Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2013 - Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2013 - Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí-CTCP

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2013 - Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí-CTCP
... = + ! i ? r ( + i l r3 Lqi nhuinkh{ (40=:r-r2) 1l Phb r,j 16 tuDI trrgs ri€ndoann rf rdq rqi.r in kabrn dc 'rue 1! Lqi.r'uin su ':rurhDN ( 60 =10 19 .r-oi nMn su btr6 c'raoj d6ngdlidu 2P.Lqi nuarsu ... Kti -ocp D{ itu ds auJ{rdid s uroo6aD BrcaBr0063r Tiig 6,?rdr dhi vili Ditr k ,s6 17 3rtus KrDr-y6nHor - cin eiiy - H, NOt B,io cAo Ktr eu.i Hoar DQNG KrNHDoANEHq?Nr{AT ( qns nd,d, ) Q4r/2 413 Li) ... rNdbqdpd,rdb &16 d4c3tid&ivrd5!blii.h!ihhseqqdinft dqdl!beadi a.Ns6ohdp! N4r!6it dw,rph4!h !t!!4 -N$dlbptdil!.!6itu o r&c d dt !\u di 6ia! r4 r41d d r@6s du hd doosrscb 64 r1,1s3,80 {2I,97r,57O r601z6se3...
  • 16
  • 29
  • 0

Xem thêm