Bản cáo bạch - CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A

Bản cáo bạch - CTCP Tập đoàn Đầu I.P.A

Bản cáo bạch - CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A
... (Nguồn: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu I.P.A theo Báo cáo tài 31/3/2016) BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN –CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ I.P.A  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu I.P.A: Địa chỉ: Số 59, ... ty cổ phần Tập đoàn Đầu I.P.A hoạt động theo mô hình Công ty đầu tư, tập trung vào 04 nhóm l nh vực đầu chính, bao gồm: Đầu Dịch vụ Tài chính; Đầu Công ty nhân; Đầu Kinh doanh ... 24.100% 46.220% Đầu Kinh doanh Bất động sản Đầu Kinh doanh Năng lượng Đầu Dịch vụ Tài Đầu công ty nhân (Nguồn:Công ty CP Tập đoàn Đầu I.P.A)  Hoạt động Đầu Dịch vụ Tài Dịch...
 • 56
 • 101
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2013 (đã kiểm toán) - CTCP Tập đoàn Đầu I.P.A

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2013 (đã kiểm toán) - CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A
... Chau C6ng ty C6ng ty C6ng ty C6ng Iy c6 phAn Nang Lugng B~e Ha Cong ty C6ng ty c6 phAu DAu tu Phal tri~n Liing Xuan C6ng ty Cong ty c6 phAu Tu vAu Quan tri Tili ehinh IPA C6ng ty C6ng ty c6 phAu ... Cong ty C6 phAn Khoang san va Luy~n kim V~ LQ'i- BAc K~n - phai thu g6c vay Cong ty C6 ph AnChung khoan Vndirect - cac khoan phai thu khac Cong ty C6 phfrn Thl,lc phfun Homefood - Khoan cho vay - ... hQ B-0408 ~i Cao 6c Manor - s6 91 Nguy~n Hfru CanhQ.Binh Th~nh- TP H6 Chi Minh 14 -, 4.515.000.000 4.515.000.000 Quy~n Slr d\lng dftt lau dili t~i 223 Truimg Chinh - PAn Khe - Q.Thanh Khe - TP...
 • 41
 • 33
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 (đã kiểm toán) - CTCP Tập đoàn Đầu I.P.A

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 (đã kiểm toán) - CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A
... chuy~n ti~n t~ hllP nhAt nam 2013 1 2-1 3 Ban t1lUy~t minh Bao cao tai chinh hllP nhAt nam 2013 14 - 52 ************************** - 10 11 CONG TV CO PHAN T~P DoAN DAU 111 IPA - BAD CAD ellA HOI DONG ... gia trj nhu Ban li~ng Viel la ban g& cAnd6i chi~u Phan Thj NgQc Tram - Ki~m loan vien sJ Gi6y CNDKHN kiim (min: 0979 -2 01 3- 00 8-1 CONG TV CO PHAN T~P DoAN DAU TI1 IPA Dj ehi: s6 I, ph6 Nguy~n Thugng ... n~m 2013 -~ -_ ._ BAN THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH HoP NHA.T Nlim 2013 Bao cao tai chlnh hqp nh,h cua Cang ty C6 phlln np dolln Dllu tu IPA cho nam tai chlnh k~t thuc 31 tMng 12 nam 2013...
 • 53
 • 14
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - CTCP Tập đoàn Đầu I.P.A

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A
... khae 22 1 22 2 22 3 22 4 22 5 22 6 22 7 22 8 22 9 23 0 24 0 24 1 24 2 25 0 25 1 25 2 25 8 25 9 V.II ~ -5 - V. 12 77.387.358. 321 V.13 79.059.951.934 (1.6 72. 593.613) 59. 628 .344.655 V.14 47.407.406.680 48.613. 329 .25 1 ... 1.613.390.7 42. 496 22 0 1.649.586. 528 . 320 1.010 .21 1.9 32. 260 873.196 .22 9 .28 4 958.006 .27 5.0 02 (84.810.045.718) 1.030.658.467.768 895.165.6 12. 327 958.006 .27 5.0 02 ( 62. 840.6 62. 675) 21 9 c: t: Sa dAu 21 0 21 1 21 2 ... 4.766 .27 4 .25 1 48.613. 329 .25 1 43.847.055.000 4.766 .27 4 .25 1 48.613. 329 .25 1 1.111.399.963 94. 522 .608 1 .20 5. 922 .571 1.111.399.963 94. 522 .608 1 .20 5. 922 .571 3.654.874 .28 8 3.560.351.680 47.501. 929 .28 8...
 • 51
 • 17
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - CTCP Tập đoàn Đầu I.P.A

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A
... 11.394 .27 7 .21 6 22 4 III ~ 22 5 22 6 22 7 V.II 22 8 22 9 23 0 V. 12 1.5 02. 155.950 (1.5 02. 155.950) 11.394 .27 7 .21 6 B~t di)ng san dilu ttr 24 0 V.13 47.407.406.680 24 1 24 2 48.613. 329 .25 1 (1 .20 5. 922 .571) 48.613. 329 .25 1 ... Cong ty C6 phfln Thl,1"e h5.m p Homefood (0) 29 7 .22 8 2. 9 72. 278 .28 6 29 7 .22 8 2. 9 72. 278 .28 6 ••• Cong ty C6 phfln Co Khi Nganh In (d) 697. 826 8.105.903 .21 7 697. 826 8.105.903 .21 7 429 .20 0 32. 857 .20 0.000 ... d6 dang 22 0 22 1 V.IO 22 2 22 3 1 .26 8.003.7I6.139 16. 522 . 827 .23 3 5. 128 .550.017 11.841.071.187 (6.7 12. 521 .170) 16.995.180.479 5.600.903 .26 3 11.841.071.187 (6 .24 0.167. 924 ) 1.5 02. 155.950 (1.5 02. 155.950)...
 • 39
 • 20
 • 0

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 - CTCP Tập đoàn Đầu I.P.A

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 - CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A
... mak de lien hAnh kiem toan bao cao tai chinh flan' 2010 va soat xet bao cao tai chinh quY, bao cao tai chinh ban nien (neu can thiet) ctia nam 2010 ThOng qua Phtrang an phat hAnh trai phieu chuyen ... ty niem yet ThOng qua mirc tien thu lao cho cac thAnh vien HOi &mg guar' tri vd Ban kiem sok ndm 2010 ciia COng ty Chang teli cam ket cac not dung cong 13.6 tren day IA dAy du, diing six that lid...
 • 2
 • 21
 • 0

Xem thêm