Báo cáo tài chính quý 1 năm 2015 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2015 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2015 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia
... Thuy6t 14 9 ,13 0,609,4g2 ll0 s6 e6u nam VND 13 4,549,562,557 ll1 89,922 ,11 6, 412 75,256 ,11 6, 412 11 2 91, 052,299,204 67,752,299,204 13 ,666,000,000 23,300,000,000 19 ,007,5 91, 549 12 ,007,4 31, 549 12 0 12 1 14 , 210 ,6 01 ... I ,000,000,000) 1, 437,276,945 15 1 I,lg4,55g,ggg 26s,s83,258 12 ,865,2 01 1 ,16 6 ,19 3,697 1, 166 ,19 3,697 5,500,000 5,500,000 37,5 71, 344,092 37 ,12 4 011 4, 613 970,674, 016 1, 094 ,19 1,394 2 21 309,340,698 366,959,055 ... kh6c - Kinhphi c6ngdodn - Nhdn W quy, lry cuqc ngiin hqn 50 ,17 6,937,4 91 34, 513 ,13 9,565 310 50 ,17 6,937,4 91 3lr 34, 513 ,13 9,565 15 5 ,16 6,03 I 312 868,550,000 | | ,5 21, 720 969,879,0 l0 313 315 319 13 ...
 • 15
 • 23
 • 0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2013 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2013 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia
... 43,890,600 91, 054,400 12 6,445,269 222,469,2 51 129 (82,554,669) lll 13 0 (r (13 1, 414 ,8 51) 35,823,0 71, 156 t3t 34,L14,9 21, 908 26,750,000 13 2 875,200,000 7 01, 250,000 875,200,000 45,9 21, 1 21, 156 13 5 13 9 (l 1, 000,000,000) ... 4,433,988,343 1, 623,734,000 1, 895 ,14 9,470 7,952,9 71, 913 1, 4 21, 165, 219 6,396, 916 ,037 GIA TRI HAo MdN LIIY KE 56 du tliu n5m 4 ,11 1, 613 , 517 854,037,302 Si6 teng kj' 41, 287,252 67,655,586 - Trich kh6u hao 41, 287,2_52 ... NGUON voN 4lt 414 440 16 (5, 715 ,000,000) 13 5,000,000,000 (5, 715 ,000,000) 7, 717 ,300,5 31 1 71, 6 61, u6349 ; N \ 3 21 I , 7 ,10 5,477,666 14 9,4,3295389 cONG Ty QuQn 86o c6o tii chinh Quf I ndm 2 013 co pHAN...
 • 17
 • 21
 • 0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2014 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2014 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia
... L55,4 21, 396 15 s,4 21, 396 56 giiim kj, - Giam kh6c (phdn load lai) 2,530,332,480 1, 1 51, 459,000 1, 778,0 81, 517 GrA 5,459,872,997 10 5,398,285 519 ,502,500 1, 005,324,829 472,275,000 918 , 617 ,953 83, 911 ,265 ... Quf I ndm2 014 \TND 2 ,1 80 ,1 84,9 r 815 ,73r,920 (e5,700) (9s,700) (l l 8,800) (1 18,800) 2 ,18 0,066 ,11 0 2 ,18 0,066 ,11 0 815 ,636,220 815 ,636,220 20% nh@p 25Yo 436,Qr3,222 chlu 203,909,055 436, 013 ,222 ... Ointr v0 hinh - Nguy0n gi6 -r - ura lrl nao mon ,luy Kei 44,226,975, 017 81, 696,667 449,444,449 13 8 (1 1,000,000,000) 13 9 (1 1,000,000,000) 11 299,274,783 I5 5?' 575 220 1, 474,804,2r8 2 21 556,786,265...
