Báo cáo tài chính quý 1 năm 2013 - Công ty Cổ phần Xây dựng Cầu đường Hà Nội

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2013 - Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2013 - Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492
... a , 12 .373.304.553 12 .994. 914 .690 12 .15 9. 817 . 910 t2.7 81. 428.047 213 .486.643 213 .486.643 18 5.362.538.453 215 .599.852.678 rs0.792.230 .19 r r 81. 858.326.274 r32.222 .13 9.594 16 1. 915 .092.850 v .15 43.94',7 ... - D A un i m 1. 574.546.355 t4. 412 .367.75( - C u in i m 1. 71r.244 .15 1 1. 564.705.440 13 .s92.985. 71( 8 .12 5.432.386 23s.86t.28'.7 10 . 515 . 713 .10 6 34.863.920.890 22t.074.t26 9.867. 810 .35r 32.9s7. 819 .17 8 ... kh6c(du c6 13 88): - Tam ring (du c6 l4l) : 31/ 03i2 013 0u0u2 013 98g.240.69; 6237 18 .495 r23.0 '16 .804 17 3 418 .16 4 4',7.624.0 81 82.624.0 81 r5r. 515 t4.897036.',747 14 .637 720 4.238.226.08 816 768.7 91 Trang5...
 • 15
 • 39
 • 0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2013 - Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2013 - Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII
... t-h-u nh ~p-h -oa-n Ia i-pM - - f-tr-a-d-a- - - - - - - - - - - - - - - oU'Q'c ghi nh~n tif cac nam trU'ac - - · - - - - .- - - - .- - - - - - Thut; thu nh~p hoan l...
 • 20
 • 71
 • 0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2013 - Công ty Cổ phần Xây dựng 565

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2013 - Công ty Cổ phần Xây dựng 565
... 62!: 619 11 1 16 4.696.429 11 2 0 0 12 1 0 12 9 o 13 0 12 7.726.950,030 12 5r564 419 j14q 13 1 11 9.7 519 84 16 7 12 5.A20.847.677 13 2 700. 510 . 514 4. 414 .850,634 13 3 8. 713 .640.936 13 4 U 12 0 v.02 v.03 1. 06 '1. 470,863 ... pl.r4tthq !1i !g1kh-6 dbi(*) , ri san co cilnl1 T.,i sanrcd qllnh hflq hinh -, -ir'On siri v.04 14 9 15 0 13 2.058.420 15 1 15 2 ri 3,1e! ,17 8 .16 0 i 15 4 Vos 713 045 ?13 947e - O / l -1 t 1. 052 985 la: 15 8 12 5.345.375 ... 1. 808.606.934 1. 425.729.065 30 -6 .834.328.566 833. 510 .8 21 -6 .834.328.566 -1 , 833.5 '10 8 21 03 10 u VT-28 20 2t YI-29 aa LL VI-30 ZJ 1 a^ 3l 32 40 50 5l VI- 31 52 vr-32 60 -1 . 833 510 .8 21 -6 .834.328 566 -1 833...
 • 13
 • 23
 • 0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2013 - Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2013 - Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng
... 8, 217 ,2 91, 515 2,803,625,097 1, 554,293,304 11 6, 817 , 712 - 1, 333,0 01, 517 - 1, 6 71, 111 , 016 1, 333,0 01, 517 - 1, 249,3 31, 793 1, 132, 514 ,0 81 19 ,16 4 ,10 2 19 ,16 4 ,10 2 Công ty Cổ phần xây dựng sông hồng Báo cáo tài ... 5,466,995,945 10 ,480,857,6 81 9,260,540,764 3/ 31/ 2 013 VND - 1/ 1/2 013 VND - - - 214 ,666,447,600 210 ,442, 714 ,832 Thành phẩm - - Hàng hóa - - 214 ,666,447,600 210 ,442, 714 ,832 3/ 31/ 2 013 VND 1/ 1/2 013 VND 10 , 415 ,724, 313 ... 1, 352 ,16 5, 619 - 15 6,485 ,11 8 - - 1, 352 ,16 5, 619 15 6,485 ,11 8 12 ,983 ,10 4,665 12 ,983 ,10 4,665 13 1,238,455 1, 875,834 13 3 ,11 4,289 4,560,497 ,19 1 205, 315 ,959 4,765, 813 ,15 0 25,246,663 23,370,829 8,422,607,474 8, 217 ,2 91, 515 ...
 • 20
 • 25
 • 0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2013 - Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2013 - Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec
... doanh dieu chlnh sau: Giay chung chlnh nhan c1ang ky kinh doanh c1ieu Ngay 410 3002 611 410 3002 611 410 3002 611 410 3002 611 410 3002 611 410 3002 611 410 3002 611 0303443233 0303443233 0303443233 0303443233 ... 5 91. 696 .10 9 01, 1' phonq tro cap thai viec 2.562.489.003 3 .15 4 .18 5 .11 2 toen ceo ket qua hoet a(Jng kinh doanh nem 1. 9 51. 947.973 Ouy 11 2 013 Ouy 11 2 012 1. 360.2 51. 864 416 .073.884 1. 360.2 51. 864 416 .073.884 ... 48.482 .11 6 .14 5 48.482 .11 6 .14 5 Co 2 01. 967 .11 2 2 01. 967 .11 2 1. 486.234.470.577 Quy 1niim 2 013 - 2.077.999. 919 .029 44.826.860.787 Co - 869 .14 0.000.000 (1. 7 41. 460.000) 3 81. 467 .13 2.588 19 56.084.734.287...
 • 33
 • 25
 • 0

Xem thêm