Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2010 (đã kiểm toán) - Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2010 (đã kiểm toán) - Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2010 (đã kiểm toán) - Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh
... d",n " •• 801. 422 .22 2 i 227 .370S13S94) (I ,04S8.10 .29 1) 12S.19~.I74,nl (21 .0 ]2. 228 .715) 3M,I5(), 114, 173 (26 1.940481) (801. 422 222 ) (16 .2' 2.00 623 4) 685.1 624 10. 023 (318, 922 .716.881 ) (l ,24 '.306,661) ... ( 12. 357.13S .26 3) (2. 787,109.770) ( I S.I44 .24 S.033) (;1'\ TRI c()~ 41 T,i OKay Jll/6l1010 24 6.1165.389.11 92 24 769. ~21 .JJ6 27 1.634.911J2K T,i OKlo)31/ 121 2009 24 2 .21 7 .22 7 ~2J 27 .20 8.906.64~ 26 9. 426 .134.l6ll ... 57.574.478. 528 65.370.914.933 8.035.S2B.9 82 21.481.016109 7.107.S1H168 10 .22 7. 020 041 1),6 62, 841.943 10.350.9l2 .25 4 S,81J.5SI.S 62 7.50],938. 727 20 .20 3.847.146 [ .24 4.399.330 IlJ.(,. 42. 1 62. S~9 23 .404.008. 128 ...
  • 23
  • 33
  • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2010 (đã soát xét) - Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2010 (đã soát xét) - Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí
... 1.819.f>6(1.~48J95 1. 824 .094 J08 J60 20 4.846 .28 0,2J5 20 4 'IlIl4J7.S07 (Jl6854,~46) 2, 024 ,~06. 828 .0.10 20 28.751U9U21 (1 32) 8607) 13,1 42, 470) (16)81077) (2S00,404.2J7) 1 422 7J4 .29 2l (2. 923 OK. ~2\ ll (8 124 28074.S9S) ... 320 ,504.916,979 2S,195 .26 S,683 324 67. 821 .307 12. 280.481.631 80 .26 2.679.985 103,0 92. 422 .4 02 61.6S I 755.000 88000.000 5-4 ,22 6.811,993 30.~~6000 1.&08,%3.538,669 ~48()4. 128 ,23 4 164 426 .7 72. 656 64.508.357 ... 8.360, 428 .050 "" " '"'" " "" '" " '" '"" '""" 1.871. 121 .0 32. 701 1.870%9J103.176 1 52. 029 . 525 1, 922 .0HO,961 .24 6 1. 921 .911 ,21 7,6% 169,743,550 1.4 52. 126 .18.HI4S 1.5UHU59,914 2. 4S2. 126 .183.0.45 2. 326 000,000.000...
  • 22
  • 48
  • 0

Xem thêm