Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Đầu - Kinh doanh nhà

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà
... 111 u tài ng n h n 1.768.715.6 92. 968 4 .24 1.837 .26 6 9 .22 7.714.037 1 12 25.000.000.000 120 VI.1 VI .2 - - - Ch ng khoán kinh doanh 121 - - D phòng ch ng khoán kinh doanh 122 - - 123 - - u n ... (7.636.746. 828 ) 55.8 72. 216.113 56.810.079 .20 8 II Tài s n c 22 1 17.948. 520 .854 18.886.383.950 22 2 45.0 02. 337.780 45.0 02. 337.780 22 3 (27 .053.816. 926 ) (26 .115.953.830) TSC thuê tài 22 4 - - - Nguyên giá 22 5 ... IV Tài s n d dang dài h n 23 0 VI.8 IV u tài dài h n 25 0 VI.2c u vào công ty 25 1 u vào công ty liên doanh, liên k t 25 2 23 4 .24 2.349 .22 0 23 4.338. 123 .857 u góp v n vào ơn v khác 25 3...
 • 35
 • 17
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Đầu - Kinh doanh nhà

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà
... hình 22 1 16 .29 7 .26 4. 328 17.004.4 72. 7 72 - Nguyên giá 22 2 35.936.166 .20 1 35.936.166 .20 1 - Giá tr hao mòn lũy k 22 3 (19.638.901.873) (18.931.693. 429 ) TSC thuê tài 22 4 TSC vô hình 22 7 - Nguyên giá - ... ch v (20 = 10 - 11) 20 18.454.777 .25 1 (2. 331.453.1 42) 23 .918.986.033 (1.809 .29 2.9 32) Doanh thu ho t 21 VII.4 24 7 .21 3.488 2. 644.085.033 751. 826 . 427 8.3 02. 729 .690 22 VII.5 4.6 52. 778 .24 4 7. 723 .858.344 ... ( 12. 677.764. 321 ) (25 . 020 .600.894) 20 24 .937.343.897 42. 218 .26 7.034 21 - - 22 - - ng ng kinh doanh ng kinh doanh Lưu chuy n ti n thu n t ho t II LƯU CHUY N TI N T H ng kinh doanh 97.413.157. 821 120 .4 92. 906.045...
 • 34
 • 34
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014 - Công ty Cổ phần Đầu Kinh doanh nhà Khang Điền

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014 - Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Điền
... LI) o 12 0) Co - Z o 'Co > _ L11 C) -' —' 0) C -= O o 0) C C) >- D C) E I( F-C) ...
 • 38
 • 18
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014 - Công ty Cổ phần Đầu - Kinh doanh nhà

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014 - Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà
... (14.1 02. 125 .941) 27 3.958 .28 4.105 27 6.303 .20 7.711 IV Các khoản đầu tài dài hạn 25 0 V.11 Đầu vào công ty 25 1 Đầu vào công ty liên kết, liên doanh 25 2 23 5. 127 .964.105 23 5 .27 2.887.711 Đầu ... 37.573.078 .25 0 37.573.078 .25 0 2. 208.410.887 Số cuối năm 2. 320 . 728 .175 - 89.061 .21 4.369 - 369.603.170 - 15.499.109.773 - - 73.5 62. 104.596 - 22 /28 11 Đầu dài hạn khác - Đầu vào công ty - Đầu vào ... 30/06 /20 14 22 1.871.683 1 62. 210.551 .24 0 523 .051.889 7 /28 CT CP ĐẦU TƯ - KINH DOANH NHÀ 18 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1, TP HCM Mẫu số B09a-DN/HN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý Năm 20 14 I THÔNG TIN DOANH...
 • 28
 • 16
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2015 - Công ty Cổ phần Đầu - Kinh doanh nhà

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2015 - Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà
... Khiêm, Q .1, TP HCM THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý Năm 2 015 I Đặc điểm hoạt động doanh nghiệp Hình thức sở hữu vốn: Công ty Cổ phần Đầu - Kinh doanh Nhà ( Công ty ) công ty cổ phần ... số TÀI SẢN NGẮN HẠN (10 0 =11 0 +12 0 +13 0 +14 0 +15 0) 10 0 I Tiền khoản ng đương tiền 11 0 Tiền 11 1 Các khoản ng đương tiền Thuyết minh 11 2 A- SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 1. 769.272 .18 8 .11 1 4.525.772. 212 ... toán Quý kết thúc ngày 31/ 03/2 015 3/34 Công ty cổ phần Đầu Kinh doanh Nhà Mẫu số B02-DN/HN TT202/2 014 -BTC 18 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP HCM BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT...
 • 35
 • 17
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2015 - Công ty Cổ phần Đầu - Kinh doanh nhà

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2015 - Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà
... ngày 30 /09 /2015 VI. 23 - 3/ 34 Công ty cổ phần Đầu Kinh doanh Nhà Mẫu số B02-DN/HN TT202/2014-BTC 18 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP HCM BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT Qúy năm 2015 ... 134 .664 .36 9 .38 3 37 0.7 93. 945.702 02 - - - - Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 10 30 . 231 .902.670 31 8.019.560 .38 0 134 .664 .36 9 .38 3 37 0.7 93. 945.702 Giá vốn hàng bán 11 26.027.758.784 30 0.989.886 .39 1 ... 8.554.4 83. 0 13 5.697.841 .34 4 - Trong đó: Chi phí lãi vay BCTC hợp cho kỳ kế toán Quý kết thúc ngày 30 /09 /2015 VII .3 5 /34 6 /34 Công ty cổ phần Đầu Kinh doanh Nhà Mẫu số B 0 3- DN/HN...
 • 35
 • 24
 • 0

Xem thêm