Báo cáo thường niên năm 2010 - Tổng Công ty Khánh Việt

Báo cáo thường niên năm 2010 - Tổng Công ty Khánh Việt

Báo cáo thường niên năm 2010 - Tổng Công ty Khánh Việt
... Hùng Vương - Nha Trang - Khánh Hòa - Việt Nam ĐT: (84.58) 3526790 - 3526191 - 3522418 - 3521443 Fax: (84.58) 352422 1- 3523801 * Website: www.khatoco.com 2008 2009 2010 14 AnnualReport 2010 K H ... Hieu Str - Vinh Nguyen - Nha Trang - Khanh Hoa Tel.: (84.58 ) 3731314 - 3886500 - 3882230 - 3882369 Fax: (84.58) 3886656 - 3886422 - 3885284 Email: thuongmaiktc@ khatoco.com; thuongmai-khatoco@ ... -P RE ST IG E K H A T O C O T Ấ CH G N Ợ LƯ A U -Q Y T LI 10 AnnualReport 2010 K H A T O C O Kết hoạt động kinh doanh 2010 Qua 27 năm xây dựng liên tục phát triển, Tổ hợp Cơng ty mẹ cơng ty Tổng...
  • 30
  • 28
  • 0

Báo cáo thường niên năm 2010 - Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam

Báo cáo thường niên năm 2010 - Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam
... toán Công ty Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam - Từ 1997 - 2000: Kế toán trưởng Công ty Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam - Từ 2000 - 12/2004: Phó Giám đốc Công ty Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam - Từ ... 4/2009: Phó Tổng Giám đốc thứ Tổng Công ty cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam – Từ 05/2009 đến nay: Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia VN  Số cổ phần nắm giữ: Cổ đông đại ... trình công tác: - Từ 2/1981 - 4/1985: Công tác Vụ Công nghiệp B, Bộ Tài - Từ 5/1985 - 9/1994: Công tác Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam – Từ 10/1994 - 12/1996: Công tác Công ty tái bảo hiểm Quốc gia...
  • 25
  • 40
  • 0

Báo cáo thường niên năm 2010 - Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP

Báo cáo thường niên năm 2010 - Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP
... tư BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC - CTCP MÃ CHỨNG KHOÁN: KBC KBC - Nền tảng cho phát triển bền vững MỤC LỤC LỜI NGỎ Bản báo thường niên năm 2010 báo cáo ... trò Tổng Công ty Phát triển Đô thò Kinh Bắc - CTCP ( Công ty ) trình bày báo cáo năm 2010, Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành 96.586.838 cổ phiếu cho cổ báo cáo tài hợp Công ty công ... ngày 27 tháng năm 2010 Ngày 31 tháng năm 2011 11 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 12 B09-DN/HN B09-DN/HN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HP NHẤT THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH...
  • 74
  • 24
  • 0

Xem thêm