 • 15
 • 57
 • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia
... 2s0 605,333 , , 327 17 ,333 , 329 2, 696,699,470 2, 696,699,470 (2, 09\,366,143) (1,979,366,141) 25 3 25 8 28 ,350,0 32, 300 28 ,350,041,800 24 5,445 24 5,445 28 ,350,000,000 28 ,350,000,000 25 9 (2t3,145) 26 0 ... 8,014,0 42, 706 1,498,357,891 6 ,22 0,488,187 26 t l0 26 3 ll 26 8 12 270 366,858,055 4,657,577,745 4 ,23 7,977,745 62, 34',7) (3,87 I 9,690) 22 9 ddri hqn 1,084,191,384 (3 ,991,7 22 8 hao mon 37, 124 ,156,413 1 ,26 5,148, 725 ... thu ng6n hpn kh6 ddi (*) V 120 1340549, 520 ,757 (20 3,645) 7,689, 923 ,22 9 2, 004,604,659 5,390, 121 ,9 42 295,196, 628 29 5,196, 628 20 5,734,551,4 02/ 171,673,677,170 t cONG TY cO PHAN cHtlNc KHoAN S6 :O...
 • 16
 • 82
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia
... 1,161,19'/,421 13 t4 1,950 .34 8,920 srq 1 93, 't 5l ,36 3 15 16 400 22,906 , 43 I ,685 l5) \)? 1 ,34 8,740,850 30 ,s92 ,648 , 03' ,7 134 ,7 69 ,s89 ,31 ',7 137 ,160, 537 ,605 131 ,7 69 ,589 ,31 1 137 ,160, 537 ,60s I35,000,000,000 ... c)j-porcQoor\oov),=Po5o'\lo.of.j-lol ax-a(,oapolc)fJo -t ;-: oohJtjgr-.ac)a/ : L ? i- L'ra -c : =ol,ro.orJraolJtQooa= oa o ca - IJAA b ! i o tl o.'\o'o\'a e6 ! oo,L ; { o o ; o- - ?! oa z > I' l, -u NI - i- a i- :- J", -( r' ... aolJr\OA.oo+A ;LJ(,,(!-l'oljo-{ ,-. a_.oou.o,o ?',rrai.?t-sL-;a^ l-5r-r-roo-oo-{ ".c :r a r ::f-roiurc.ao{oNJ6.z '.ao{,r:lr.sL.L,i- c - J,, tJ z -( r' a z li t'J N 't, \O^Oo -olJ-9o j \o i, 90 jo aa...
 • 16
 • 82
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2012 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2012 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia
... tru6c ti6n b6n CK t,1 93, 937 ,'. 738 42 ,37 7,47 5,866 41,7 93, 001,0 53 30t09 /2012 VND THTIf vA CAC KHOAN PHAI THU NHA NTIdC 0t/07 /2012 VND r ,33 9, 633 ,798 1,274,840,569 1 ,33 9, 633 ,798 Thu6 thu nh6p doanh ... 1,000,000,000) I,724, 033 ,160 2,249, 731 ,115 35 8,664,43r 934 ,901 ,712 20, 734 , 931 I ,3 9, 633 .798 34 ,988. 834 1,27 4,840.569 5,000,000 221 Tdi sdn c6 dintr hfu hinh 222 - Nguydn gi6 2 23 - Gi6 tri hao mdn ... VND NGUYTN GIA sii ou aiu tY Sii 4,402,050 ,34 3 1,6 23, 734 ,0_00 7,895,149,470 7,920, 933 ,8 13 ting kj, 56 ginm s6 du cutii kj' 4,402,050 ,34 3 1,6 23, 734 ,000 t...
 • 16
 • 22
 • 0

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2012 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2012 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia
... \o\oo\\oo\o\odd R o- -j :i rcr - = V, I r rA O\ € a _j,: a E F K j a >.'g J tr > ,4 , -+ N r ^-. aO-fr.nr\OCOCO -rc = -On-=j-rO4\O=fN9O-:6 caN\on.a€ri{l,)o.€.c e-O'OOOd\OVtQ( .-! -V O O\ a.l a.l aF-6io\.a.ica[).iO!-d ... NGI]YEN GIA 56 du'tldu nim Sii tnng kj, - VNI) 4, 415,852, 943 VNI) l,623,7 34, 000 I ki GIA I l{l lli\O MON l,UY 7,6 94, 7J6,.1 240 ,000,000 240 .000.000 ' 74. 649 ,000 Mua sim rnoi I ) J J r 1, 649 ,000 4. 649 .000 ... U) a6 Ari-O€N.ilncor=oivo-.ro.a\a€ ? o.nqc9n -CAt-O'.-cn,eO.a...
