Báo cáo KQKD quý 1 năm 2010 - Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà

Báo cáo KQKD quý 1 năm 2010 - Công ty Cổ phần Đầu - Kinh doanh nhà

Báo cáo KQKD quý 1 năm 2010 - Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà
... 2009 xi tOtUI , 33.475.683.306 62.500.470 .16 7 2. 714 1. 454 trIrimg Dod•• Hftu Clll • • lUlll 11 111 111 111 11' ... 17 Lq1ohu*a •• u thul TND~ (60 - 50. 51 52) 60 cA philu 70 18 .Lli ccrbia lrlo L9P bUll Ph,,,, Vdll Khllllh Thayn Qiiy I aim 2 010 Q6y I aim 2009 xi tOtUI , 33.475.683.306 62.500.470 .16 7 2. 714 1. 454...
 • 2
 • 25
 • 0

Báo cáo KQKD quý 2 năm 2010 - Công ty Cổ phần Đầu - Kinh doanh nhà

Báo cáo KQKD quý 2 năm 2010 - Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà
... 35.11113.534 .22 4 22 .695 .27 0.336 11 .21 J6.743 797 3.583.605 .27 1 " KI/oJ" - 5 .21 7. 029 .11 02 IJ'Ir{JI1~ ~- Do;", H ifu Chi 29 .1193.1 120 .22 9 1 .29 11 19.111.665.065 830 ].864.473.419 (1 42. 720 .703) 9S.30fJ.4(H).9113 ... l-J l.-JL-JL JL JL.JI-Jl 'l-JL-JL-Jl-JL-J , , , 13 LQinh,,~n kl,,1c(40" 31 - 32) ~O-l- '0) 15 Chi phi 11m: TNIl~ hi;'n hinh 17 LVi"hll~n ...
 • 2
 • 27
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2010 - Công ty Cổ phần Đầu Kinh doanh nhà Khang Điền

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2010 - Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Điền
... , 17 .2 17 .1 175 17 ,5 17 ,1 796,455 .14 6 332000000 337,873400 242954 12 1,4 71 126 217 , 315 764.449.546 332000000 337873400 242954 12 1477 94 211 , 715 322. 219 .458 249.429. 616 '1' .748 .13 3.077 1. 167. 019 . 919 ... 99. 913 .6 81 99 913 .6 81 155.299.486 15 5299486 3.850.868 2.9 812 60 10 0969 16 2.639 2,406,553 15 310 61 3 515 22 517 .964 31, 956.439 32.6 31. 472 1. 748 .13 3.077 , 4.3 71. 692 873398 3 017 667 13 9 .19 3 .13 4 Cae kholin ... ,;'' '- 2 416 645 57,900 10 818 10 5656 15 1, 718 10 818 1, 2 51, 434 ''''' ~ 3,5 71, 735 "'" 3,9 31, 005 Nguyen gi'" 56 ...
 • 29
 • 69
 • 0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2010 - Công ty Cổ phần Đầu - Kinh doanh nhà

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2010 - Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà
... 338 11 .729.459.879 11 .296. 515 .16 1 400 1. 355.424. 918 .3 61 1.3 21. 949 .19 1. 019 1. 355.424. 918 .3 61 1.3 21. 949 .19 1. 019 Doanh thu chưa thực B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400= 410 +430) V .16 11 .296. 515 .16 1 211 .045. 215 .973 ... 14 0.000.000 15 9.2 51. 500.000 (45.425.000.000) 353.735.425.000 - 1. 109 .19 3 .11 6 1. 109 .19 3 .11 6 - 1. 185.457. 412 1. 185.457. 412 - 13 Vay nợ ngắn hạn a Vay ngắn hạn b Phải trả người bán - Tổng công ty ... sản đầu - Quyền sử dụng đất - Nhà - Nhà quyền SDĐ 17 .283.927.082 - Cơ sở hạ tầng 11 Đầu dài hạn khác - Đầu vào công ty liên kết - Đầu trái phiếu - Đầu tín phiếu, kỳ phiếu - Cho...
 • 18
 • 18
 • 0

Báo cáo KQKD quý 2 năm 2010 - Công ty cổ phần Đầu và Phát triển Đô thị Long Giang

Báo cáo KQKD quý 2 năm 2010 - Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang
... •• :3 ~I ' " ' , • • • • • • 01 , ~ •, ! :L~ • :; x ': ;\ :;;" , • " • ' lOH&GH~G UMD " 125 22 P 005/ 124 ,, • , { ... 11 ...
 • 2
 • 52
 • 0

Xem thêm