Tem chng gi; phỏt trin thng mi - dch v - Tip tc khai ... Ban giỏm c: 04 ngi - Phũng Hnh chớnh - Nhõn s - Phũng Ti chớnh k toỏn - Phũng Kinh doanh - Phũng Th trng - Phũng Thit k to mu - Phũng K thut- sn xut - Phũng K thut C in - Phõn xng sn xut a ... chớnh ca Cụng ty: - In sỏch bỏo tem nhón bao bỡ v cỏc ti liu phc v cho mi ngnh kinh t; - Kinh doanh xut nhp khu vt t phc v ngnh in; - Thit k to mu in , dch v qung cỏo thng mi; - Dch v kinh doanh...
 • 11
 • 18
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2014 - Công ty Cổ phần Bao In Nông nghiệp

Báo cáo thường niên năm 2014 - Công ty Cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp
... phỏt trin ca Cụng ty: Thc hin nh hng phỏt trin Cụng ty giai on 201 3-2 018 trung vo: phỏt trin bao bỡ giy; phỏt trin bao bỡ mng phc hp; phỏt trin cụng ngh Tem chng gi; phỏt trin thng mi - dch v ... Ban giỏm c : 04 ngi - Phũng Hnh chớnh - Nhõn s - Phũng Ti chớnh k toỏn - Phũng Kinh doanh - Phũng Th trng - Phũng Thit k to mu - Phũng K thut- sn xut - Phũng K thut C in - Xng sn xut a Thnh ... phỏt trin bao bỡ giy; phỏt trin bao bỡ mng phc hp; phỏt trin cụng ngh Tem chng gi; phỏt trin thng mi - dch v C th: - S dng v phỏt trin hp lý cỏc ngun lc, bao gm phỏt trin ngun nhõn lc, s dng cú...
 • 9
 • 15
 • 0

tổng quan về đặc điểm kinh tế- kỹ thuật tổ chức bộ máy quản lí hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần bao in nông nghiệp

tổng quan về đặc điểm kinh tế- kỹ thuật và tổ chức bộ máy quản lí hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần bao bì và in nông nghiệp
... 1K9 BÁO CÁO TỔNG HỢP -2- • Phần 1: Tổng quan đặc điểm kinh tế- kỹ thuật tổ chức máy quản hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Cổ phần Bao in Nông nghiệp Phần 2: Tổ chức máy kế toán hạch ... 1.3 TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT - KINH DOANH CỦA CÔNG TY Công ty Cổ phần Bao in Nông nghiệp tổ chức hoạt động theo Luật Doanh Nghiệp công ty cổ phần, quyền hạn tối cao công ty ... KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHÀN BAO BÌ VÀ IN NÔNG NGHIỆP 1.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 1.1.1 Giới thiệu khái quát Công ty Cổ phần Bao in Nông nghiệp Công ty Cổ phần Bao bì...
 • 51
 • 687
 • 0

Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần bao in nông nghiệp.doc

Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần bao bì và in nông nghiệp.doc
... Phần Cơ sở lý luận hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất 1.1 Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm 1.1.1 Khái niệm chi phí sản xuất Chi phí ... sản xuất phát sinh kỳ Tổng giá thành sản xuất sản phẩm Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ 1.4.Trình tự hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Chi phí sản xuất đợc hạch toán theo bớc ... pháp hạch toán chi phí 1.1.3.1 Đối tợng hạch toán chi phí sản xuất Đối tợng hạch toán chi phí sản xuất: Là giới hạn tập hợp chi phí phục vụ cho nhu cầu hạch toán chi phí tính giá thành sản phẩm...
 • 99
 • 433
 • 1

Hoàn thiện marketing mục tiêu tại công ty cổ phần bao in Nông nghiệp

Hoàn thiện marketing mục tiêu tại công ty cổ phần bao bì và in Nông nghiệp
... toàn công ty Tỷ lệ lớn thể khả tìm kiếm khách hàng công ty CHƯƠNGII THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI MARKETING MỤC TIÊU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ IN NÔNG NGHIỆP 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO ... tốt nghiệp • Phân tích thực trạng triển khai marketing mục tiêu công ty Cổ phần Bao in Nông nghiệp • Đề xuất số kiến nghị nhằm hoàn thiện Marketing công ty 3- Phạm vi nghiên cứu: Marketing ... CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ IN NÔNG NGHIỆP 2.1.1 Quá trình thành lập phát triển công ty - Tên công ty: công ty cổ phần bao in Nông Nghiệp - Tên tiếng Anh: Agriculture Printing and Packing Joint Stocks...
 • 83
 • 376
 • 3

Hoàn thiện marketing mục tiêu tại công ty cổ phần bao in Nông nghiệp

Hoàn thiện marketing mục tiêu tại công ty cổ phần bao bì và in Nông nghiệp
... toàn công ty Tỷ lệ lớn thể khả tìm kiếm khách hàng công ty CHƯƠNGII THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI MARKETING MỤC TIÊU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ IN NÔNG NGHIỆP 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO ... tốt nghiệp • Phân tích thực trạng triển khai marketing mục tiêu công ty Cổ phần Bao in Nông nghiệp • Đề xuất số kiến nghị nhằm hoàn thiện Marketing công ty 3- Phạm vi nghiên cứu: Marketing ... CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ IN NÔNG NGHIỆP 2.1.1 Quá trình thành lập phát triển công ty - Tên công ty: công ty cổ phần bao in Nông Nghiệp - Tên tiếng Anh: Agriculture Printing and Packing Joint Stocks...
 • 79
 • 555
 • 0

Luận văn " Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần bao in nông nghiệp ( HN )

 Luận văn
... tốt nghiệp 46 2.6.TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ IN NÔNG NHIỆP 2.6.1 Hạch toán chi phí sản xuất 2.6.1.1 Đối tượng phương pháp hạch toán ... giá thành sản xuất sản phẩm Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ 1.4.TRÌNH TỰ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Chi phí sản xuất hạch toán theo bước sau: Bước 1: Tập hợp chi phí ... HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ IN NÔNG NGHIỆP 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ...
 • 108
 • 258
 • 0

Xem thêm