Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình
... 29 5.371 2. 917.78t.33',7 2. 915.1 13.055 5 .26 0.877 '100.345 829 .163 557.143 1.453.4 92 2.9 12. 27 3 .25 7 1. 428 .27 3 t 32. 259 2. 714.4'10 i 2. 668 .28 2 2. 7I4.470 2. 668 .28 2 1 32. 473.663 c0ng 2. 965.07 6.708 cAc ... ddi hpn /; i 24 2 / 25 0 y.t4 20 .887 .25 0.000 20 .887 .25 0.000 25 2 15.887.2s0.000 1s.887 .25 0.000 25 8 5.000.000.000 5.000.000.000 26 0 19 .28 7.s84 25 .716.778 26 1 V.l5 19 .28 7.s84 25 .716.778 25 1 Tdi san ... TAI sAN DAIHAN V.03 ) 2. 967 .28 5 .26 7 V.04 sL.991.471.99 8- 154 158 39 .28 6.389 V.06 v.05 21 0 21 3 21 8 21 9 V.07 v.08 51.991.471.998 51 39 .26 0 .22 0.577 21 2 phii thu ddi han kh6 ddi 52. 030.758.387 tJz V6n...
 • 34
 • 23
 • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình
... 435.876.000 6 .26 9.4 79 .29 7 48.580.000 24 3.438.000 YI.l1 Yl.8 305. 022 .22 3 2. 222 .380.000 305. 022 .22 3 2. 624 .380.000 103 .27 8.706 103 .27 8.706 310 311 3 12 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 D011 ... 76.887 .25 0.000 Vl.6 22 4 -Nguyen gia 22 5 - Gia tri hao mon /Uy ki 22 6 Tai san c6 djnh vo hinh 22 7 -Nguyengia 22 8 - Gia tri hao mon /Uy ki 22 9 III Bit d(>ng san dau ttr 23 0 -Nguyengia 23 1 - Gicl tri hao ... 84.979 .25 6 71.794. 527 .533 54. 527 .29 0.374 V1.3 40.513.183.1 52 223 .177.714 24 .959.453.154 28 5.865 .22 2 VI.4 VI.4 2. 000.000.000 29 .058.166.667 29 .28 1.971.998 VI.5 18.064.863.871 18.064.863.871 26 .26 6.857 .20 8...
 • 36
 • 28
 • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định
... (27 0 = 100 + 20 0) Ma Thuyet A minh so 100 110 111 1 12 120 121 129 130 2. 1 131 2. 2 1 32 135 2. 3 139 140 141 149 150 151 1 52 4.1 4 .2 154 158 20 0 21 0 21 8 21 9 22 0 22 1 22 2 22 3 22 7 22 8 22 9 23 0 25 0 25 1 ... 12. 3 92. 630 12. 3 92. 630 SO dOu nam 12. 3 92. 630 12. 3 92. 630 12. 3 92. 630 12. 3 92. 630 12. 3 92. 630 12. 3 92. 630 12. 3 92. 630 12. 3 92. 630 33.971.569 .21 5 24 .916.1 62. 284 21 .579 .23 1.597 12. 3 92. 337.618 12. 523 . 824 .666 ... 25 1 25 2 25 8 25 9 26 0 26 1 26 2 27 0 SO cuoi kj', 128 .673.8 82. 866 2. 830. 822 . 920 2. 830. 822 . 920 - 9.171.483 .22 8 8.009 .21 3.650 1.005.340.909 156. 928 .669 SO au nAm 143.693.354.363 41. 428 .695.410 37 .29 7.534. 522 ...
 • 26
 • 138
 • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Khoáng sản khí

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí
... (1.404.741. 123 ) 2. 5 82. 622 .743 (6.941.594.745) 3.089.367 .28 4 21 22 23 24 25 26 27 30 (25 8.808 .24 0) ( 827 .300.000) 10. 123 .151 (24 8.685.089) 4 .29 5 .29 8 ( 823 .004.7 02) 10.939.489.4 42 (10. 626 .671.191) 11.987 .28 4.140 ... (8.000.333. 928 ) - - - - - - - - - 36.137. 321 .883 (1.800.910.138) 34.336.411.745 - - 34.098.600.000 - 9.611.503.300 - 34.098.600.000 9.611.503.300 - - 608.169.833 - 520 .160.930 - - - - - - - 608.169.833 ... VND 20 .8 72. 128 .051 30.104.375 .29 8 365.407.098 86.105 .26 2 27 9.301.836 - 6.644 .22 1.347 31.580.000 31.580.000 Tài sản cố định khác Cộng VND VND VND - - 62. 957.018.304 5.336 .29 3.608 - - - - - - - -...
 • 38
 • 19
 • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long
... V.08 20 0 21 0 22 0 22 1 V.09 22 2 22 3 22 7 V.10 22 8 22 9 23 0 V.11 24 0 25 0 25 8 V. 12 52. 206.083.530 156.330.0 72 156.330.0 72 12. 529 .140.974 790.703.5 72 9. 623 .656.146 2. 214.380.394 (99.599.138) 24 .568. 123 .346 ... năm 20 14 Công ty Cổ phần Khoáng sản Vật liệu xây dựng Hưng Long Kính gửi: Hội đồng quản trị Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản Vật liệu xây dựng Hưng Long Chúng thực công tác soát xét Báo cáo ... 64.000.000.000 - - - 64.000.000.000 - - - 550.0 62. 293 550.0 62. 293 - - 120 .000.000.000 1.091.536.961 69.784.000 (1 .27 5. 429 .345) 119.885.891.616 19 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG HƯNG LONG...
 • 27
 • 21
 • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Khoáng sản & Xi măng Cần Thơ

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Khoáng sản & Xi măng Cần Thơ
... V Tài sản dài hạn khác Mã tiêu 100 110 111 1 12 120 121 129 130 131 1 32 133 134 135 139 140 141 149 150 151 1 52 154 158 20 0 21 0 21 1 21 2 21 3 21 8 21 9 22 0 22 1 22 2 22 3 22 4 22 5 22 6 22 7 22 8 22 9 23 0 24 0 ... tháng 12 năm 20 14 Công ty Cổ phần Khoáng sản Xi măng Cần Thơ bao gồm Báo cáo tài niên độ Công ty Cổ phần Khoáng sản Xi măng Cần Thơ (Công ty mẹ) Công ty con: Công ty TNHH thành viên Xi măng Cần Thơ ... 440 01 02 03 04 05 06 V.17 V.18 V.19 V .20 V .21 V .22 V .23 V .24 V .25 V .26 V .27 V .27 V .27 V .27 V .27 V .27 V .27 2, 045,0 82, 867 735,789,881 0 22 2,913,101,3 52 2, 322 , 624 ,909 733,693,073 0 22 3,589,4 32, 118...
 • 38
 • 70
 • 0

Xem thêm