 • 17
 • 20
 • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2013 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2013 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia
... cii dinh 20 0 35 ,24 4,489, 123 35,340,031, 622 1,131,471,066 1,550,116,776 22 1 794,983 ,20 4 22 2 5,8 82, 2 6.063 1,076,1 32, 524 (i,011 783.31j 22 3 (5,087,3 02, 859) (4,965,6s0,819) Tdi san cO 22 0 dinh hiru ... ll nhm20 72 ndm 20 13 \,}JD 3', 72, 48'7,090 177,86'7 ,24 0 49, 020 ,591 (17 Chi phi tryc titip chung 1 ,25 2, 721 ,603 4,60e,840) 65,783,561 I ,29 8, l8 I 85,800, 526 1, 121 ,856, 525 544,0 12, 946 401, 127 ,460 ... vAn 02 03 08 05 1,309,518,188 549,653,844 25 9,148,430 413,470 ,28 0 (43 ,22 1 ,4 02) s) ,23 6) (3,436,089,174) (22 r,787 ,t7 (2, 901 ,137 06 luu ilQng (1,554 ,25 1,793) (2, 516,186,4 52) , 827 ) 09 Tdng, giam...
 • 15
 • 63
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2013 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2013 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia
... cl6ng giao dich chfi'ng kho6n 31 3 28,690,468 31 2 31 4 31 6 3r9 95,650,000 106,550,000 457,162 ,33 0 20,1 43, 10 | r 13 320,7 13. 63' ,7 14 15 250,294,|',l5 37 ,674 12,655, 830 ,447 35 ,8 83, I 32 0 184, 738 ,000 32 1 ... du'cu5i ti GIA TRI CON LAI (18,450,000) (1,7 43, 533 ,8 73) lai) (1,725,0 83, 8 73) 2,487 ,35 9,440 1,057,004,000 1,609,959,9 03 5,1 53, 322,2 43 4 73, 984.2s2 1,5s0.116.776 DAu n5m 30 6, 435 ,826 cu6i 126,885 ,30 5 t...
 • 16
 • 66
 • 0

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2013 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2013 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia
... / v !J A - U t) ,4 'v € \-l ft-l : -F) t-r r rd) t-l F{ Cq FI t ft N f- on CJ (O ... ,07 6,960) (4, 965,650,919) 227 1,005,3 228 2,696,699 ,47 0 229 (l ,69l ,37 4, 641 ) (l 28,350,055,100 28,532 143 9,600 24, 929 47 3,9 94, 252 l,gg5, 149 ,47 0 ,42 1 ,L65,219) 253 245 ,44 5 290,569 ,49 6 2s8 28,350,000,000 ... 4t0 V6n dAu tu ctra chu so hiru 4tt Cd phi€u quy 4t4 (5,71 5,000,000) 10 Loi nhufln sau thuO chua phOn ph5i 42 0 7 ,44 0,355,219 TOr{c cgNG NGUoN VOt{ 44 0 40 0 t6 ,105 ,47 7 ,666 r ?4, 636,993,6 04 149 ,42 3295,359...
