Báo cáo KQKD công ty mẹ quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A
... khae 22 1 22 2 22 3 22 4 22 5 22 6 22 7 22 8 22 9 23 0 24 0 24 1 24 2 25 0 25 1 25 2 25 8 25 9 V.II ~ -5 - V. 12 77.387.358. 321 V.13 79.059.951.934 (1.6 72. 593.613) 59. 628 .344.655 V.14 47.407.406.680 48.613. 329 .25 1 ... 1.613.390.7 42. 496 22 0 1.649.586. 528 . 320 1.010 .21 1.9 32. 260 873.196 .22 9 .28 4 958.006 .27 5.0 02 (84.810.045.718) 1.030.658.467.768 895.165.6 12. 327 958.006 .27 5.0 02 ( 62. 840.6 62. 675) 21 9 c: t: Sa dAu 21 0 21 1 21 2 ... 4.766 .27 4 .25 1 48.613. 329 .25 1 43.847.055.000 4.766 .27 4 .25 1 48.613. 329 .25 1 1.111.399.963 94. 522 .608 1 .20 5. 922 .571 1.111.399.963 94. 522 .608 1 .20 5. 922 .571 3.654.874 .28 8 3.560.351.680 47.501. 929 .28 8...
 • 51
 • 17
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2012 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2012 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido
... 25 37 028 03 32 25,370 ,28 0,515 25 ,370 ,28 0,515 25 ,370 ,28 0,515 25 ,370 ,28 0,515 Quỹ đầu tư phát triển (381) 25 7 926 35371 25 ,7 92, 635,7 52 25,7 92, 635,7 52 25,7 92, 635,7 52 25,7 92, 635,7 52 Quỹ dự phòng tài (22 6 ,20 0,180) ... 25 9,769,358,754 - 33, 428 ,493,951 17 33,856,011,454 22 ,817 ,21 5,681 22 ,933,364,881 22 ,817 ,21 5,681 (1 52, 620 ,395 ,20 0) 2, 641,108,435 22 ,933,364,881 - (1 52, 620 ,395 ,20 0) 2, 296,390,481 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH ĐÔ ... đòi 21 9 II Tài sản cố định 22 0 Tài sản cố định hữu hình 22 1 567,971,486,137 (1 ,28 4,739 ,22 2) 4 12, 321 ,648 ,27 5 (561,598,568) 65 ,22 9, 621 ,100 37,718,189,574 65 ,22 9, 621 ,100 37,718,189,574 - - - 9 ,25 2,790, 026 ...
 • 21
 • 20
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2014 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2014 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido
... 16,135,9 52, 841 4,689,516,848,080 - - - - - 117,000,000,000 - - - - - 1,703 ,23 6,643,4 12 - - - - 101,898,938,737 - - - - - - - - - - - - Lợi nhuận tăng - - - Tăng kỳ - - - Cổ tức - - - Tăng khác ... kỳ - Mua năm - Đầu tư XDCB hoàn thành Tăng khác 38,771 ,22 0,148 - - - - - - - - - - - - - - - - Thanh lý, nhượng bán - - - - - Giảm khác - - - - Số dư cuối kỳ - - - 38,771 ,22 0,148 38,771 ,22 0,148 ... 25 ,370 ,28 0,515 25 ,7 92, 635,7 52 16,135,9 52, 841 4,145,171,397, 628 - - - - - 51,687,008,500 - - - - - 97,696,000,000 - - - - 746, 825 ,774,9 52 - - - - Lợi nhuận tăng - - - Tăng khác - - - Cổ tức - - - (331,166,383,000)...
 • 21
 • 73
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A
... 11.394 .27 7 .21 6 22 4 III ~ 22 5 22 6 22 7 V.II 22 8 22 9 23 0 V. 12 1.5 02. 155.950 (1.5 02. 155.950) 11.394 .27 7 .21 6 B~t di)ng san dilu ttr 24 0 V.13 47.407.406.680 24 1 24 2 48.613. 329 .25 1 (1 .20 5. 922 .571) 48.613. 329 .25 1 ... Cong ty C6 phfln Thl,1"e h5.m p Homefood (0) 29 7 .22 8 2. 9 72. 278 .28 6 29 7 .22 8 2. 9 72. 278 .28 6 ••• Cong ty C6 phfln Co Khi Nganh In (d) 697. 826 8.105.903 .21 7 697. 826 8.105.903 .21 7 429 .20 0 32. 857 .20 0.000 ... d6 dang 22 0 22 1 V.IO 22 2 22 3 1 .26 8.003.7I6.139 16. 522 . 827 .23 3 5. 128 .550.017 11.841.071.187 (6.7 12. 521 .170) 16.995.180.479 5.600.903 .26 3 11.841.071.187 (6 .24 0.167. 924 ) 1.5 02. 155.950 (1.5 02. 155.950)...
 • 39
 • 20
 • 0

Xem thêm