 • 15
 • 53
 • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia
... dinh v0 hinh - Nguy€n giii - Ci6 tri hao mdn lu! k6 22 0 1, 327 ,22 7,096 1,630 ,22 5,614 22 1 487,471,773 624 ,900,785 22 2 4 ,23 7,977,745 4,?37,977,745 22 3 (3,750,505,9 72) (3,613,076,960) 22 9 2, 696,699,470 ... TAI SAN 22 7 839,755, 323 22 8 ?5q (20 7,445) ::l "; ,;?.S 6,565,367, 729 26 1 10 26 3 tl 26 8 t2 27 0 1,005, 324 , 829 2, 696,699,470 (1e0,345) 6,045,635,148 880,049, I 59 901, 429 ,876 5,390, 121 ,9 42 4,849,048,644 ... san 22 , 326 ,198,035 32, 187,6 12, 06s (t83,s76,664) (54r,113 ,29 8) 2l,500,676,734 29 "683, 724 _ 31, 426 ,800,796 2l ddi han kh6c t7 Luu chuy6n tiin thuAn k! vi 5,436 ,28 0 2' 7 | ,27 4,035,101 2, 427 ,9t5,132...
 • 16
 • 67
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia
... dinh 02 427,748 ,31 5 Cdc khoan du'phong 3, Ltf 03 7l 8. 53 r,070 (22 | 269 61 5) 05 (1.214, 035 ,107) 2,627,0 63, 3 23 (i,447 ,3 8t,729) (2 ,38 4 ,38 5,429) r9 .32 3,i40,7 83) 3. 619.862.-s,r0 l-di l5 rir hoat ... 78 ,067,./.t9 2,1 9-/ ,906, 736 691 Quy Ill nhm 201 \i,:r- l) 87-s,264"71I l4-s,086, i29 68, I 98.7 73 70.:t05.,15 r02 "32 1 .38 i 34 7,614,981 3. 000.000 36 9,521, 232 1, 636 ,517,024 1,418 ,30 8,1 l9 \ tr I ... ng6n h4n Phai thu cua kh6ch hdng 130 52, 133 ,502,461 33 ,407, | 61 ,684 131 1 23, 036 ,000 23, 750.000 'frd truoc cho ngud'i b6n r32 7 63, 3 58,000 Phdi thu ho4t dQng giao dlch chi"r'ng kho6n C6c khodn...
 • 16
 • 15
 • 0

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2014 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2014 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia
... 2,0 04, 6 04, 659 270 2.69 (1 ,699 ,41 ,691,3' 74, 64] ') 28,350,000,000 ( r 90,i4s) 6,01s,635, r 48 901 ,42 9 ,816 5,390,121, 942 4, 849 ,008,6, 14 29s,196,628 295,196,628 171,693,617,l',l0 1 74, 608,283,6 04 ... O\n\O+O\ra).aocirOlf 0a- \ d- \ !? rr { t]0 - to- oo = t - a r c 'ial r ii.!+ci; >r'9 J v, € O ^] $r 7.1 = -a a-a-ooo^ii:_o-i-r > F c- -: d i r co -, t c) rn al t+c.rn ato,c|.N.oa\N0fc i -f z c.i a ...
 • 16
 • 64
 • 0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2015 - Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2015 - Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình
... SAN NGAN HAN 11 0 11 1 11 2 12 0 12 1 12 9 I Tien va cac khan twang dtrung titn Tin Cdc khoan Wang &rung tin II Cac khoan du tw tai chinh ngAn h#n DL tu ngan han Dr phang giam gid du ttr ngan hp 13 0 ... 28, 810 ,000 12 ,487,760,885 2 51, 262,272,5 81 176,333,842,922 31/ 03/2 015 VND 2 61, 867,286 11 6,839, 019 200,345,498 01/ 01/ 2 015 VND 464,827,9 61 133,803, 911 386 ,16 9,829 579,0 51, 803 984,8 01, 7 01 CAC KHOAN ... 41, 209,0 91 336, 612 ,356 (28,946,580,0 51) 1, 1 01, 426,976 4,428,305 ,19 1 6,020 ,10 3,439 Quj, 1. 2 015 VND 3,488, 516 ,380 285,675,002 1, 179,808 ,12 4 11 ,000,000 Quj, 1. 2 014 VND 3 ,10 9, 415 ,952 245,008, 619 1, 203,553,555...
 • 18
 • 87
 • 0

Xem thêm